Connect with us

Marknadsnyheter

Thinc Jetty Collective AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Published

on

Aktieägarna i Thinc Jetty Collective AB (publ.), org.nr 556854-8860 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2022.

Styrelsen har beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings­stämmor. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer i stället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken ”Poströstning”.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 9 december 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per torsdagen den 1 december 2022 (”Avstämningsdagen”); och

• dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget, genom poströsta.se, tillhanda senast torsdagen den 8 december 2022.

Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 1 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 5 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

FULLMAKTER M.M.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.thinccollective.se

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

Poströstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.thinccollective.se. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast den 8 december 2022. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning vid stämman.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB.
  7. Beslut om godkännande av förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  8. Beslut om införande av incitamentsprogram till nyckelpersoner och anställda samt godkännande av överlåtelse
  9. Beslut om ändring av bolagsordningen
  10. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsens beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Hans Jacobsson, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslår styrelsen Anders Wallqvist och Thomas Lindström (styrelsens sekreterare), eller vid förhinder för någon av dessa, de som styrelsen i stället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om godkännande av bolagets förvärv av ytterligare aktier i Tigerton AB (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner bolagets förvärv av ytterligare 19% av aktierna i Tigerton AB (”Tigerton”).

Så som angivet i pressmeddelande den 24 maj 2022 har bolaget ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av ytterligare 19% av aktierna i Tigerton så att bolaget efter transaktionen äger 70% av aktierna i Tigerton. Enligt den så kallade Leo-lagen (16 kap. aktiebolagslagen) finns en skyldighet för bolaget att inhämta stämmans godkännande av förvärvet, då två av säljarna är anställda i Tigerton och därmed i bolagets koncern.

För 19% av aktierna i Tigerton erlades 1 340 000 kr motsvarande ca 7 mkr för 100% av aktierna i företaget. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på Tigertons försäljning och resultat under räkenskapsåret 2022 som uppskattas till totalt ca 240 000 kr. Priset på aktierna har förhandlats med hänsyn tagen till Tigertons omsättning och resultat under räkenskapsåret 2021 som uppgick till ca 7 mkr respektive ca 1,4 mkr.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om godkännande av bolagets förvärv av ytterligare aktier i Kunskapskraft & Media AB (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner bolagets förvärv av ytterligare 11% av aktierna i Kunskapskraft & Media.

Så som angivet i pressmeddelande den 30 september 2022 har bolaget ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av ytterligare 11% av aktierna i Kunskapskraft & Media AB (”Kunskapskraft & Media”) så att bolaget efter transaktionen äger 51 % av aktierna i Kunskapskraft & Media. Enligt den så kallade Leo-lagen (16 kap. aktiebolagslagen) finns en skyldighet för bolaget att inhämta stämmans godkännande av förvärvet, då en av säljarna är ledamot i moderbolagets styrelse.

För 11% av aktierna i Kunskapskraft & Media erläggs 1 650 000 kr motsvarande ca 15 mkr för 100% av aktierna i företaget. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på Kunskapskraft & Medias EBIDTA resultat under räkenskapsåren 2023 och 2024 som uppskattas till totalt ca 700 000 kr. Priset på aktierna har förhandlats med hänsyn tagen till Kunskapskraft & Medias omsättning och resultat under räkenskapsåret 2021 som uppgick till ca 12,5 mkr respektive ca 1,2 mkr samt företagets utveckling under 2022.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om införande av Incitamentsprogram till nyckelpersoner och anställda samt godkännande av överlåtelse (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolaget ska emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 berättigande till nyteckning av 10 000 000 aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner och anställda enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för deltagarna. Genom ett sådant program erbjuds deltagarna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets och dess dotterbolags verksamhet och resultatutveckling, till förmån för bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 1 100 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 10 000 000 nya aktier.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i bolaget under perioden från och med den 1 februari 2026 till och med den 31 mars 2026.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till ett belopp som fastställs på dagen för stämman enligt följande principer: slutkursen för bolagets aktie dagen före stämman, multiplicerat med 1,40. Kursen ska avrundas så att kursen blir jämna 1 öre.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För nya aktier som utfärdats efter teckningen skall överkursen tillföras fritt eget kapital. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt detta förslag får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som krävs för beslutets registrering.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Handlingar”. 

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att bolaget överlåter teckningsoptioner på följande villkor. Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori       Högsta antal optioner/person              Högsta antal optioner/kategori

Ledningsgrupp och nyckelpersoner

(högst 20 personer)           300 000                                                   6 000 000

Övriga anställda

(högst 40 personer)          100 000                                                    4 000 000

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 10 december 2022 till och med den 31 januari 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt ange en motsvarande anmälningsperiod för tillkommande medarbetare vars förvärv sker efter de initiala anmälningsperiodernas utgång. Överlåtelse till anställda ska ske snarast efter aktuell anmälningsperiods utgång. För överlåtelse till tillkommande anställda vid en senare anmälningstidpunkt ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde per dagen för den aktuella överlåtelsen. Marknadsvärdet ska beräknas av en från bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska ske kontant.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 10 000 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.

Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde för deltagarna som bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Bolaget har inga övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om ändring av bolagets företagsnamn enligt bolagsordningen till Thinc Collective AB (publ) istället för som tidigare Thinc Jetty Collective (publ). Anledningen är att koncernen sedan sammanslagningen med Jetty 2021 genom ytterligare förvärv av bolag inom kommunikationsbranschen numera har en tyngdpunkt på verksamheter som bättre avspeglas med föreslagna nya företagsnamnet.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 FöretagsnamnBolagets företagsnamn är Thinc Jetty Collective (publ). Bolaget är publikt. 1 FöretagsnamnBolagets företagsnamn är Thinc Collective AB (publ). Bolaget är publikt.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att göra smärre justeringar som är nödvändiga för att kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till bolagets kontor med adress Södra Hamngatan 35, 411 14 Göteborg, eller via e-post [email protected] senast den 29 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress enligt ovan och på bolagets hemsida www.thinccollective.se senast den 4 december 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Södra Hamngatan 35, 411 14 Göteborg, samt på dess hemsida, www.thinccollective.se, senast två veckor före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i november 2022

Thinc Jetty Collective AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

”Allt kapital jagar bolag med hög digitaliseringsgrad.”

Published

on

By

Företag och organisationer står inför en osäkerhet kring var inflationen kommer att stanna och hur konjunkturen kommer att se ut de närmaste åren. En påtvingad och frivillig digitalisering blir en direkt konsekvens av omvärldsläget och hushållen kommer att konsumera mindre.
– Alla förbereder sig för avmattad efterfrågan, säger Hans Werner. I avsnitt #6 av Affärsarkitektens dilemma gästar Hans Werner, iCores Vlogg.  

Hans Werner, VD Radar.

En organisations analytiska förmåga, att använda data för att fatta klokare beslut än konkurrenterna, och samtidigt se till att kunderna fattar de beslut man önskar, kommer att vara en avgörande faktor för att lyckas framöver.

– Den viktigaste komponenten för att kunna genomföra förändring, IT och teknik, är det som en ledningsgrupp har lägst kompetens kring, vilket är extremt utmanande, säger Hans Werner.

Allt kapital jagar bolag med hög digitaliseringsgrad, menar han. Andra bolag som jagas är de som står i begrepp på att satsa på digitalisering och automatisering medan förlorarna är de som tittar enbart på kostnader och inte gör någonting mer än att skära med osthyveln.

– Dessa kommer att gå svagast ur den här cykeln när vi kommer ur den 2024.

Från datadriven verksamhet till IT

Med en lång bakgrund från SAAB och några år på säkerhetsbolag insåg Hans Werner att det fanns många saker att jobba med i IT-branschen. Kunskapen tog han med sig och började etablera en mer datadriven och faktabaserad rådgivningsverksamhet. Det blev grunden till Radar.

– Jag ser på data på ett sätt och mönster på ett annat. Jag ser avsaknad av data som lika viktigt som tillgång till data. Avsaknad av mönster där man förväntat sig mönster är också viktigt, säger Hans Werner.

Men att bara jaga data kan också innebära att man jagar fel ibland.

– Vet man vad man ska använda datan till, eller vilka problem som ska lösas, och vilken data som kan lösa dessa problem blir livet enklare, säger Hans Werner.

Affärsarkitektens dilemma, avsnitt #5.  Lyssna här:    

Läs mer om Affärsarkitektens dilemma och lyssna på alla avsnitten här  

Andra avsnitt från Affärsarkitektens dilemma:    

#1 – Magnus Henrichson, ”Att hålla på med ett affärssystemsprojekt är lite som att vara sjuk”  
Infrastruktur, säkerhet och drift är fortfarande grunden. Men CIO måste även vara med i beslutsfattande forum, t ex ledningsgruppen, och ha en övergripande koll på verksamheten.  

# 2 – Magnus Sigurd, Jula Holding, ”Hur ska man få IT att räcka till?  
Hur ska IT räcka till när deras kunskaper och tjänster efterfrågas på alla nivåer och i alla hörn av bolagen?  

# 3 – Jerker Lindsten från Vinngroup, ”Sluta delegera bort de viktigaste frågorna!”
Viktiga attitydförändringar på ledningsnivå krävs för ny svensk topplacering inom IT 

#4 – Niloo Lopez, vd Smarketing, ”Sälj och marknad måste jobba bättre tilllsammans!”
Många som jobbar inom sälj för B2B vittnar om hur kalla samtal blivit kallare. Att få till ett kundmöte är svårare än någonsin.

#5 – Mikael Runhem, grundare Episerver, ”Episerver gjorde att vilket företag som helst kunde ha en hemsida”
2010 blev Mikael Runhem utsedd till årets IT-entreprenör och i detta avsnitt blickar han tillbaka på sin entreprenörsresa men lyfter även utmaningar för ingenjörer idag.

Syftet med Affärsarkitektens dilemma är att prata integration, digitalisering och affärsutveckling med nyckelpersoner på svenska företag. Marknaden förändras i raketfart, och hur människor känner inför förändring är avgörande för företagets framgång. Hur skapar man utrymme för nytänkande i en trögrörlig organisation? Hur får man med alla medarbetare på digitaliseringståget? Hur ska verksamheten gå i takt med IT? Affärsarkitektens dilemma görs av iCore Solutions.    

Vill du veta mer – kontakta:    
Thomas Madsen, Chief Marketing Officer, iCore Solutions, +46 709 17 98 04 12, [email protected]    

iCore Solutions offers software integration solutions for collecting, structuring and analyzing data to companies of all sizes and in more than 30 countries. Based in Sweden and with 50 employees, iCore Solutions was founded in 2000 and has offices in Stockholm, Göteborg (HQ) and London. www.icoresolutions.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fortnox utser Charlotta Lundberg till ny chef för Affärsområdet Byrån

Published

on

By

Fortnox AB meddelar idag att Charlotta Lundberg har utsetts till ny chef för Affärsområdet Byrån, vilket även innefattar en plats i Fortnox koncernledning. Charlotta har mångårig erfarenhet från ledande chefspositioner, bland annat inom EF Education. Tidigare befattningar inkluderar även en position i den svenska ledningen för Hi3G Access AB.  Charlotta kommer att börja på Fortnox den 6 mars. See English version below. 

”Charlottas ledaregenskaper, personlighet och kundfokus är något som kommer att passa Byrån och Fortnox framöver,” säger Tommy Eklund, Fortnox vd.

Camilla Skoog, som varit chef för affärsområdet sedan 2020, kommer att lämna Fortnox för nya utmaningar.

”Camilla har varit en viktig person för Fortnox under lång tid,” säger Tommy Eklund.  ”Sedan 2020 har hon lett affärsområdet på ett förtjänstfullt sätt. Jag vill tacka Camilla för hennes fina insatser och engagemang under dessa år och önskar henne lycka till.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-03 kl. 09:30.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Tommy Eklund, vd och koncernchef 

Tel: + 46 (0) 72-369 73 50 

[email protected]  

Fortnox appoints Charlotta Lundberg as new head of Business Area Byrån

Fortnox AB today announces that Charlotta Lundberg has been appointed Business Area Manager of Byrån, which also includes a seat in group management. Charlotta has many years of experience from leading managerial positions, including in EF Education. Previous positions also include being a member of the Swedish management group of Hi3G Access AB. Charlotta will take up her position at Fortnox on March 6th.

“Charlotta’s leadership, personality and customer focus are qualities that are a very good fit to Byrån and Fortnox going forward,” says Tommy Eklund, CEO of Fortnox. 

Camilla Skoog, who has been head of the Business Area since 2020, will leave Fortnox for new opportunities.       

”Camilla has been an important person for Fortnox for a long time,” says Tommy Eklund. “She has led Business Area Byrån since 2020 in a very good way. I would like to thank Camilla for her contribution and commitment over the years and wish her the best of luck.”

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person below, on February 3, 2023 at 09:30 a.m. CET.

For further information please contact: 

Tommy Eklund, President and CEO 

Telephone: +46 (0) 72-369 73 50 

[email protected] 

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Flowscape får genombrottsorder på amerikanskt prestigesjukhus

Published

on

By

Ett av USAs ledande sjukhus och forskningsinstitut inom cancerbehandling väljer Flowscape för att analysera hur mycket deras konto används. För Flowscape är detta ett viktigt genombrott inom sjukvårdssektorn i USA. Ordervärdet det första året är på 42,600 USD (440,000 SEK) och därefter 15,800 USD (160,000 SEK) årligen återkommande.

”Även om Flowscape har kunder i sjukvårdssektorn i andra länder, så är detta vår första sjukhuskund i USA. Sjukvårdssektorn i USA har uppskattningsvis mer än 20 miljoner anställda så det finns stora möjligheter för oss. Den här kunden skall initialt främst analysera nyttjandet av sina kontorslokaler, men vi ser även potential att de utökar lösningen till andra delar av verksamheten. Förhoppningen är även att de implementera Flowscapes hela lösning för hybridarbete, med platsbokning, Flowplanner och rumsbokning. Kunden valde Flowscape eftersom de tyckte att vi har marknadens starkaste kontorsanalyslösningen med det bredaste utbudet av sensorer och en lättanvänd och flexibel analysportal men även att vi har en världsledande lösning för hybridarbete.” säger Magnus Arildsson, VD för Flowscape USA.

Läs mer på vår hemsida.

Kunden kommer använda 300 sensorer för analys av nyttjandet av arbetsplatser i ett av deras kontor i Kalifornien. Efter några månaders mätning flyttas sensorerna till ett annat kontor för att kunna analysera kontorsnyttjandet även där. Kunden har ca 11,000 anställda och lösningen i denna order omfattar sensorer under arbetsplatser och analysportal med grafer för hur ytorna används.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: [email protected]

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: [email protected]

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.