Tangiamo tillförs cirka 12,1 MSEK genom företrädesemission

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Tangiamo Touch Technology AB (publ) (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 60 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Tangiamos företrädesemission att totalt 120 650 000 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 60 procent. 76 220 991 units, motsvarande cirka 7,6 MSEK och cirka 38 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 2 064 042 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 1 procent av erbjudna units. 42 364 967 units, vilket motsvarar cirka 21 procent av totalt erbjudna units, tecknades av emissionsgaranterna upp till den garanterade nivån av erbjudandet.

Units emitteras till en kurs om 0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 2 – 31 oktober 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 15 – 28 september 2023.

Garantiersättningar utbetalas till 10 procent kontant och till 4 procent i form av kvittning mot nyemitterade units. Units emitteras till samma teckningskurs som i transaktionen i en kompletterande riktad emission, som totalt uppgår till 4 700 000 units, motsvarande ett kapitalbelopp om cirka 0,5 MSEK.

Totalt kommer därmed företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter att medföra att antalet aktier ökas med 125 350 000 och att lika många teckningsoptioner av serie TO1 utges.

Aktiekapitalet ökar, genom emissionen samt genom den tillkommande ersättningen till garanter i form av kvittning, med 12 535 000 kronor till 22 125 700 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 221 257 000 efter emissionens samt den tillkommande ersättningens registrering vid Bolagsverket.

Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. Avräkningsnotor skickas ut idag.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som utsett emissionsinstitut.

För mer information
Vänligen kontakta:
Staffan Hillberg, styrelseordförande
Email:
[email protected]
Telefon: +46 708 36 59 44

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. [email protected], tel. 08-503 000 50.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken uniträtterna, betalda tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.