Thomas von Koch föreslås som ny styrelseordförande i Bactiguard

| 3 februari, 2021 | 0 kommentarer

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag hållit ett möte och beslutat föreslå att Thomas von Koch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2021. Styrelsens nuvarande ordförande Christian Kinch förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande. Cecilia Edström har meddelat att hon står till förfogande för omval och föreslås av valberedningen att omväljas som ordinarie styrelseledamot.

Vidare föreslår valberedningen följande:

  • Att arvode till (icke anställda) bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 750 000 kr till vardera styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande samt med 200 000 kr vardera till Cecilia Edström och Jan Ståhlberg. Till styrelseledamoten Anna Martling föreslås ett arvode om 400 000 kr. Det högre styrelsearvodet motiveras av det värde som Anna Martlings medicinska expertis har för Bactiguards framtida utveckling.
  • För arbete som ordförande i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kr till ordförande. Till ordförande i ersättningsutskottet och för övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning.
  • Valberedningens förslag innebär att det sammanlagda styrelsearvodet sänks med 100 000 kr jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2020.   

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som hålls den 28 april.

Valberedningen i Bactiguard består av Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB och ordförande i valberedningen, Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V., Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder, Jan Ståhlberg, samt Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-03, kl. 22.15.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gabriella Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49
 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD.

I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.

Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *