Connect with us

Marknadsnyheter

Uppsalahem vill höja hyran med 9,65 procent

Published

on

Uppsalahem vill höja hyran med 9,65 procent från den 1 januari 2023. Något som Hyresgästföreningen omöjligen kan acceptera.

-Den kostnadsutveckling som vi ser idag inom i stort sett alla sektorer i samhället kan inte vältras över på hyresgästerna, speciellt med tanke på att flertalet redan dignar under bördan av ökande kostnader. Det var vi tidigt ute och flaggade för, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

-Uppsalahem har presenterat sitt hyreskrav utifrån inställningen att bolaget ska få täckning för alla sina kostnadsökningar, med bibehållen vinst – trots att vi befinner oss i en exceptionell situation och många människor, inklusive hyresgäster, kämpar med att få ihop sin vardagsekonomi, säger Lena Jansson Nordin.

Uppsalahems motiv till yrkandet beskrivs som att man följt den nya trepartsöverenskommelsen som slutits på nationell nivå mellan parterna Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen. Uppsalahem menar att utvecklingen av parametrarna, BNP, inflation, taxor, räntor och förvaltnings- och underhållskostnader under åren 2020 – 2022 ger ett höjningsbehov på 9,65 procent.

-Vi kan omöjligen acceptera detta. Innebörden av den centrala trepartsöverenskommelse som tecknats är att det ska finnas en balans mellan parterna och att man delar på bördan, inte att den skjuts över helt och hållet på den ena. Vi har förståelse för att bolagets kostnader har ökat men kostnadsökningen kan rimligen inte helt hamna i hyresgästernas knä. Förhandlingen syftar inte till att indexera hyran för hyresgästerna genom att plussa ihop ett antal indikatorer i förhandlingsunderlaget, säger Lena Jansson Nordin.

– Hyresgästföreningen vill att de lokala parterna förhandlar fram en årlig hyresjustering som är rimlig utifrån såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle
Telefon: 072-714 58 16

[email protected]

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Catenas riktade nyemission om cirka 1,6 miljarder SEK

Published

on

By

Catena AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,6 miljarder miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationell kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink i Stockholm samt Adam Farlow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
[email protected]

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lättare för läkemedelsskadade att erhålla ersättning genom läkemedelsförsäkringen efter yttrande av Läkemedelsskadenämnden

Published

on

By

LO-TCO Rättsskydd AB företräder en medlem i Svenska Elektrikerförbundet om rätt till ersättning för en läkemedelsskada. Medlemmen har ådragit sig en allvarlig hjärnskada vid användande av läkemedel i form av opiater och bensodiazepiner.

I USA förekommer det sedan många år en stor överdödlighet vid användande av läkemedel innehållande opioider. Detta har utöver det personliga lidandet även inneburit ett stort antal rättsprocesser.

Alla som fått läkemedel av en aktör som är ansluten till läkemedelsförsäkringen och som anser sig ha ådragit sig en skada av läkemedlet, har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Om man är missnöjd med deras bedömning kan man begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Läkemedelsskadenämnden behandlar ärenden som överklagas. Såväl den skadelidande som försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan talan väckas vid allmän domstol.

Läkemedelsförsäkringen har vid sin prövning av medlemmens rätt till ersättning funnit att det var användandet av läkemedel som orsakat medlemmens personskada, men att personskadan ändå inte utgör en läkemedelsskada. Anledningen till det är att Läkemedelsförsäkringen anser att medlemmen använt läkemedel på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Läkemedelsförsäkringen ansåg också att det var medlemmen som har bevisbördan för att han omfattas av försäkringen. Någon rätt till ersättning bedömdes därför inte föreligga.

LO-TCO Rättsskydds uppfattning är att Läkemedelsförsäkringen åberopat ett undantagsvillkor från rätten till ersättning som Läkemedelsförsäkringen har bevisbördan för och detta utan någon bevislättnad. Läkemedelsförsäkringen har inte kunnat styrka att undantagsvillkoret är tillämpligt och därför har medlemmen rätt till försäkringsersättning för den mycket allvarliga personskada han drabbats av.

På förbundets uppdrag överklagade LO-TCO Rättsskydd AB Läkemedelsförsäkringens beslut till Läkemedelsskadenämnden, som nu i ett rådgivande yttrande bedömt hur det aktuella försäkringsvillkoret ska förstås. 

Det aktuella försäkringsvillkoret är enligt Läkemedelsskadenämnden ett undantagsvillkor och Läkemedelsförsäkringen har enligt nämndens bedömning bevisbördan för att undantaget är tillämpligt och detta utan någon bevislättnad.

Svenska läkemedelsförsäkringen har efter nämndens yttrande meddelat att de accepterar att skadan är en läkemedelsskada. Ersättning regleras enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Detta innebär att medlemmen ska erhålla full ersättning för sin personskada beräknad på skadeståndsrättslig grund.

I och med att Läkemedelsförsäkringen har accepterat Läkemedelsskadenämndens bedömning, blir yttrandet vägledande. Det betyder att det bör bli väsentligt mycket lättare för personer som drabbats av läkemedelsskada att erhålla ersättning.

Ombud i målet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nyheter från tidningen Tillväxt, nr 4 2022.

Published

on

By

Populäre kocken om kärleken till potatis

DET VAR I SKOLAN som Stefan Ekengrens matintresse föddes. Han beskriver skollunchen som en högtidsstund för den som kom från ett knapert hem. Nu driver han restaurangen Hantverket i Stockholm. Där står husmanskosten högt i kurs och allra mest älskar han råvaran potatis.
Läs mer på sid 16»

Marknaden påverkad av hettan i Europa

SKOGSINDUSTRINS MARKNADER HAR under året påverkats av kriget i Ukraina och skogsbränderna i Spanien, Portugal och Frankrike. Även i flera andra länder har det varit svår torka och många bränder. Oron kring energiförsörjningen har drivit fram ökad efterfrågan på bränsleved.
Läs mer på sid 6»

Bra förtjänst att sälja granar på torget

FÖR LUPINERS GÅRD är granförsäljningen på torget i Huskvarna en tradition som pågått i många år. Enligt Hanna Lupiner, som driver gården, är det god ekonomi att odla och sälja julgranar. Julgransförsäljningen står för en tredjedel av gårdens intäkter. 
Läs mer på sid 22»

Gården som har över 30 ben att stå på

PÅ MYGGENÄS GÅRD på Tjörn har det skett en enorm utveckling. Gården har över 30 verksamhetsgrenar och en omsättning runt 40 miljoner kronor. Man är beredd att prova allt som lönar sig samt bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och traktens kulturvärden. 
Läs mer på sid 28»

 

Rolf Åttingsberg, ansvarig utgivare av tidningen Tillväxt, 08-701 00 63
e-post: [email protected]

_______________________________________

Till tidningen Tillväxts pressrum»

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.