Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod i noteringen av Fractal

| 16 februari, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DENNA KOMMUNIKATION.

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) (tillsammans ”Joint Bookrunners”) har idag meddelat Fractal Gaming Group AB (publ) (”Fractal”) och Litorina IV L.P. (”Litorina”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats. 

I samband med erbjudandet att förvärva aktier i Fractal och upptagandet till handel av Fractals aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market den 11 februari 2021 (”Erbjudandet”) åtog sig Litorina att inom 30 dagar, på begäran av Joint Bookrunners, sälja ytterligare högst 1 750 188 befintliga aktier i Fractal för att täcka övertilldelningen i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

Inga stabiliseringstransaktioner har genomförts och med hänsyn till Fractals aktiekursutveckling har Carnegie, som stabiliseringsmanager för Joint Bookrunners räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hannes Wallin, VD och grundare, Fractal

Telefon: +46 31 380 71 00

E-post: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 18.20 CET den 16 februari 2021.

Fractals aktier är noterade på First North Premier under kortnamnet “FRACTL” med FNCA Sweden AB som Certified Adviser; [email protected] +46 8 528 00 399.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i denna kommunikation har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

I Storbritannien riktar sig denna kommunikation enbart till, och får enbart distribueras till, personer som (i) har erfarenhet av professionell investeringsverksamhet och faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) till vilka en inbjudan eller uppmuntran att ta del av investeringar (i enlighet med betydelsen i Artikel 21 i Ordern) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annan grund är tillåten (alla sådana personer benämns tillsammans ”releventa personer”). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan av Bolaget engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *