Viktigt domslut öppnar för växtskydd utan kemikalier

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Det finns flera icke-kemiska metoder för att skydda barrträdsplantor mot snytbaggar. Därför var det rätt av Kemikalieinspektionen att avslå ansökan om att godkänna det kemiska växtskyddsmedlet Imprid Skog. Det har Mark- och miljööverdomstolen nyligen slagit fast.

– Mark- och miljööverdomstolens dom är mycket glädjande. Vårt beslut bygger på att det finns sätt att skydda barrträdsplantor från snytbaggar utan kemikalier och att dessa metoder redan används brett. Varje gång vi kan minska onödig kemikalieanvändning tar vi ett steg närmare en giftfri miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Enligt växtskyddsmedelsförordningen har medlemsländer i EU vissa möjligheter att besluta om substitution för att ersätta växtskyddsmedel med andra medel eller metoder som är väsentligt säkrare för hälsan eller miljön och som samtidigt inte leder till några betydande ekonomiska eller praktiska nackdelar. 

Inom svenskt skogsbruk har man lyckats med att ta fram alternativa icke-kemiska skydd mot snytbagge som är ett allvarligt hot mot unga barrträdsplantor. Dessa icke-kemiska skydd dominerar idag behandlingen mot snytbagge.

Mark- och miljööverdomstolen fastställer Kemikalieinspektionens beslut om avslag bland annat med hänvisning till att användningen av icke-kemiska bekämpningsmetoder var vanligare än kemiska bekämpningsmetoder mot snytbaggeangrepp på gran och tall vid tidpunkten för beslutet, samt att ett förbud mot att använda Imprid Skog inte skulle medföra några betydande ekonomiska eller praktiska nackdelar för skogsägarna. 

Domen är principiellt viktig. Det är ett av de första domsluten inom EU som baseras på att kemikaliemyndigheter får besluta om substitution av kemiska växtskyddsmedel. Det innebär att om det finns en icke kemisk bekämpningsmetod eller en förebyggande metod som är i allmän användning, så ska den kemiska metoden bytas ut mot den icke-kemiska. Domen kan också ge viss vägledning kring möjligheterna att använda substitution inom andra områden för att ytterligare främja framsteg kring icke-kemiska metoder på växtskyddsområdet.

Bakgrund

I maj 2019 avslog Kemikalieinspektionen en ansökan om förnyat produktgodkännande för bekämpningsmedlet Imprid Skog som används mot snytbaggar på barrträdsplantor. Kemikalieinspektionens beslut överklagades av det ansökande företaget till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som i november 2019 beslutade bifalla ansökan om att förnya produktgodkännandet för Imprid Skog. Kemikalieinspektionen överklagade domen till Miljö- och marköverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Läs hela domen (pdf)

För mer information, kontakta gärna:
Camilla Thorin, agronom, 08-519 41 256
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, [email protected]
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen
 

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. www.kemikalieinspektionen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *