Wyld Networks ingår låneavtal om 12 MSEK för att accelerera affärsmöjligheter och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3

| 24 augusti, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Mot bakgrund av stark utveckling gällandes etablering av nya kontrakt med betydande kunder och tillhörande tillväxt, så har Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller ”Bolaget”) etablerat en accelererad operativ strategi och har ingått ett låneavtal om 12 MSEK (”Lånet”) med Formue Nord Fokus A/S (”Långivaren”). Denna finansiering kommer att tidigarelägga rekryteringen av försäljnings- och utvecklingsresurser, som ett led i att fokusera på att accelerera kommersialiseringen av Bolagets lösning för de globala marknaderna. Vidare har Bolaget, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 23 mars 2021, beslutat om nyemission av teckningsoptioner av serie TO3. Totalt kommer 2 275 000 teckningsoptioner av serie TO3 att emitteras (”Teckningsoptionerna”). Teckningsoptionerna kommer att fördelas ungefär lika mellan Långivaren och befintliga aktieägare i Bolaget. Avstämningsdagen för befintliga aktieägare att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO3 kommer att meddelas så snart som möjligt genom separat pressmeddelande.

Lånet

I syfte att möjliggöra en accelererad rekryteringstakt och därmed utöka Bolagets möjligheter att exekvera flera projekt har Bolaget tagit upp Lånet om totalt 12 MSEK från Långivaren. En uppläggningsavgift om 4,0 % utgår i samband med upptagandet av Lånet och Lånet löper med en ränta om 1,0 % per påbörjad 30-dagarsperiod. Långivaren har även erhållit 1 093 956 teckningsoptioner av serie TO3 (samma serie som emitteras till befintliga aktieägare) som en del av finansieringen.

Teckningsoptioner till befintliga ägare i Wyld Networks

Wyld Networks har även beslutat att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 (samma serie som Långivaren erhåller) till befintliga aktieägare i Bolaget. Totalt emitteras 1 181 044 teckningsoptioner av serie TO3 till befintliga aktieägare i Bolaget för att i viss utsträckning kompensera för den utspädningseffekt som Teckningsoptionerna som emitterats till Långivaren innebär.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO3 kommer att meddelas så snart som möjligt genom ett separat pressmeddelande. Aktieägare i Wyld Networks kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje sju (7) aktier som innehas på avstämningsdagen, med avrundning nedåt.

Villkor för och information om Teckningsoptionerna

Teckningsoptioner av serie TO3

Totalt emitteras 2 275 000 teckningsoptioner av serie TO3, varav 1 093 956 till Långivaren och 1 181 044 till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2023, dock högst 15,75 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa från och med den 17 maj till och med den 31 maj 2023.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Bolaget totalt cirka 35,8 MSEK, baserat på en teckningskurs om 15,75 SEK.

Wyld Networks har för avsikt att ansöka om notering av Teckningsoptionerna vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att Teckningsoptionerna registrerats vid Bolagsverket och tilldelning till befintliga aktieägare och Långivaren har skett.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer utspädningen att uppgå till cirka 13,10 % (baserat på antagandet att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 utnyttjas för teckning av aktier).

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Lånet och Teckningsoptionerna.

För ytterligare information

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: [email protected] 
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 17:30 CEST.

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post [email protected]).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *