Veg of Lund AB (publ) upptar bryggfinansiering och emitterar teckningsoptioner – förbereder lansering av bolagets egenutvecklade potatismjölk

| 17 februari, 2021 | 0 kommentarer

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om bryggfinansiering med ett antal investerare. Bryggfinansieringen innebär att Bolaget erhåller en låneram om sammanlagt 9 MSEK. Villkoren uppställer en rätt för långivarna att konvertera utestående lånebelopp och upplupen ränta till aktier i Bolaget. I samband med upptagandet har styrelsen beslutat att emittera teckningsoptioner till långivarna. Bryggfinansieringen ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering.

Bakgrund

Veg of Lund har idag ingått avtal om bryggfinansiering enligt vilka långivarna, bestående av Power Heat Holding AB, Anders Färnqvist, Kenneth Eriksson, Thomas Holmgren och Jan Erik Olsson, åtagit sig att, under en period om 12 månader, tillhandahålla en låneram om sammanlagt 9 MSEK i trancher om 1,5 MSEK. Lånen löper med årlig räntesats om tio procent på avropat lånebelopp. Därutöver har styrelsen beslutat att emittera sammanlagt 300 000 vederlagsfria teckningsoptioner till långivarna, där varje tranch om 1,5 MSEK ger rätt till 50 000 teckningsoptioner.

”Denna bryggfinansiering gör det möjligt för bolaget att genomföra lansering av sin potatismjölk, ’DUG®’, under första halvåret 2021. Att flera av långivarna också är aktieägare i Veg of Lund sedan flera år innebär såväl finansiellt stöd som ett stöd för vår långsiktiga affärsplan och de aktiviteter som ingår i lanseringen”, kommenterar Torbjörn Clementz, ordförande i Veg of Lund.

”Som en av de större aktieägarna ser jag fram emot lansera ’DUG®’, den växtbaserade drycken som kommer att ta en berättigad plats i den expansiva ’Nya maten’-marknaden. Veg of Lund har arbetat metodiskt för att få fram en bra dryck och jag ser att det finns en god potential för denna och bolagets övriga produkter i en starkt växande marknad. Genom att bidra med ett brygglån kan vi säkerställa finansiering och likviditet för Veg of Lund i en period med hög planerad marknadsaktivitet”, säger Thomas Holmgren.

Bryggfinansieringen

Bryggfinansieringen med en låneram om sammanlagt 9 MSEK är indelad i separata trancher om 1,5 MSEK. Lånen löper med årlig räntesats om tio procent på avropat lånebelopp. Avrop under varje lån kan ske vid högst tre tillfällen under löptiden. Lånen förfaller till återbetalning om 12 månader. Veg of Lund har rätt att helt eller delvis återbetala respektive lån jämte upplupen ränta i förtid. Därutöver har respektive långivare rätt att konvertera hela eller delar av lånet jämte upplupen ränta till aktier i Bolaget. Sådan konvertering ska ske genom riktad nyemission av aktier. Konvertering ska ske till en teckningskurs per aktie som motsvarar maximalt 7,5 procent rabatt i förhållande till en volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie.

Villkor för teckningsoptionerna

I samband med upptagandet av bryggfinansieringen har styrelsen, på basis av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman den 6 november 2020, beslutat att emittera sammanlagt 300 000 teckningsoptioner till långivarna, där varje tranch om 1,5 MSEK ger rätt till 50 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden fram till och med 30 november 2021. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som avslutas dagen före respektive utnyttjande.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffandet av rörelsekapital.Genom emissionen av teckningsoptioner kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 300 000 och Bolagets aktiekapital kan öka med högst 19 200 kronor, innebärande en utspädning om högst 2,8 procent.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post:
[email protected]

Denna information är sådan information som Veg Of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 14:30 CET.

Om Veg of Lund

Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon 08-684 211 10 eller mejl [email protected].

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *