Viking Line Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

 

Viking Line Abp                      HALVÅRSRAPPORT                  26.08.2021, kl. 10.00

YTTERLIGARE ETT HALVÅR MED PANDEMI

Januari–juni 2021 (jämfört med januari–juni 2020)

 • Omsättningen uppgick till 71,5 Meur (97,5 Meur).
 • Övriga rörelseintäkter var 33,6 Meur (16,1 Meur).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 Meur (-27,4 Meur).
 • Finansnettot blev -2,4 Meur (-2,1 Meur).
 • Resultat före skatter uppgick till 2,2 Meur (-29,5 Meur).
 • Resultatet efter skatter var 2,7 Meur (-23,7 Meur).
 • Reviderade resultatutsikter. Utsikterna för verksamhetsåret 2021 är bättre än utfallet för 2020. En förbättrad efterfrågan från slutet av kvartal 2 2021 tillsammans med engångsposter i form av försäljningen av Mariella och beräknad inlösen av terminalen i Åbo kommer att stärka resultatet. Fortsättningsvis finns osäkerhet kring hur myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och därmed sammanhängande begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning för helåret 2021, men sammantaget bedömer styrelsen att rörelseresultatet kommer att vara positivt.

Vid förra rapporttillfället var utsikterna:

Utsikterna för verksamhetsåret 2021 är oförändrade. Osäkerheten kring myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och därmed sammanhängande begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det är för tidigt att kvantifiera inverkan på resultatet, då stor osäkerhet råder kring utvecklingen, och därför ges inte någon resultatprognos för 2021.

Andra kvartalet 2021 (jämfört med andra kvartalet 2020)

 • Omsättningen uppgick till 46,9 Meur (22,6 Meur).
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 Meur (-5,9 Meur).

COVID-19 pandemin fortsätter prägla bolagets verksamhet och resultat, men vi har i slutet av kvartalet ändå sett en ökad efterfrågan på våra tjänster mellan Åland, Finland och Sverige. Trafiken mellan Finland och Estland har styrts hårt av restriktioner. Bolagets trafikplikt och kostnadskontroll har under perioden varit i fokus.  Sedan slutet av första kvartalet 2020 har bolagets möjligheter att bedriva ordinarie verksamhet kraftigt inskränkts av den ännu pågående COVID-19 pandemin.
 

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning minskade med 26,7 % till 71,5 Meur under perioden 1 januari – 30 juni 2021 (97,5 Meur 1 januari–30 juni 2020). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 Meur (-27,4 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 34,1 % till 50,1 Meur (76,0 Meur), medan fraktintäkterna var 20,4 Meur (20,7 Meur). Försäljningsbidraget var 55,2 Meur (73,5 Meur). Driftskostnaderna minskade med 29,3 % till 74,1 Meur (104,9 Meur).

Det andra kvartalets resultat karaktäriseras av trafikplikt och frakttransporter men även av att en ökad efterfrågan inom passagerarsektorn kunnat skönjas i slutet av perioden.

Omsättningen ökade med 107,7 % till 46,9 Meur under perioden (22,6 Meur 1 april–30 juni 2020). Rörelseresultatet uppgick till 12,2 Meur (-5,9 Meur)

Under första halvåret har koncernen erhållit stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm, Mariehamn-Kapellskär och Helsingfors–Tallinn. Dessutom har vi erhållit stöd från Närings-, Trafik- och Miljöcentralernas (NTM) och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) för återanställning samt kostnadsstöd från Statskontoret i Finland. Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter.

Trafik och marknad

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sex fartyg på norra Östersjön och i Finska viken. Under andra kvartalet ingicks ett bareboat hire-/purchase avtal gällande m/s Mariella. Koncernens kvarvarande fartyg trafikerade samma linjer som under 2020, dock så att fartygen som normalt trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm samt mellan Stockholm och Mariehamn har delvis varit upplagda på grund av COVID-19 pandemin. Per den 12 juni återgick Gabriella till att trafikera Helsingfors-Stockholm kombinerat med specialkryssningar.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 538 348 (998 483). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 32,1 % (27,0 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 65 214 fraktenheter (62 409). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 16,8 % (17,1 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 31,4 % (24,1 %).

På grund av rådande pandemi har resandet begränsats. I slutet av juni började de covidintyg som EU-kommissionen beslutat om tillgängliggöras allmänheten. Implementationen av dessa pågår i alla EU-länder. Covidintygen ger länderna inom Viking Lines trafikområde ett ramverk för att avveckla de nationella regelverk som etablerats under pandemin. I takt med att vaccinationsprogrammen mot COVID-19 framskrider så förväntas efterfrågan på resor, i synnerhet i närområdet, att kunna öka jämfört med tidigare.

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 8,3 Meur (9,3 Meur), varav 3,8 Meur (3,9 Meur) avser investeringar i fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 11,6 % av omsättningen (9,5 %).

Byggandet av fartyget Viking Glory framskrider i Kina. Fartyget beräknas levereras under slutet av året.  Leveransen sker därmed senare än avtalsenlig leveranstid.

Den 30 juni 2021 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 99,3 Meur (88,3 Meur). Soliditeten var 46,3 % jämfört med 49,3 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 41,8 Meur (30,7 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 30 juni 2021 (10,4 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 5,1 Meur (-20,2 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var 9,8 Meur (-8,8 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till  -2,9 Meur (-3,0 Meur).

Under 2020 godkände Statsrådet statsgarantier för Viking Lines likviditetslån till ett maximalt belopp om 38,7 Meur. Med likviditetslånen förbättrades bolagets likviditetsposition och därmed en fortsatt finansiellt stabil verksamhet i det läge som uppstått till följd av coronakrisen. Utöver statsgarantierna garanterar kommersiella banker 4,3 Meur av dessa likviditetslån. Koncernen har lyft 43,0 Meur av likviditetslånen per den 30 juni 2021. Viking Line förbinder sig i garantivillkoren att inte dela ut dividend eller vidta annan utdelning av medel till dess att förpliktelserna i anslutning till garantierna och lånen har återbetalts helt och hållet.

Merparten av koncernens låneavtal innefattar marknadsmässiga lånekovenanter. De finansiella kovenanterna i låneavtalen består av minimikrav på likvida medel och soliditet samt maximal nivå på koncernens totala finansiella nettoskulder i förhållande till EBITDA. Koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag från de kovenantvillkor som har brutits under det första halvåret av 2021 för de lån som redan är lyfta.

För lån om 15,0 Meur finns undantag från vissa kovenantvillkor fram till 31.12.2021. Bolaget har fört förhandlingar i positiv anda om förlängning av undantaget. Beslutet förväntas under september 2021. Eftersom undantaget vid rapportperiodens slut inte var i kraft under följande 12 månader klassificeras lånet i denna rapport som kortfristigt i balansräkningen. Lånet klassificeras tillbaka till långfristigt efter att bolaget har erhållit beslut om undantaget.

Viking Line Abp har avtalat om försäljning av Mariella till Corsica Ferries SAS och fartyget levererades i maj 2021.

Försäljningen av Mariella är ett led i att förstärka bolagets finansiella position, men motiverades även av fartygets ålder. Försäljningen genomförs som ett bareboat hire-/purchasearrangemang.  Det totala försäljningspriset är 19,6 Meur. Fartygets bokföringsvärde var 5,6 Meur.  Försäljningens resultatpåverkan är 13,1 Meur och likviditeten förstärktes med 13,5 Meur. Resterande andel av försäljningspriset betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. En nuvärdesberäkning görs genom att de framtida ersättningarna diskonteras med en ränta om 3 %. 

Viking Line Abp har ingått ett föravtal med Åbo stad om inlösen av terminalbyggnaden i Åbo hamn för ca 17,8 Meur. Inlösningen sker på grund av att arrendeavtalet avseende terminalbyggnaden löper ut 2025. Slutligt köpeavtal förväntas ingås den 31 augusti och samtidigt ingås ett hyresavtal avseende terminalfaciliteterna i Åbo hamn.

Likviditeten kan även förstärkas med tillskott från aktieägare.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 1 265 (1 802), varav i moderbolaget 830 (1 249). Landpersonalens antal var 344 (444) och sjöpersonalens 921 (1 358).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 140 (158) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Antalet anställda för 2021 är avsevärt lägre än 2020, då en stor del av personalen har varit permitterad under perioden. Utöver permitteringar har även uppsägningarna inom landorganisationen och på Viking Cinderella påverkat antalet anställda.

Riskfaktorer

COVID-19 pandemin har påverkat Viking Lines resultat och likviditet märkbart och den negativa effekten kommer att fortsätta.

Osäkerheten kring myndighetskrav och begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernens lån är bundna till lånevillkor som inkluderar lönsamhets-, likviditets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan finansiärerna kräva förtida återbetalning eller säga upp lånen.
 

Koncernens resultaträkning per kvartal
2021 2021 2020 2020 2020
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
OMSÄTTNING 46,9 24,6 34,6 56,6 22,6
Övriga rörelseintäkter 23,3 10,3 10,2 0,7 14,9
Kostnader
Varor och tjänster 11,3 5,0 11,6 15,3 4,0
Kostnader för löner och anställningsförmåner 15,2 13,5 16,3 15,5 13,8
Avskrivningar och nedskrivningar 5,0 5,1 6,6 6,0 6,0
Övriga rörelsekostnader 26,4 19,0 24,4 28,3 19,6
58,0 42,5 58,9 65,1 43,4
RÖRELSERESULTAT 12,2 -7,7 -14,1 -7,8 -5,9
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Finansiella kostnader -1,1 -1,3 -0,8 -1,0 -0,2
RESULTAT FÖRE SKATTER 11,1 -8,9 -14,5 -8,8 -6,1
Inkomstskatter -1,2 1,8 2,9 1,7 1,2
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 9,8 -7,2 -11,6 -7,1 -4,9
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 9,8 -7,2 -11,6 -7,1 -4,9
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 0,91 -0,66 -1,07 -0,66 -0,46
Koncernens rapport över totalresultat
per kvartal
2021 2021 2020 2020 2020
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 9,8 -7,2 -11,6 -7,1 -4,9
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 0,3 -0,5 1,1 -0,1 0,9
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat 1,6 0,6 0,0
Övrigt totalresultat 1,9 -0,5 1,7 -0,1 0,9
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 11,8 -7,6 -9,9 -7,2 -4,0
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 11,8 -7,6 -9,9 -7,2 -4,0

 

Nyckeltal och statistik 

2021 2020 2020
1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
Eget kapital per aktie, euro 18,37 19,57 17,98
Soliditet 46,3 % 49,3 % 46,4 %
Investeringar, Meur 8,3 9,3 15,0
 – i % av omsättningen 11,6 % 9,5 % 7,9 %
Passagerare 538 348 998 483 1 927 302
Fraktenheter 65 214 62 409 125 693
Antal årsanställda, medeltal 1 265 1 802 1 640
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott)
Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser om +/– 0,1 Meur uppstå.

Utsikter för hela verksamhetsåret 2021

Reviderade resultatutsikter. Utsikterna för verksamhetsåret 2021 är bättre än utfallet för 2020. En förbättrad efterfrågan från slutet av kvartal 2 2021 tillsammans med engångsposter i form av försäljningen av Mariella och beräknad inlösen av terminalen i Åbo kommer att stärka resultatet. Fortsättningsvis finns osäkerhet kring hur myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och därmed sammanhängande begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning för helåret 2021, men sammantaget bedömer styrelsen att rörelseresultatet kommer att vara positivt.

I slutet av juni började de covidintyg som EU-kommissionen beslutat om tillgängliggöras allmänheten. Implementationen av dessa pågår i alla EU-länder. Covidintygen ger länderna inom Viking Lines trafikområde ett ramverk för att avveckla de nationella regelverk som etablerats under pandemin. I takt med att vaccinationsprogrammen mot COVID-19 implementeras så förväntas efterfrågan på resor, i synnerhet i närområdet, att kunna öka jämfört med tidigare.

Verksamhetsöversikten för januari-september 2021 publiceras den 29 oktober 2021.

Mariehamn den 25 augusti 2021

VIKING LINE ABP
Styrelsen

 

Jan Hanses

Verkställande direktör

 

Koncernens resultaträkning

2021 2020 2021 2020 2020
MEUR Not 1.4–30.6 1.4–30.6 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
OMSÄTTNING 4 46,9 22,6 71,5 97,5 188,8
Övriga rörelseintäkter 5 23,3 14,9 33,6 16,1 26,9
Kostnader
Varor och tjänster 11,3 4,0 16,3 24,0 50,8
Kostnader för löner och anställningsförmåner 6 15,2 13,8 28,7 41,0 72,9
Avskrivningar och nedskrivningar 7 5,0 6,0 10,1 12,2 24,8
Övriga rörelsekostnader 8 26,4 19,6 45,4 63,8 116,5
58,0 43,4 100,5 141,1 265,0
RÖRELSERESULTAT 12,2 -5,9 4,5 -27,4 -49,3
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Finansiella kostnader 9 -1,1 -0,2 -2,4 -2,1 -3,9
RESULTAT FÖRE SKATTER 11,1 -6,1 2,2 -29,5 -52,9
Inkomstskatter -1,2 1,2 0,5 5,9 10,5
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 9,8 -4,9 2,7 -23,7 -42,3
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 9,8 -4,9 2,7 -23,7 -42,3
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 0,91 -0,46 0,25 -2,19 -3,92
Koncernens rapport över totalresultat
2021 2020 2021 2020 2020
MEUR 1.4–30.6 1.4–30.6 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 9,8 -4,9 2,7 -23,7 -42,3
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 0,3 0,9 -0,2 -0,2 0,8
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat 1,6 1,6 0,6
Övrigt totalresultat 1,9 0,9 1,4 -0,2 1,4
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 11,8 -4,0 4,1 -23,8 -40,9
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 11,8 -4,0 4,1 -23,8 -40,9
Koncernens balansräkning
MEUR Not 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 3,0 3,2 3,3
Markområden 0,5 0,6 0,6
Byggnader och konstruktioner 1,7 7,0 6,8
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 1,7 2,0 1,8
Fartyg 242,7 260,7 254,1
Maskiner och inventarier 2,3 3,7 2,7
Nyttjanderätter 4,9 5,4 4,7
Förskottsbetalningar, fartyg under byggnad 58,1 52,9 54,2
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat 0,0 28,0 28,6
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden 12 32,2
Fordringar 5,4
Långfristiga tillgångar totalt 352,5 363,6 356,8
Kortfristiga tillgångar
Varulager 9,4 17,8 10,9
Inkomstskattefordringar 0,1 0,0 0,1
Kundfordringar och övriga fordringar 13 36,0 25,7 28,2
Likvida medel 41,8 30,7 29,7
Kortfristiga tillgångar totalt 87,3 74,2 68,8
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 14 5,0
TILLGÅNGAR TOTALT 444,7 437,8 425,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 0,0 1,9 2,5
Omräkningsdifferenser -1,9 -2,6 -1,8
Balanserade vinstmedel 198,5 210,2 191,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 198,4 211,3 194,2
Eget kapital totalt 198,4 211,3 194,2
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 10 26,5 31,7 27,1
Räntebärande skulder 99,3 88,3 108,2
Leasingskulder 3,4 3,6 3,0
Långfristiga skulder totalt 129,2 123,6 138,3
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 45,6 33,2 38,6
Leasingskulder 1,6 1,9 1,8
Inkomstskatteskulder 0,0 0,0 0,0
Leverantörsskulder och övriga skulder 69,9 67,7 52,7
Kortfristiga skulder totalt 117,1 102,8 93,1
Skulder totalt 246,4 226,5 231,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 444,7 437,8 425,6
Koncernens kassaflödesanalys
2021 2020 2020
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Räkenskapsperiodens resultat 2,7 -23,7 -42,3
Justeringar
  Avskrivningar och nedskrivningar 10,1 12,2 24,8
  Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar -13,1 0,0 0,0
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0,1 0,0 -0,4
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 2,3 1,8 3,9
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
  Dividendintäkter -4,9 0,0
  Inkomstskatter -0,5 -5,9 -10,5
Förändring av rörelsekapital
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -7,9 2,3 -0,2
  Förändring av varulager 1,5 -0,9 6,0
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 17,1 -2,5 -17,5
Erlagda räntor -1,6 -1,6 -3,1
Erlagda finansiella kostnader -0,7 -0,3 -1,1
Erhållna finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
Erlagda skatter -0,1 -1,7 -1,8
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 5,1 -20,2 -42,3
INVESTERINGAR
Investeringar i fartyg -2,2 -4,9 -6,7
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar -0,2 -0,5 -0,9
Förskottsbetalningar, fartyg under byggnad -3,8 -3,9 -7,4
EU-stöd 0,4 2,6
Investeringar i innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden -2,0
Försäljning av fartyg 13,2
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via övrigt totalresultat 0,0
Återbetalningar av finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via övrigt totalresultat 0,1 0,1
Erhållna dividender 4,9 0,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR 9,8 -8,8 -12,3
FINANSIERING
Ökning av räntebärande skulder 11,5 31,5
Amortering av långfristiga skulder -5,3 -11,7 -16,0
Förändring av kortfristiga räntebärande skulder -8,0 9,7 8,0
Amortering av leasingskulder -1,0 -1,0 -2,0
Erlagda dividender
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  -2,9 -3,0 21,5
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 12,1 -32,0 -33,1
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 29,7 62,8 62,8
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 41,8 30,7 29,7

 

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
EGET KAPITAL 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2
Räkenskapsperiodens resultat 2,7 2,7
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat -2,5 4,1 1,6
Räkenskapsperiodens totalresultat -2,5 -0,1 6,7 4,1
Dividendutdelning
Transaktioner med moderbolagets ägare
EGET KAPITAL 30.6.2021 1,8 0,0 -1,9 198,5 198,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
EGET KAPITAL 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
Räkenskapsperiodens resultat -23,7 -23,7
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Räkenskapsperiodens totalresultat 0,0 -0,1 -23,7 -23,8
Dividendutdelning
Transaktioner med moderbolagets ägare
EGET KAPITAL 30.6.2020 1,8 1,9 -2,6 210,2 211,3

 

Noter till halvårsrapport för perioden januari-juni 2021

 1. Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34.

Halvårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet, om inte annat framgår nedan.

Erhållna offentliga stöd redovisas, beroende av sin natur, antingen under övriga rörelseintäkter, ersättningar till anställda eller som minskning av förskottsbetalningar, fartyg under byggnad.

Ett intresseföretag är ett företag över vilket ägarföretaget har ett betydande inflytande. Innehav i ett intresseföretag skall redovisas enligt kapitalandelsmetoden i balansräkningen som innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden är en metod för redovisning som innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med ägarföretagets andel av förändringen i objektets nettotillgångar. Ägarföretagets resultat innefattar därefter ägarföretagets andel av objektets resultat och ägarföretagets övriga totalresultat inkluderar dess andel av objektets övriga total resultat. Viking Line äger 18,3 % av aktierna i Alandia Holding Ab, ett bolag som bildats under andra kvartalet 2021 för förvärv av aktier i Alandia Försäkring Abp. Koncernen redovisar innehavet som ett intresseföretag. I samband med transaktionen omklassificerade koncernen sitt tidigare innehav om 19,5 % i Alandia Försäkring Abp till ett intressebolag. Omklassificeringen hade ingen resultatpåverkan. Se not 12.

Koncernens långfristiga fordringar består av en fordran avseende Mariellas försäljning till Corsica Ferries SAS. Fordran betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. En nuvärdesberäkning görs genom att de framtida ersättningarna diskonteras med en ränta om 3 %. 

För likvida medel med en kort löptid anses det redovisade värdet motsvara verkligt värde. Det bokförda värdet för kundfordringar och övriga fordringar samt leverantörsskulder och övriga skulder anses motsvara verkligt värde på grundval av posternas kortfristiga karaktär. Det bokförda värdet för räntebärande skulder motsvarar verkligt värde.

En anläggningstillgång ska klassificeras som att den innehas för försäljning om dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning, inte genom fortlöpande användning. För att uppfylla detta krav måste tillgången vara tillgänglig för omedelbar försäljning i förevarande skick och endast underkastad sådana villkor som är normala och sedvanliga vid försäljning av sådana tillgångar. Det måste vara mycket sannolikt att försäljning kommer att ske. Från tidpunkten för allokering av en tillgång till anläggningstillgång som innehas för försäljning upphör avskrivning på tillgången. Tillgången värderas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Se not 14.

Historiskt sett är den viktigaste säsongen under tredje kvartalet, men på grund av COVID-19 har säsongsfluktuationerna inte varit normala. Osäkerheten kring myndighetskrav och begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka säsongsfluktuationerna framöver.

Halvårsrapporten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 Meur uppstå.

 1. Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättande av koncernbokslutet i enlighet med IFRS måste företagsledningen göra bedömningar och uppskattningar om framtiden som påverkar de redovisade beloppen för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. De bedömningar och uppskattningar som bokslutet innehåller bygger på ledningens bästa uppfattning vid tidpunkten för publicering av halvårsrapporten.

COVID-19 pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar och påverkar både resultat- och balansräkningen. De största förändringarna redogörs för i noterna nedan. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur långvarig pandemin blir och effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde. Det verkliga utfallet kan avvika från uppgjorda uppskattningar och bedömningar.

Det viktigaste området som innebär bedömningar är värderingen av koncernens fartyg. Fartygens restvärden och beräknade nyttjandeperioder granskas årligen och justeras om de avviker väsentligt från tidigare värden. Avskrivningstiden för fartygens skrov, maskin och övriga beståndsdelar av långvarig karaktär har förlängts från 25 år till 30 år från och med 1.1.2021, eftersom nyttjandeperioderna för fartygen bedöms bli längre än 25 år, restvärdena har bibehållits, se not 7 och 11.

Värdet på koncernens aktieinnehav i Alandia Försäkring Abp har fastställts på basis av nuvärdet från framtida kassaflöden. Aktieinnehavet redovisades bland finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat fram till 30 juni 2021 då Alandia Försäkring Abps ägarstruktur ändrade. Efter det har Viking Lines betydande inflytande bolaget ökat och placeringen redovisas som ett intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden.

Vid värdering av koncernens leasingavtal görs bedömningar huruvida koncernen kommer att utnyttja eventuell möjlighet att förlänga avtalets leasingperiod eller att säga upp avtalet. bedömningar görs även av vilka diskonteringsräntor som ska användas vid nuvärdesberäkningarna av koncernens leasingskuld. Storleken på koncernens leasingskulder och nyttjanderätter, samt även amorteringar av leasingskulderna och avskrivningar av nyttjanderätterna, påverkas av ovanstående bedömningar.

Koncernens ledning har under 2020 gjort en bedömning av inkuranta tillgångar i försäljningsvarulagret på grund av minskad omsättningshastighet och efterfrågan som en direkt följd av COVID-19. Utifrån ledningens bedömningar 2021 har inte några väsentliga nedskrivningar redovisats i resultaträkningen under det första halvåret.

 1. Going concern, risker och likviditet

COVID-19 pandemin är en osäkerhetsfaktor som, om därmed sammanhängande risker helt materialiseras, kan leda till att företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet blir oviss.

Denna halvårsrapport har upprättats enligt going concern-principen. Viking Lines styrelse bedömer att bolaget kan fortsätta sin verksamhet och uppfylla sina förpliktelser åtminstone 12 månader framåt från upprättandet av denna rapport. Bedömningen baserar sig på den verksamhetsplan som styrelsen har godkänt och som beaktar COVID-19, samt på tilläggsfinansiering.

Under 2020 godkände Statsrådet statsgarantier för Viking Lines likviditetslån till ett maximalt belopp om 38,7 Meur. Med likviditetslånen förbättrades bolagets likviditetsposition och därmed en fortsatt finansiellt stabil verksamhet i det läge som uppstått till följd av coronakrisen. Utöver statsgarantierna garanterar kommersiella banker 4,3 Meur. Koncernen har lyft 43,0 Meur av likviditetslånen per den 30 juni 2021. Viking Line förbinder sig till att inte dela ut dividend eller vidta annan utdelning av medel till dess att förpliktelserna i anslutning till garantierna och lånen har upphört helt och hållet.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 41,8 Meur (30,7 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 30 juni 2021 (10,4 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 5,1 Meur (-20,2 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var 9,8 Meur (-8,8 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till 2,9 Meur (-3,0 Meur).

Viking Line Abp har avtalat om försäljning av Mariella till Corsica Ferries SAS och fartyget levererades i maj 2021.

Försäljningen av Mariella är ett led i att förstärka av bolagets finansiella position, men motiverades även av fartygets ålder. Försäljningen genomförs som ett bareboat hire-/purchasearrangemang. Det totala försäljningspriset är 19,6 Meur. Fartygets bokföringsvärde var 5,6 Meur. Försäljningens resultatpåverkan är 13,1 Meur och likviditeten förstärktes med 13,5 Meur. Resterande andel av försäljningspriset betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. En nuvärdesberäkning görs genom att de framtida ersättningarna diskonteras med en ränta om 3 %. 

Viking Line Abp har ingått ett föravtal med Åbo stad om inlösen av terminalbyggnaden i Åbo hamn för ca 17,8 Meur. Inlösningen sker på grund av att arrendeavtalet avseende terminalbyggnaden löper ut 2025. Slutligt köpeavtal förväntas ingås den 31 augusti och samtidigt ingås ett hyresavtal på terminalbyggnaden i Åbo hamn. Byggnaden är klassificerad till anläggningstillgångar som innehas för försäljning. Se not 14.

Likviditeten kan även förstärkas med tillskott från aktieägare.

Viking Line Abp har under 2020 överenskommit med Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab om amorteringsanstånd för amorteringar under perioden 1.7 2020–31.1 2022 uppgående till sammanlagt 29,8 Meur. Tre av dessa fyra amorteringar förfaller till betalning senast den 10 januari 2025, dvs. samtidigt med den sista amorteringen, medan den fjärde amorteringen är uppdelad så att den förfaller i samband med resterande amorteringar Detta är beaktat i tabellen nedan för Framtida kassaflöden avseende skulder per 30.6.2021. De senarelagda amorteringarna kan förhandsbetalas och lånets ränta och maturitet har bibehållits oförändrade. Dividendutdelning under lånets maturitet förutsätter att de amorteringar för vilka anstånd har beviljats betalas.

Merparten av koncernens låneavtal innefattar marknadsmässiga lånekovenanter. De finansiella kovenanterna i låneavtalet består av minimikrav på likvida medel och soliditet och maximal nivå på koncernens totala nettoskuld i förhållande till EBITDA. Koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag från de kovenantvillkor som har brutits under det andra kvartalet 2021 för de lån som redan är lyfta.

Viking Line har skriftligen under andra kvartalet beviljats undantag från tillämpningen av kovenantvillkoren för ett lån om 74,6 Meur fram till den 31.12 2022. Krediten har därför per 30.6 2021 återklassificerats till långfristig kredit.

För lån om 15,0 Meur finns undantag från vissa kovenantvillkor fram till 31.12 2021. Bolaget har fört förhandlingar i positiv anda om förlängning av undantaget. Beslutet förväntas under september 2021. Eftersom undantaget vid rapportperiodens slut inte var i kraft under följande 12 månader klassificeras lånet i denna rapport som kortfristigt i balansräkningen. Lånet klassificeras tillbaka till långfristigt efter att bolaget har erhållit beslut om undantaget. Ifall pandemin fortgår längre än vad styrelsen beräknat och skulle inte ovan nämnda förstärkande åtgärder falla väl ut finns en väsentlig osäkerhet som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Framtida kassaflöden avseende finansiella skulder per 30.6.2021:
 

MEUR

Framtida kassaflöden avseende  Leasing- Leverantörs- Räntebärande
finansiella skulder (inkl. finansiella kostnader) skulder skulder skulder Totalt
1.7 2021 – 31.12 2021 0,9 18,0 42,7 61,7
1.1 2022 – 30.6 2022 0,9 7,1 8,0
1.7 2022 – 30.6 2023 1,3 23,3 24,7
1.7 2023 – 30.6 2024 1,0 22,6 23,6
1.7 2024 – 30.6 2025 0,8 50,5 51,3
1.7 2025 – 30.6 2026 0,4 2,3 2,7
1.7 2026 – 8,8 8,8
Totalt 5,3 18,0 157,5 180,8

 

Finansiering av fartygsbyggnad

Förskottsbetalningar avser fartyg under byggnad och uppgår till 58,1 Meur per 30.6 2021 efter avdrag om 4,9 Meur som avser EU-stöd. Dessa består av förskottsbetalningar i enlighet med fartygsbyggnadskontrakt, planerings- och övervakningskostnader samt aktiverade lånekostnader. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta. Övriga aktiverade planerings-, övervaknings- och lånekostnader om 24,2 Meur kommer i så fall att kostnadsföras. Likviditeten kan komma att påverkas om en del av EU-stödet måste återbetalas.

78,4 % av kontraktspriset finansieras av ett syndikat bestående av kommersiella banker. 90,0 % av kreditbeloppet garanteras av China Export & Credit Insurance Corporation. Det bindande lånelöftet om 152,0 Meur skall användas då slutraten betalas vid leverans av fartyget. Lånelöftet innefattar marknadsmässiga finansiella lånekovenanter.

Med kovenantvillkor avses (i) minimikrav på likvida medel, enligt vilken bolaget ska säkerställa att minimilikviditeten alltid är större än den högre av 20 miljoner euro eller 5 % av den totala nettoskulden och (ii) maximal nivå på koncernens totala nettoskuld i förhållande till EBITDA. Kovenanten nettoskuld i förhållande till EBITDA har brutits under första kvartalet 2021. Koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag fram till 30.6.2021. Förhandlingar pågår om förlängning av undantag för de avtalsenliga kovenantvillkoren. Dessa förhandlingar kan resultera i justerade kovenant- och lånevillkor.

4. Segmentuppgifter

Koncernens omsättning minskade med 26,7 % och de passagerarrelaterade intäkterna minskade med 34,1 % på grund av myndigheternas reserestriktioner samt marknadens efterfrågan i samband med COVID-19 pandemin.
 

2021 2020 2020
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
Omsättning
Fartygen 69,8 95,7 185,1
Ofördelat 1,7 1,9 3,8
Rörelsesegmenten totalt 71,5 97,6 188,9
Elimineringar 0,0 0,0 -0,1
Koncernens omsättning totalt 71,5 97,5 188,8
Rörelseresultat
Fartygen 11,7 -13,2 -23,2
Ofördelat -7,2 -14,2 -26,1
Koncernens rörelseresultat totalt 4,5 -27,4 -49,3
OMSÄTTNING
Passagerarrelaterade intäkter 50,1 76,0 148,2
Fraktintäkter 20,4 20,7 38,8
Övriga intäkter 1,0 0,9 1,8
Totalt 71,5 97,5 188,8

5. Övriga rörelseintäkter

Under verksamhetsåret har koncernen erhållit stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Långnäs–Stockholm, Mariehamn-Kapellskär och Helsingfors–Tallinn. Dessutom har vi erhållit stöd från Närings-, Trafik- och Miljöcentralernas (NTM) och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) för återanställning samt kostnadsstöd från Stadskontoret i Finland. Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter.

Viking Line Abp har avtalat om försäljning av Mariella till Corsica Ferries SAS i maj 2021. Försäljningen genomförs som ett bareboat hire-/purchasearrangemang. Det totala försäljningspriset är 19,6 Meur och fartygets bokföringsvärde var 5,6 Meur. Försäljningens resultatpåverkan är 13,1 Meur och likviditeten förstärktes med 13,5 Meur. Resterande andel av försäljningspriset betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. En nuvärdesberäkning görs genom att de framtida ersättningarna diskonteras med en ränta om 3 %. Viking Line Abp erhöll dividend från Alandia Försäkring Abp innan omklassificeringen till intressebolag. Dividenden redovisas som övrig rörelseintäkt.
 

2021 2020
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6
Offentligt stöd 15,5 16,0
Fastighetshyror 0,0 0,1
Försäljningsvinst 13,1 0,0
Dividendintäkter 4,9
Övriga intäkter 0,0 0,0
Totalt 33,6 16,1

 

6. Ersättningar till anställda

En stor del av personalen i Finland har permitterats. I Sverige och Estland har av staten subventionerade korttidspermitteringar utnyttjats. Permitteringarna har genomförts i form av deltidspermitteringar och på fartygen till stor del i form av heltidspermitteringar. Utöver permitteringar har även uppsägningarna inom landorganisationen och på Viking Cinderella bidragit till kostnadsminskningen. Koncernen erhåller statlig restitution från Finland och Sverige avseende sjöpersonalens skatter och sociala avgifter i enlighet med EU:s riktlinjer. Koncernen har erhållit korttidsstöd i Sverige och Estland för korttidspermitteringarna. Erhållen restitution samt korttidsstöd har redovisats i resultaträkningen bland kostnader för löner och anställningsförmåner för den period då grunden för restitutionen och stöden har uppstått.
 

2021 2020
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6
Löner 31,4 43,0
Pensionskostnader, avgiftsbestämda planer 3,6 4,7
Övriga lönebikostnader 4,1 5,2
39,0 52,9
Statlig restitution -6,6 -9,2
Korttidsstöd -3,7 -2,7
Totalt 28,7 41,0

7. Avskrivningar

Avskrivningstiden för fartygens skrov, maskin och övriga beståndsdelar av långvarig karaktär har förlängts från 25 år till 30 år från och med 1.1.2021, eftersom nyttjandeperioderna för fartygen bedöms bli längre än 25 år. Restvärdena har bibehållits. Förändringen jämfört med föregående år beror till största delen på ändring av avskrivningstider.
 

2021 2020
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6
Avskrivningar
Immateriella tillgångar 0,2 0,2
Byggnader och konstruktioner 0,2 0,2
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 0,2 0,2
Fartyg 8,1 10,0
Maskiner och inventarier 0,4 0,6
Nyttjanderätter 1,1 1,0
Totalt 10,1 12,2
Avskrivningar och nedskrivningar totalt 10,1 12,2

 

8. Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader minskade med 28,9 % då koncernens verksamhet och kostnader anpassades till en förändrad marknadssituation till följd av COVID-19 pandemin.
 

2021 2020
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6
Försäljnings- och marknadsföringskostnader 2,2 6,3
Tvätt- och städkostnader 2,1 4,6
Reparationer och underhåll 3,8 5,2
Offentliga hamnkostnader och fartygsavgifter 9,1 12,4
Bunkerkostnader 15,9 16,9
Övriga kostnader 12,3 18,4
Totalt 45,4 63,8

9. Finansiella kostnader
 

2021 2020
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde 1,5 1,4
Räntekostnader på leasingskulder 0,1 0,1
Valutakursförluster 0,1 0,3
Garantiprovisioner och övriga finansiella kostnader 0,7 0,3
Finansiella kostnader totalt 2,4 2,1

10. Inkomstskatter

Koncernen har per den 30.6.2021 redovisat uppskjutna skatteskulder om netto 26,5 Meur, varav 37,4 Meur avser uppskjutna skatteskulder och 10,8 Meur uppskjutna skattefordringar. Förlust som fastställs i beskattningen för räkenskapsperioden 2020 kan dras av under 10 år. Baserat på ledningens uppskattningar och bedömningar räknar Viking Line med att förlusten kan användas mot framtida beskattningsbara resultat.
 

UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR OCH -SKULDER
MEUR
Skillnader mellan redovisat Förluster i Övriga Totalt
och skattemässigt värde beskattning temporära
avseende materiella skillnader
Uppskjutna skatteskulder anläggningstillgångar
1.1.2021 36,9 -10,2 0,5 27,1
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0
Redovisat i resultaträkningen -0,6 0,0 -0,6
Redovisat direkt i eget kapital
30.6.2021 36,9 -10,8 0,5 26,5

11. Nedskrivningsprövning

De redovisade värdena för immateriella och materiella tillgångar prövas regelbundet för att upptäcka eventuella externa eller interna indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådana indikationer observeras för någon tillgångspost, fastställs dess återvinningsvärde. Ett av de viktigaste områden som innebär bedömningar är värdering av koncernens fartyg.

COVID-19 pandemin har påverkat koncernens verksamhetsförutsättningar och finansiella ställning allvarligt. Ledningen bedömer att det för tillfället inte finns några nedskrivningsbehov, då fartygens verkliga värde är väsentligt högre än det bokföringsmässiga värdet.

Ledningen har även gjort en bedömning att det inte finns nedskrivningsbehov för koncernens övriga långfristiga tillgångar.

Koncernens ledning har under 2020 gjort en bedömning av inkuranta tillgångar i försäljningsvarulagret på grund av minskad omsättningshastighet och efterfrågan som en direkt följd av COVID-19.  Ledningen bedömer att inte några väsentliga nedskrivningar redovisats i resultaträkningen under det första halvåret 2021 avseende inkuranta tillgångar i försäljningsvarulagret.

12. Placeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

Viking Line Abp är en av grundarna i bolaget Alandia Holding Ab som den 1 april 2021 undertecknade ett avtal om köp av Investeringsbolaget Rettigs aktier i Alandia Försäkring Abp. Alandia Holding Ab slutförde den 30 juni förvärvet av Rettig Groups samtliga aktier (24,9 procent) i Alandia Försäkring. Viking Line Abp redovisar Alandia Holding Ab som ett intresseföretag då Viking Line Abp har ett betydande inflytande i bolaget. Aktieinnehavet redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Efter transaktionen har Viking Line Abps inflytande i Alandia Försäkring Abp ökat och därmed klassificeras Alandia Försäkring Abp som intresseföretag per 30 juni 2021 och innehavet redovisas enligt kapitalandelmetoden. Omklassificeringen hade ingen resultatpåverkan. Fram till 30 juni 2021 redovisades innehavet i Alandia Försäkring Abp på basen av nuvärdet från framtida kassaflöden bland finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Värderingen av innehavet i Alandia Försäkring Abp gav en effekt om 1,6 Meur på räkenskapsperiodens totalresultat.

Alandia Holding Ab har utöver inskjutet kapital tagit ett lån för att finansiera köpet av aktierna i Alandia Försäkring Abp. Lånet är planerat att amorteras med framtida utdelningar som erhålls från Alandia Försäkring Abp. Till den del Alandia Holding är i behov av likvida medel för betalning av amorteringarna har Viking Line Abp genom aktieägaravtal förbundit sig att enligt ägarandel tillskjuta likvida medel till Alandia Holding Ab.

13. Kundfordringar och övriga fordringar

Kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med IFRS 9. Det bokförda värdet för kundfordringar och övriga fordringar anses motsvara verkligt värde på grundval av posternas kortfristiga karaktär.

COVID-19 pandemin har inte lett till någon förändring av förväntade kreditförluster på kundfordringar.

14. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
 

Viking Line Abp har ingått ett föravtal med Åbo stad om inlösen av terminalbyggnaden i Åbo hamn för ca 17,8 Meur. Slutligt köpeavtal förväntas ingås den 31 augusti och samtidigt ingås ett hyresavtal avseende terminalfaciliteterna i Åbo hamn. Viking Line Abp har kontorsfastigheten på Storagatan i Mariehamn till försäljning och det är mycket sannolikt att en försäljning kommer att ske under hösten.

Givna säkerheter och ansvarsförbindelser
MEUR 30.6.2021 31.12.2020
Ansvarsförbindelser 1) 159,9 153,9
Säkerheter, för egen del 2) 376,9 376,9
Investeringsåtaganden avseende fartygsbeställningar
som inte upptagits i bokföringen 3) 159,3 158,7
 – avtalat belopp 201,8 200,7
Övriga ansvar ej upptagna i balansräkningen 4) 3,3
1) Gäller lån och limiter för vilka fartygs-, fordons- och företagsinteckningar givits som säkerhet samt övriga ansvar ej 
upptagna i balansräkningen täckta med legorätts- och företagsinteckningar.
2) Gäller fartygs-, fordons-  och företagsinteckningar samt inteckningar i legorätt.
3) Viking Line har ett bindande lånelöfte om 152,0 Meur för finansiering av fartygsbeställning, där tidpunkten
att lyfta lånet har förlängts. Förhandlingar pågår om tillämpning av de avtalsenliga kovenantvillkoren.
I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet
för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta. Övriga aktiverade planerings-, övervaknings- och 
lånekostnader om 24,2 Meur kommer isåfall att kostnadsföras.
4) Alandia Holding Ab har utöver inskjutet kapital tagit ett lån för att finansiera köpet av aktierna i Alandia Försäkring Abp. 
Lånet är planerat att amorteras med framtida utdelningar som erhålls från Alandia Försäkring Abp. Till den del
Alandia Holding är i behov av likvida medel för betalning av amorteringarna har Viking Line Abp genom aktieägaravtal
förbundit sig att enligt ägarandel tillskjuta likvida medel till Alandia Holding Ab.

16. Händelser efter balansdagen

Viking Line Abp har ingått ett föravtal med Åbo stad om inlösen av terminalbyggnaden i Åbo hamn för ca 17,8 Meur. Slutligt köpeavtal förväntas ingås den 31 augusti och samtidigt ingås ett hyresavtal avseende terminalfaciliteterna i Åbo hamn.

För övrigt känner ledningen inte till några väsentliga händelser efter balansdagen som skulle kunna påverka bokslutet.

 

VD Jan Hanses
[email protected]
018-270 00

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *