Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av RevolutionRace

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) och Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) har idag meddelat RVRC Holding AB (publ) (”RevolutionRace” eller ”Bolaget”) och Altor Fund IV (No.1) AB och Altor Fund IV (No.2) AB (tillsammans ”Altor”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.
 

I samband med erbjudandet och börsnoteringen av RevolutionRace aktier på Nasdaq Stockholm den 16 juni 2021 (”Erbjudandet”) beviljade Altor en option till Carnegie att förvärva ytterligare högst 4 928 360 befintliga aktier i RevolutionRace för att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), att utnyttjas helt eller delvis inom 30 dagar från första dag för handel i RevolutionRace aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet och med hänsyn till RevolutionRace aktiekursutveckling har ABGSC och Carnegie, i egenskap av stabiliseringsagent, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För mer information, kontakta gärna:

Pernilla Nyrensten
VD och koncernchef
E-mail:
[email protected]

Jesper Alm
Finansdirektör
E-mail:
[email protected]

Om RevolutionRace

RevolutionRace erbjuder högkvalitativa funktionskläder för människor med en aktiv livsstil. Bolaget grundades 2013 av Pernilla Nyrensten, VD och Niclas Nyrensten, Creative Director. Sedan starten har grundarna haft målet att skapa multifunktionella kläder med riktigt bra passform, i högsta kvalitet och till rimliga priser under devisen ”Nature is our playground”. Genom att sälja kläder online, direkt till konsument utan onödiga mellanhänder, kan RevolutionRace erbjuda produkter som har ett oslagbart värde avseende pris, kvalitet och design. Tillsammans med sina kunder har bolaget vuxit snabbt och säljer sina produkter till fler än 35 länder, med en total omsättning på 732 Mkr under tolvmånadersperioden april 2020 – mars 2021. Besök gärna corporate.revolutionrace.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en inbjudan att förvärva värdepapper utgivna av RVRC Holding AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion.

Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I andra EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation endast ämnad för, och riktar sig enbart till, kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för distribution i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en inbjudan att förvärva värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att genomföras med, kvalificerade investerare (i den mening som avses i Prospektförordningen) och som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (ii) kapitalstarka enheter och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte agera eller förlita sig på denna kommunikation. En investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser är enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste själva säkerställa att det är lagligt att göra det.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana antaganden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande. Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *