Connect with us

Marknadsnyheter

Telia Company bokslutskommuniké januari – december 2022

Published

on

Behåller riktningen i utmanande tider

Sammanfattning fjärde kvartalet

 

 • Nettoomsättningen ökade 3,8% till 24 261 MSEK (23 380) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 0,5%.
 • Tjänsteintäkterna ökade 3,9% till 20 174 MSEK (19 420) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 0,7%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas med 1,2%.
 • Justerad EBITDA ökade 1,2% till 7 374 MSEK (7 290) och på jämförbar bas minskade justerad EBITDA 2,0%. För telekomverksamheten minskade justerad EBITDA på jämförbar bas med 0,6%.
 • Rörelseresultatet minskade till -17 874 MSEK (1 772) påverkat av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar om totalt -19 838 MSEK.
 • Totalt nettoresultat uppgick till -18 818 MSEK (1 185).
 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 381 MSEK (1 371) och kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 6 307 MSEK (7 137).
 • Nettolåneskuld i relation till justerad EBITDA uppgick till 2,35x vid slutet av kvartalet.
 • Utsikter 2023: Tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt, justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas vara oförändrad till att visa en låg ensiffrig tillväxt, CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser och nyttjanderättstillgångar förväntas vara i spannet 13,0-14,0 GSEK och den strukturella delen av det Operationella fria kassaflödet förväntas vara i spannet 7,0-9,0 GSEK.
 • För 2022 föreslår styrelsen till årsstämman en ordinarie utdelning om 2,00 SEK per aktie (2,05).

 

Sammanfattning helåret

 

 • Nettoomsättningen ökade 2,8% till 90 827 MSEK (88 343) och på jämförbar bas ökade nettoomsättningen med 1,8%.
 • Tjänsteintäkterna ökade 2,6% till 77 126 MSEK (75 180) och på jämförbar bas steg tjänsteintäkterna med 2,1%. För telekomverksamheten växte tjänsteintäkterna på jämförbar bas med 2,3%.
 • Justerad EBITDA steg 1,6% till 30 328 MSEK (29 861) och på jämförbar bas förblev justerad EBITDA oförändrad. För telekomverksamheten växte justerad EBITDA på jämförbar bas med 2,1%.
 • Rörelseresultatet minskade till -9 417 MSEK (15 232) påverkat av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar.

 

 

VD-kommentar…

”För 2022 ökade tjänsteintäkterna med 2,1% drivet av en positiv utveckling för alla enheter och vi fortsätter att se ett gediget framåtskridande för vår transformation. Samtidigt har det varit ett utmanande år med betydande makromotvind. Trots att vi har vidtagit åtgärder för att stärka vår strategi för att motverka motvindarna, kan vi inte kompensera för dem fullt ut ännu. När vi rör oss in i 2023 ökar vi exekveringstakten avseende vår transformationsagenda.

Under kvartalet såg vi fortsatt tillväxt för tjänsteintäkterna och fortsatta kostnadsförbättringar, om än på mer blygsamma nivåer jämförfört med tidigare kvartal. EBITDA minskade med 2%, påverkat av ökade energikostnader om 280 MSEK.

Med minskade störningar i leverantörskedjan accelererade vi vår transformation och nätverksutbyggnad. Vårt operationella fria kassaflöde för helåret om 5,7 GSEK innehöll omkring 1 GSEK tidigarelagd CAPEX och förhöjda lagernivåer i det fjärde kvartalet, något som förväntas reverseras i 2023. Dessutom redovisades en ej kassflödespåverkande nedskrivning om 19,8 GSEK, främst som en följd av högre marknadsräntor.

Vi fortsätter att leverera på den strategiska färdplanen som vi lanserade för två år sedan, och några av höjdpunkterna inom våra fyra prioriterade områden är:

Inom ”Inspiring our customers fortsätter vi att lansera konvergenta erbjudanden som uppmuntrar lojalitet och driver kundens livstidsvärde. I Sverige lanserade vi Unlimited Premium, en mobiltjänst som samlar C More, HBO, Netflix, Telia Cloud och 5G+. Genom ”Connecting everyone” där alla får tillgång till de pålitligaste och modernaste nätverken, har vi inte bara förbättrat uppkopplingen utan också lagt till lager av robust säkerhet där samhället behöver det som mest. Under det fjärde kvartalet accelererade nätverksmoderniseringen, med Telia 5G nu tillgängligt för mer än 70% av den nordiska/baltiska befolkningen. I Sverige lanserade vi en ny portfölj av verksamhetskritiska tjänster som är livsviktiga för samhällen i tider av nöd och kris. Genom området ”Transforming to digital” blir vi successivt enklare, snabbare och mer datadrivna samtidigt som vi minskar vår strukturella kostnadsbas. Sedan vi inledde vår transformation har vi minskat antalet äldre produkter med mer än 40%, avvecklat nästan hälften av våra äldre IT-plattformar och minskat våra operationella kostnader med 5%, vilket håller oss på rätt spår för att nå ambitionen att ta ut 2 GSEK i kostnader till slutet av 2023.

Slutligen, inom ”Delivering sustainably” sätts vår motståndskraft på prov av stigande räntor, stigande energikostnader och allmän inflation. Trots detta har vi återgått till tillväxt inom alla affärsenheter det senaste året. Justerat för ökade energikostnader skulle vår EBITDA för helåret ha ökat med 2,6%, i linje med vår prognos på medellång sikt. För att mildra effekten från ökade energikostnader påskyndar vi implementeringen av nya, energibesparande tekniker, nedmonteringen av äldre nätverk och går mot ny batteriteknik. Under 2022 nådde vi också flera hållbarhetsmilstolpar inom våra prioriterade områden Klimat, Digital inkludering samt Integritet och Säkerhet.

Tittar vi sedan på våra marknader så hade Sverige ett sjätte år av framgång i umlauts rikstäckande mobilnätsutvärdering och fortsatte att växa inom alla huvudsegment – mobil, bredband och tv. Dock påverkade den tillfälliga förlusten av Viaplay, innan det nya distributionsavtalet slöts i början av december, intäkterna i kvartalet och den bromsade även vår förmåga att justera priser. Detta och en viss fasning av affärslösningar resulterade i en minskning av tjänsteintäkterna med 1% detta kvartal. Trots denna nedgång i det fjärde kvartalet har vårt utbud av kritiska tjänster som stöttar ett säkrare digitalt samhälle för första gången på nästan två decennier återfört vår svenska företagsverksamhet till tillväxt. Lägre intäkter i kombination med högre energikostnader och en lägre pensionsgottgörelse resulterade i en minskning av EBITDA med 3,4% i kvartalet.

Finland fortsatte sin planerade vändning av verksamheten. Tillväxten för de mobila tjänsteintäkterna förbättrades igen, för sjunde kvartalet i rad, till 3,8%, understödd av ett förbättrat övervägande hos kunderna avseende mobilvarumärket. Den fasta verksamheten är fortfarande utmanande, men totalt sett återgick Finland till en tillväxt om 2,2% för tjänsteintäkterna. EBITDA minskade med 5,5% men var i stort sett oförändrad exklusive de ökade energikostnaderna.

Norge fortsatte att växa inom både mobila och fasta tjänster, om än i en långsammare takt på grund av att fjärde kvartalet är ett mindre roaming-intensivt kvartal. Vi fortsätter att vara ledande inom 5G, med en befolkningstäckning som ökade ytterligare till 84%. EBITDA steg med 2,5% trots högre energikostnader. I december valdes Telia av Fjordkraft, Norges största oberoende mobiltjänstleverantör utan eget nät, att vara leverantör för deras 143 000 mobilkunder under ett femårigt grossistavtal. Kunderna kommer att flytta till Telias nät under andra kvartalet och Telia kommer även att köpa en minoritetsandel i Fjordkraft Mobile.

Litauen, Estland och Danmark visade alla ett starkt tillväxtdriv, med EBITDA som växte snabbare än tjänsteintäkterna detta kvartal, trots det ökade inflationstrycket.

I Litauen fortsatte 5G att utvecklas positivt efter den rikstäckande lanseringen under föregående kvartal med en tydlig prispremie jämfört med 4G. I Estland verifierades vår ledande marknadsposition i en kundundersökning om varumärkens rykte, i vilken Telia delade förstaplatsen sett över hela landet. Telia Danmark kom ut i en topposition i umlauts rapport över nätverkskvalitet i Danmarks 4 största städer, ett mycket påtagligt resultat av vår pågående nätverksförnyelse och transformation.

Tv och Medias annonsintäkter planade som väntat ut givet den svagare makroekonomiska omvärlden. I Sverige, centrerat kring TV4 Play, fortsatte vi dock att ta marknadsandelar för digitala annonser från de största konkurrerande globala plattformarna och de digitala annonsintäkterna växte med 17% vilket bidrog till att TV4 visade sitt mest lönsamma år någonsin. Lägre betal-tv-intäkter och något högre innehållskostnader resulterade dock i en minskning av EBITDA för Tv och Media som helhet. Miljön för betal-tv är fortfarande utmanande och därför är vår nya organisationsstruktur, vilken bygger på vår styrka inom linjära och digitala annonser och siktar på att helt slå samman C More med TV4 till slutet av 2023, en nyckelprioritet. Den nya ledningsgruppen för Tv och Media bildades under kvartalet och konsolideringen pågår med full fart.

När vi tittar på våra utsikter för 2023, är målet att vi ska växa tjänsteintäkterna med låg ensiffrig tillväxt och för EBITDA att vara i intervallet oförändrad till låg ensiffrig tillväxt, vilket avspeglar den makroekonomiska osäkerheten. Marknadspriserna avseende energi för 2023 har sjunkit något och nu förväntar vi oss att energikostnaderna kommer att öka med ungefär 300 MSEK, jämfört med vårt estimat om 600 MSEK för tre månader sedan. Den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet förväntas vara i intervallet 7-9 GSEK. Förbättringarna förväntas komma från redan initierade prisförändringsinitiativ, fortsatta fördelar från transformationen samt lägre investeringsnivåer då vi nu har passerat kulmen av vår nätverksmodernisering. Dessutom finns det potential att minska våra för närvarande förhöjda lagernivåer.

Med förväntad tillväxt för den strukturella delen av det Operationella fria kassaflödet under 2023 och att påverkan från makrorelaterade motvindar i ökad grad förväntas kunna motverkas, så ligger vårt finansiella ramverk fast. Målet att ha en skuldsättningsmultipel i spannet 2,0-2,5x är oförändrat och kvarstår som nyckelprioriteten, då makrorelaterade motvindar även har haft en negativ påverkan på vår skuldsättningsmultipel med omkring +0,2x under 2022, kommer det vara en naturlig prioritet att framgent reducera skuldsättningsmultipeln. Vår utdelningspolicy är även den oförändrad. Styrelsen föreslår en utdelning om 2.00 SEK per aktie för 2022.

Vi förvandlar en stor och komplex verksamhet på en utmanande marknad och det finns inga genvägar till att nå framgång. Vi har vetat från start att för att nå våra ambitiösa mål krävs fokus, disciplin och uthållighet och idag är en påminnelse om det. Men efter att ha återfört företaget till tillväxt, expanderat våra 5G-nätverk, passerat kulmen av investeringar och byggt grunden för bättre operativ drivkraft och kassaflödesomvandling framöver, förblir jag övertygad om att vi är på rätt väg. Fundamenten i vår strategi och vår transformation är de rätta och vi får inte i denna för närvarande turbulenta makroomvärld avvika från kursen vi satt. Vi bygger en mer snabbfotad och motståndskraftig verksamhet som ytterligare kommer att stärka vår position som den mest pålitliga och säkra digitala infrastrukturs- och tjänsteleverantören i regionen. Jag vill därför tacka varje Telia-kollega och partner för deras fortsatta hårda arbete och engagemang när vi tillsammans bygger ett Bättre Telia.”

 

Allison Kirkby
VD & koncernchef

 

I VD-kommentar, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 07.00 CET.

 

 

För mer information, kontakta gärna Iréne Krohn: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Energy Save har välkomnat 5 nya medarbetare under januari

Published

on

By

Energy Save växer så det knakar. Under den senaste tiden har bolaget introducerat fem nya medarbetare som gör det möjligt för Energy Save att fortsätta utvecklas – helt i linje med företagets ambitiösa tillväxtplan. De nyanställda är stationerade i Alingsås – och i slovenska Maribor. 

Jasmina Mucic kommer att förstärka försäljningsteamet på ES Systems och kommer att arbeta inom området kommersiella fastigheter. Jasmina har tio års yrkeserfarenhet som energiingenjör och kommer senast från en tjänst på Familjebostäder i Göteborg.

Calle Gabinus är anställd som Key account manager och ansvarar för Energy Saves verksamhet på den svenska och norska marknaden. Callerl har i uppdrag att utveckla affären tillsammans med Energy Saves distributörer på de lokala marknaderna. Han har sedan 2015 varit seniorkonsult med expertis inom försäljning och marknadsföring.

Stanislav Siedavnykh arbetar som Lead software engineer & architect, och är en förstärkning till Energy Saves digitala affärsområde. Stanislav kommer närmast från en tjänst som Senior software engineer på Volvo Cars. 

I Slovenien har Energy Save rekryterat Kaj Bednjički och Matej Razdevšek till kontoret i Maribor. Båda två kommer att arbeta som Key account managers för den europeiska marknaden och förstärker därmed Energy Saves försäljningsorganisation. Tillsammans med europeiska distributörer kommer de att fortsätta utveckla distributörsaffären inom villavärme och kommersiella fastigheter. I takt med att efterfrågan på värmepumpssystem utvecklas i Europa, kommer detta i allt högre grad bli fokus för Kajs och Matejs ansträngningar. 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: [email protected]

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sectra vinner fyra utmärkelser för nöjdast kunder – tionde året i rad i USA

Published

on

By

Linköping – 8 februari, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har återigen blivit tilldelad den prestigefulla utmärkelsen för kundnöjdhet ”Best in KLAS” med radiologimodulen i sin helhetslösning för medicinsk bildhantering, Sectra PACS. Utmärkelserna gäller kategorierna US Large PACS, US Small PACS, PACS Global (Kanada) och PACS Global (Asien/Oceanien). Bakom priserna står det amerikanska analysföretaget KLAS, som årligen utför kundnöjdhetsmätningar för IT-system inom sjukvården.

Det är nu det tionde året i rad som amerikanska kunder topprankar Sectra PACS i kategorin för stora sjukhus (”Large 300+ studies”). I Kanada är det fjärde året i rad och i Asien/Oceanien är det för andra året i följd.

– Jag är otroligt stolt över att vi fortsätter att ha mycket hög kundnöjdhet på flera marknader och under så många år, säger Marie Ekström Trägårdh, vice vd för Sectra AB och vd för Sectra Imaging IT Solutions.

Hon fortsätter:
– Våra produkter och tjänster är gjorda för att hjälpa vårdgivare i det viktiga arbetet att ta ett helhetsgrepp på bildhantering, såväl över avdelnings- som sjukhusgränser. Att vi får de här utmärkelserna för hög kundnöjdhet är för mig ett tydligt tecken på att Sectras engagerade och kunniga medarbetare skapar värde för våra kunder.

Sectras lösning för hantering av radiologibilder, PACS, installerades för första gången år 1993 och idag finns över 2 000 installationer runt om i världen. Sectra PACS är en del av Sectras helhetslösning för hantering av alla typer av medicinska bilder med ett fokus på bildintensiva avdelningar såsom radiologi, mammografi, patologi, ortopedi, kardiologi och oftalmologi. Lösningen inkluderar även multimediaarkivet Sectra VNA. 

Detta sa vd:n för KLAS, Adam Gale, om årets vinnare:
–  Årets Best in KLAS-rapport belyser de bäst presterande IT-systemen inom sjukvården. Dessa har fastställts genom omfattande utvärderingar och samtal med tusentals vårdgivare. Vinnarna har visat exceptionellt engagemang för att förbättra och förnya branschen, och deras ansträngningar uppmärksammas genom deras medverkan i denna rapport. Grattis till alla vinnande leverantörer för att de sätter ribban för IT-lösningar inom sjukvården så högt! KLAS är fortsatt engagerad i att skapa transparens och att hjälpa leverantörer med att fatta välgrundade beslut, genom vår korrekta, ärliga och opartiska rapportering.

Om KLAS
KLAS är ett amerikanskt analysföretag som sedan 1996 specialiserat sig på att tillhandahålla utvärderingar av företag som levererar IT-system till sjukvården. Vårdgivare använder dessa utvärderingar som underlag vid upphandlingar. Resultaten presenteras dels i separata rapporter, dels i en kontinuerligt uppdaterad databas. För att ta del av mer information om Sectras utmärkelser, besök KLAS hemsida: klasresearch.com

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 070 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 070 82 35 610

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sensidose har beviljats subvention för Flexilev i Finland.

Published

on

By

Som en del av Sensidose pågående geografiska expansion ansökte bolaget i höstas om subvention för Flexilev hos finska läkemedelsprisnämnden (Lääkkeiden hintalautakunta). Ansökan har nu beviljats och är i enlighet med den subvention som erhållits i de övriga nordiska länderna.

-Det positiva subventionsbeslutet är ett viktigt steg i vår geografiska marknadsexpansion. Nu ser vi fram emot att komma igång med försäljning så fort som möjligt och ge finska patienter med Parkinsons sjukdom tillgång till en ny terapiform, säger Sensidose VD Jack Spira.

Flexilev är redan godkänt i ett flertal länder och subventionerat i Sverige, Norge och Danmark. Subventionen i Finland är begränsad till patienter för vilka behandling med standardterapi inte gett tillfredställande resultat. Subventionen är i enlighet med den som finns i de övriga nordiska länderna och innebär att även finska Parkinsonpatienter får möjlighet att behandlas med Flexilev.

Den finska myndigheten Kela, har bedömt kliniska data och kostnadseffektivitet för Flexilev och kommit fram till att produkten är kostnadseffektiv för patienter där standardterapi inte gett tillfredställande resultat. I Finland beräknas 16.000 personer lida av Parkinsons sjukdom*.

-I ett senare skede av sjukdomen, så kallad sviktfas, är behandlingen komplicerad och standardterapi ger inte tillräcklig symtomlindring. Här fyller Flexilev en viktig roll, avslutar Jack Spira.

För ytterligare information kontakta:

Jack Spira, VD Sensidose, telefon +46 (0)722 50 62 72, [email protected]
 

Kort om Sensidose

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserar ett innovativt system för dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen av Parkinsons sjukdom. Bolaget har försäljning av sin egenutvecklade produkt Flexilev i Skandinavien. Flexilev ges med hjälp av dosdispensern MyFID vilket medger en noggrann och individuell titrerad  behandling vid varje dostillfälle.

www.sensidose.se
www.myfid.se

www.sviktfas.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.