Trianon undersöker möjligheten att emittera nya hållbara hybridobligationer i svenska kronor och offentliggör ett återköpserbjudande avseende dess utestående hybridobligationer

| 9 november, 2022 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (”Trianon” eller Bolaget”) har gett Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att i egenskap av sole bookrunner arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 9 november 2022 i syfte att undersöka möjligheten att emittera nya efterställda hållbara hybridobligationer med evig löptid och med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum (de ”Nya Hybridobligationerna”). Några av Trianons större privata aktieägare har förbundit sig att teckna Nya Hybridobligationer upp till ett totalt nominellt belopp om SEK 324 000 000 samt att inte sälja de hybridobligationer de blir allokerade till ett pris under par förrän efter 18 månader. De Nya Hybridobligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + en marginal. Indikativ marginal är 7.00%. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

En summa motsvarande likviden från emissionen av de Nya Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Trianons uppdaterade hållbarhetsramverk (”Sustainability Financing Framework”, se separat pressmeddelande daterat idag), inklusive för att refinansiera de utestående Hybridobligationerna (såsom definieras nedan).

I samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna erbjuder Trianon innehavare av Bolagets utestående hållbara hybridobligationer med ISIN SE0012453900 (”Hybridobligationerna”) att sälja Hybridobligationerna till Trianon mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,00% av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Hybridobligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 9 november 2022 som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 11 november 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 18 november 2022.

Bolagets återköp av Hybridobligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Hybridobligationerna (Bolaget förbehåller sig dock rätten att när som helst frånfalla detta villkor). Innehavare av Hybridobligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioriterad tilldelning av de Nya Hybridobligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Länk till Återköpsdokumentet: https://ir.trianon.se/obligation/hallbar-hybridobligation-2019/

Swedbank agerar som s.k. sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna samt s.k. dealer manager för Återköpserbjudandet.

Dealer Manager:

Swedbank: [email protected]

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, [email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, [email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2022, kl. 11.30.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

                                    

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *