Veoneer har bestämt datum för extra bolagsstämma

| 2 september, 2021 | 0 kommentarer

Stockholm, 2 september 2021: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) har bestämt datum för en extrainsatt bolagsstämma där aktieägarna får ta ställning till och rösta på förslaget om att anta att avtalet från den 22 juli 2021, om samgående med Magna international.  

Styrelsen har beslutat att den extrainsatta bolagsstämman ska hållas virtuellt via webcast tisdagen den 19 oktober 2021. Endast aktieägare på avstämningsdagen den 7 september 2021 har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman.

Ett preliminärt s.k. proxy statement med detaljerad information om det föreslagna samgåendet publicerades hos USA:s värdepappers- och börskommission, SEC den 20 augusti 2021 (se https://otp.tools.investis.com/clients/sv/veoneer/SEC/sec-show.aspx?Type=html&FilingId=15176206&CIK=0001733186&Index=10000)

I mitten av september distribueras den slutgiltiga versionen av proxyn, röstkort och instruktioner till de som är aktieägare i Veoneer den 7 september 2021.

Bakgrund

Den 5 augusti annonserade Qualcomm ett konkurrerande bud på Veoneer och den 8 augusti publicerade Veoneer att de ämnar påbörja diskussioner med Qualcomm, som baseras på deras förslag om att förvärva Veoneer. Om Qualcomm efter dessa diskussioner presenterar ett slutgiltigt konkurrerande förslag som Veoneers styrelse bedömer vara ett ”mer gynnsamt avtal”, så som det definieras i Veoneers avtal med Magna, så kan Veoneer säga upp avtalet efter att vissa krav uppfyllts, däribland en betalning av uppsägningsavgift på 110 miljoner dollar till Magna.

Fram till dess och om inget annat händer så gäller avtalet om samgående mellan Magna och Veoneer. Veoneers styrelse har inte dragit tillbaka eller ändrat sin rekommendation om att Veoneers aktieägare ska rösta för att godkänna samgåendet, samgåendeavtalet och tillhörande transaktioner.

All publicerad information om Veoneers ägarsituation finns tillgänglig på veoneer.com.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom EVP för Kommunikation och Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande torsdagen den 2 september kl. 08.30 CET.

För ytterligare information:

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR,
[email protected], tel +46 (0)8 527 762 27
 

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom fordonsteknik. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, ’collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer har 7 500 medarbetare i 11 länder. Under 2020 uppgick försäljningen till 1,37 miljarder USD. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

Ytterligare information och var den återfinns
Detta pressmeddelande kan anses utgöra en uppmaning att stödja Magnas föreslagna förvärv av Veoneer enligt ett slutgiltigt Avtal och en slutgiltig Fusionsplan (”fusionsavtalet”) mellan Veoneer, Magna och 2486345 Delaware Corporation. I samband med den föreslagna fusionen har Veoneer inkommit med en preliminär fullmakt (proxy statement) och ämnar inkomma med ytterligare relevant dokumentation till United States Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive en slutgiltig fullmakt (eng. proxy statement) som kommer att skickas per post till, eller på annat sätt tillhandahållas Veoneers aktieägare. AKTIEÄGARE UPPMANAS ATT LÄSA DEN SLUTGILTIGA FULLMAKTEN OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG DÄRTLL SAMT ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM HAR LÄMNATS IN TILL ELLER KOMMER ATT LÄMNAS IN TILL SEC, NOGGRANT OCH I DESS HELHET, NÄR SÅDANA HANDLINGAR GÖRS TILLGÄNGLIGA EFTERSOM HANDLINGARNA KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM VEONEER OCH DEN FÖRESLAGNA FUSONEN. Aktieägare som önskar kan utan kostnad erhålla kopior på slutgiltig fullmakt, eventuella ändringar och tillägg därtill, samt andra handlingar som innehåller viktig information om Veoneer eller den föreslagna fusionen, när sådana handlingar har lämnats in till SEC, på SECs hemsida  www.sec.gov utan kostnad, eller från Veoneer www.com eller genom en förfrågan till Veoneers avdelning för investerarrelationer [email protected]

Deltagare i fullmaktsinsamlingen
Veoneer och vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan anses vara ”deltagare” i fullmaktsinsamlingen från Veoneers aktieägare i samband med fusionen. Information om Veoneers styrelseledamöter och ledande befattningshavare och deras direkta eller indirekta intressen, genom värdepapper eller på annat sätt, framgår av Veoneers fullmakt i Bilaga 14A för dess årsstämma 2021 som lämnades in till SEC den 29 mars 2021. I den utsträckning sådana deltagares innehav av värdepapper i Veoneer (eller sådana deltagares identitet) har ändrats, har sådan information inkluderats eller kommer att inkluderas i Uttalanden om Ägarförändring i Blankett 3 och 4 som lämnas in till SEC. Ytterligare information om deltagarna och en beskrivning av deras direkta eller indirekta intressen, genom innehav av värdepapper eller på annat sätt, kommer att ingå i den slutgiltiga fullmakten angående den föreslagna fusionen som kommer att lämnas in till SEC, om och när den blir tillgänglig.

Detta dokument är ingen begäran om fullmakt, ett erbjudande att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande att sälja värdepapper, och det får inte heller ske någon försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande anbud eller försäljning skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt någon av värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Inget erbjudande om värdepapper får göras förutom genom ett prospekt som möter kraven i avsnitt 10 i Securities Act från 1933, med ändringar.

Veoneers framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden enligt definitionen i amerikansk federal värdepapperslagstiftning från 1995, däribland, men utan begränsning, uttalanden som relaterar till samgåendets slutförande. I denna kontext kan framåtblickande uttalanden ofta adressera förväntade framtida affärs- och finansiella resultat samt finansiella tillstånd, vilka ofta innehåller ord som väntas, förväntas, ämnar, planerar, tror, söker, ser, kommer, borde, mål samt liknande uttryck och variationer eller negationer till dessa ord. Läsaren uppmanas att inte förlita sig på dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är till sin natur, till viss grad, osäker och sådana uttalanden om föreslaget samgående och de förväntade fördelarna därav. Dessa och andra framåtblickande uttalanden är ingen garanti för framtida resultat och är utsatta för risk, osäkerheter och antaganden som kan innebära att det faktiska resultatet blir materiellt olika från vad som uttrycktes i det framåtblickande uttalandet, därigenom misslyckandet att fullborda det föreslagna samgåendet eller genomföra ’filingen’ eller genomföra annat som krävs för genomförandet enligt tidplan eller alls. Inkluderandet av sådana uttalanden ska ses som ett förslag till plan, uppskattning om vad som väntas genomföras. Du bör inte skapa onödigt beroende av sådana uttalanden. Risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till: (i) att samgåendet kan omfatta oförväntade kostnader, skulder eller förseningar; (ii) misslyckande med att uppfylla villkoren för fullgörandet av transaktionen, inklusive Veoneers aktieägares godkännande av fusionen samt erhållande av vissa myndighetsgodkännanden och regulatoriska godkännanden på de villkor eller vid den tidpunkt som förväntas; (iii) inträffande av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan resultera i uppsägning av fusionsavtalet; (iv) driftskostnader, kundförluster och verksamhetsavbrott (till exempel svårigheter att upprätthålla relationer med anställda, kunder, klienter eller leverantörer) kan bli mer omfattande än förväntat; (v) risker relaterade till att ledningens fokus avleds från den dagliga verksamheten; (vi) att Veoneers affär kan bli lidande av den osäkerhet samgående eller de potentiella förändringarna i affärsrelationer från det föreslagna samgåendet kan resultera i och (vii)  resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan väckas mot Veoneer eller Magna relaterade till fusionsavtalet eller den planerade transaktionen. Föregående lista av riskfaktorer är inte uttömmande. Konsekvenser av stora differenser som resultat jämfört med vad som föresvävades i det framåtblickande uttalandet kan bland många ting innehålla störningar i affärsrelationen, verksamhetsproblem, finansiell förlust, legala skulder till tredje part eller liknande risker vilka kan ha betydande materiell effekt på Veoneers finansiella situation, verksamhetens resultat, kreditrating eller likviditet. Du måste noggrant överväga de föregående faktorerna och de andra risker och osäkerheter som avser Veoneer såsom de beskrivs i Veoneers årsredovisning i Blankett 10-K för det senast slutförda räkenskapsåret, och övriga rapporter och dokument som Veoneer från tid till annan lämnat in till SEC. Dessa inlämnade handlingar identifierar och adresserar andra viktiga risker och osäkerheter som kan resultera i faktiska händelser och att resultat väsentligen skiljer sig från vad som framgår av de framåtblickande uttalandena. Kopior av dessa inlämnade handlingar finns tillgängliga online på www.sec.gov. Framåtblickande uttalanden avser enbart dagen då de görs. Läsare varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden, och Veoneer tar inget ansvar för, och avser inte att uppdatera eller revidera, dessa framåtblickande uttalanden, vare sig på grund av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Veoneer garanterar inte att de kommer att uppnå sina förväntningar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *