Connect with us

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 7,3 miljoner kronor

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Wyld Networks AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 7,3 miljoner kronor

Styrelsen för Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2022, genomfört en riktad emission av 604883 aktier (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen har fastställts till 12,03 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 12,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) i Bolagets aktie under perioden från och med den 31 oktober 2022 till och med den 4 november 2022. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 7,3 miljoner SEK före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen riktar sig till strategiska och långsiktiga investerare.

Bakgrund och motiv

För att tillgodose efterfrågan från befintliga kunder, samt möta efterfrågan från nya kunder, anser Wyld Networks det som nödvändigt att genomföra en kapitalanskaffning. Wyld Networks avser att använda emissionslikviden från den Riktade Emissionen för att ytterligare expandera Bolagets verksamhet i syfte att möta den växande efterfrågan och för att accelerera tillväxten.

 

Mer specifikt avser Bolaget att använda emissionslikviden till:

          Att stärka det kommersiella teamet för att påskynda omvandlingen av lanseringspartners till betalande kunder, samt

          Att investera i utvecklingsteamet för att upprätthålla konkurrensfördelar och genomföra produktens utvecklingsplan.

 

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att den Riktade Emissionen objektivt sett är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.  

 

Skälen för det, och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera Bolagets aktieägarbas med långsiktiga strategiska investerare vilket stärker Bolagets aktieägarbas och att genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera ytterligare tillväxt. Styrelsen gör också bedömningen att genomförandet av en företrädesemission i dagens marknadsklimat skulle innebära en risk för att misslyckas med att tillgodose Bolagets kapitalbehov och därmed upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Styrelsen har även beaktat den höga volatiliteten i Wyld Networks aktie, det höga antalet nyligen genomförda nyemissioner på Nasdaq First North Growth Market och att merkostnaden för en företrädesemission, såsom rådgivningsarvoden och garantiersättning skulle vara oproportionerligt stor mot den begränsade storleken på det kapital Bolaget är i behov av.

 

Villkor, antal aktier, aktiekapital och utspädning

Den Riktade Emissionen omfattar 604 883 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 12,03 SEK per aktie, vilket innebär att Wyld Networks erhåller cirka 7,3 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen för den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal strategiska och långsiktiga investerare övertid. Teckningskursen motsvarar en rabatt på 12,5 procent i förhållande till VWAP för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste fem handelsdagarna, från och med den 31 oktober 2022 till och med den 4 november 2022, vilket uppgick till 13,75 SEK.

 

Enligt styrelsens uppfattning är VWAP under fem handelsdagar ett mer korrekt sätt att läsa av aktiens noterade värde än slutkursen för en viss dag eller en genomsnittlig köpkurs under endast en handelsdag, särskilt med tanke på den höga volatiliteten i Wyld Networks aktie.  Bolagets styrelse anser att teckningskursen, och rabatten om 12,5 procent, har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

 

Den Riktade Emissionen kommer att öka antalet aktier i Bolaget med 604 883 aktier, från 10 511 307 aktier till 11 116 190 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 50 471,44 SEK, från 877 066,65 SEK till 927 534,89 SEK. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 5,44 procent.

För ytterligare information

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: [email protected]  
Tel: +44 7 824 997 689

 

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ((EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl. 19:30 CET.

 

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

 

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

 

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Wyld Networks AB i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks AB, Mangold Fondkommission AB eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Wyld Networks AB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater är detta meddelande endast riktat till och riktar sig till kvalificerade investerare och motsvarande investerare i den medlemsstaten i enlighet med prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

KKM Gruppen, dotterbolag till Thinc Collective AB, vinner kommunikationsuppdrag inom arbetsmarknadsfrågor

Published

on

By

Aktör inom byggbranschen har givit KKM Gruppen i uppdrag att konceptualisera, bygga och implementera en ny satsning som syftar till att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Den nya satsningen ska bestå av en digital och gamifierad plattform som ger en uppdaterad och nyanserad bild av byggbranschens arbetsmarknad och olika yrken. Storleken på affären väntas bli cirka 2 500 000 sek för KKM Grupp

”KKM ser arbetsmarknadsåtgärder och stödet till nyanlända som en nyckelfråga i samhället. Vi har lång erfarenhet att utföra denna typ av uppdrag och ser fram emot att göra en viktig insats för en utsatt grupp i samhället och hjälpa en bransch som vill locka fler till sig”, säger Per Hazelius, VD KKM Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

[email protected]

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FLOWave – en framtidslösning för Food & Beverage

Published

on

By

Som experter på på mät, styr- och reglerteknik är vi på Bürkert aktiva i många branscher. Ett av de områden där vi just nu växer snabbt av Food & Beverage, och anledningen till det stavas tveklöst FLOWave. Ulf Neldefors, Business Development Manager på Bürkert förklarar varför fler borde upptäcka produkten.

– Vår flödesmätare FLOWave togs ursprungligen fram för pharmaindustrin, och då framförallt för att mäta ultrarent vatten. Men i dag ser vi att allt fler branscher upptäcker fördelarna med FLOWave. Kan du mäta tillräckligt exakt för pharmaindustrin, så kan du även göra det till de flesta andra branscher.

 Varför ska man använda FLOWave?

– Fördelarna med att använda FLOWave är många. Det är ett sätt att säkerställa produktionen, minska svinnet och se till att samma goda och repeterbara resultat uppnås varje gång. FLOWave kan mäta flera olika media med samma sensor, och kan bland annat mäta temperatur, massflöde, densitet, viskositet och volym.

 I vilken process lämpar sig FLOWave bäst?

– Den fungerar otroligt bra för alla typer av livsmedelsföretag som hanterar rinnande vätskor i sin produktion.  Våra produkter används inom bland annat bagerier, bryggerier, mejerier, och andra livsmedelstillverkare för att mäta flytande margarin, olja, vatten m.m.

Finns det fler fördelar med FLOWave?

– Vi ser tydligt att kunder som använder sig av FLOWave sänker sina underhållskostnader. Våra produkter har inga rörliga delar som kan gå sönder, och eftersom vi kan mäta olika media med samma sensorer blir reservdelslagret minimalt och behovet av underhåll snudd på obefintligt. FLOWave är också mycket enkel att installera. Genom dess kompakta utformning och låga vikt, ca 4kg,  så behövs inga extra lyftanordningar för att få FLOWave på plats, vilket medför att den är en enkel att installera av en montör. Historiskt har flödesmätare varit ganska stora, klumpiga enheter – men inte längre.

Vill du veta mer om FLOWave och hur produkten kan användas i din verksamhet? Kontakta Ulf Neldefors, Business Development Manager, Bürkert Sweden E-post: [email protected] eller Mobil: 070-688 93 30.

Bürkert är ett av världens ledande företag inom industriell mät-, kontroll- och reglerteknik för gaser och vätskor.
Vi finns representerade med säljkontor i 36 länder och har 5 fabriker, 4 forskningscenter och 5 systemhus runt om i världen med totalt 3000 anställda. Bürkert grundades 1946 i Tyskland och är ett helägt familjeföretag som genom kompetens, framåtanda och närhet har skapat en plats bland de främsta inom sitt område. 1968 startades Bürkert i Sverige och har idag säljkontor i Stockholm och Malmö.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning för Stockholm Nord

Published

on

By

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över sex år med möjlighet till ytterligare ett optionsår. Anbudssumman uppgår till 651 MSEK.

– Det är glädjande att vi nu tilldelats basunderhållet för Stockholm Nord. Tillsammans med vårt kontrakt Stockholm Syd stärker det vår position i stockholmsregionen, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Det nya kontraktet för Stockholm Nord gäller från den 1 oktober 2023 och omfattar teknikområdena bana, el och signal. Uppdraget sträcker sig mellan Huvudsta och Bålsta samt Helenelund och norra Uppsala.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta kontrakt och att uppfylla vårt viktiga uppdrag med att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

[email protected]  
 

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
[email protected]  

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 700 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.