Ytrade Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 1 296 296 Units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar genom beslut från styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämmans den 3 februari 2021 samt befintliga teckningsoptioner av serie 2021/2022 (”TO1”) och teckningsoptioner av serie 2021/2023 (”TO2”) som innehas av Bolaget (”Erbjudandet”). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 92 592 Units i en så kallad övertilldelningsemission. Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 9 februari 2021 till och med den 23 februari 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 9 mars 2021.

Yaytrade har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 26 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionslikviden i Erbjudandet. Befintliga ägare står för cirka 18 MSEK av dessa åtaganden.

Prospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Yaytrades (www.yaytrade.com) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet

Yaytrade bedriver försäljning och köp av premium second-hand kläder och accessoarer genom en digital marknadsplattform som kombinerar erbjudanden från privatpersoner, influencers och partnerföretags utgående lager. Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Motivet för Erbjudandet är att skapa fortsatt goda finansiella förutsättningar till att genomföra strategiska marknadsföringsinsatser, vidareutveckla Yaytrades marknadsplattform med nya funktioner och affärsgrenar samt finansiera Bolagets fortsatta expansion. Motivet för Erbjudandet ligger i linje med Bolagets strategiska målsättning att bli den ledande digitala marknadsplattformen för försäljning av premium second-hand mode och utgående lager från premiumvarumärken. Ovanstående affärsstrategi ställer krav på förstärkning av rörelsekapital. Mot bakgrund av detta har ledning och styrelse i Yaytrade bedömt att det är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen och ansöka om en notering på Nasdaq First North Growth Market.

En notering på Nasdaq First North Growth Market ger vidare Bolaget en bredare aktieägarbas och möjliggör en ökad tillgång till den svenska kapitalmarknaden — samt är den handelsplats som Yaytrade bedömer passa framtida ambitioner att växa internationellt med Europa som huvudsaklig bas, både vad gäller verksamheten och kretsen av investerare. Därtill innebär en notering på Nasdaq First North Growth Market att Bolaget får bättre förutsättningar till att göra strategiska förvärv med klara synergier inom utvalda segment som kan komplettera Bolagets befintliga verksamhet och/eller ge exponering mot nya närliggande marknader.

Nettolikviden avses i huvudsak att användas enligt följande procentuella fördelning:

Användningsområde Andel av nettolikvid (%)
1. Utöka marknadsföringsinsatser ca 45
2. Bedriva plattformsutveckling ca 20
3. Operativ verksamhet ca 20
4. Accelerera expansion ca 10
5. Övriga kostnader ca 5
Summa 100

 

Erbjudandet i sammandrag

Utspädning: Antalet aktier kommer vid fulltecknat erbjudande att öka med 7 777 776 från 10 974 944 till 18 752 720, vilket motsvarar en utspädning om cirka 41 procent av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket. Utnyttjas därtill samtliga TO1 och TO2 som överlåts inom ramen för Erbjudandet kan ytterligare högst 2 592 592 aktier komma att emitteras. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna i maj 2022 (TO1) och i maj 2023 (TO2) inom ramen för Erbjudandet blir utspädningen cirka 49 procent.

Vid full övertilldelning om ytterligare 92 592 Units kan antalet aktier öka med ytterligare 555 552. Utnyttjas därtill samtliga TO1 och TO2 som överlåts inom ramen för övertilldelningen kan ytterligare högst 185 184 aktier komma att emitteras. Vid fulltecknat Erbjudande, full övertilldelning och fullt utnyttjande av de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna inom ramen för både Erbjudandet och övertilldelningsemissionen blir utspädningen cirka 50 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Rämsell Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Yaytrades Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Knape, VD Ytrade Group AB (publ)
E-post:
[email protected]

Telefon: +46 70 999 90 09
 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Yaytrade eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

David Knape, VD Ytrade Group AB (publ)

E-post: [email protected]
Telefon: +46 70 999 90 09

Yaytrade är marknadsplatsen för premium fashion och livsstilsprodukter från privatpersoner, premium varumärken och influencers. På Yaytrade kan användare få hjälp att sälja second-hand fashion genom Yaytrade:s pick-up service. Användare beställer hem påsar som de fyller med premium fashionplagg som sedan hämtas upp kostnadsfritt hos kunden eller lämnas in via ombud. Värdering, fotografering, annonsskapande och försäljning sköter Yaytrade. Som användare på Yaytrade får man även ta del av unika utförsäljnings-event från premium brands inom olika segment där man kan ta del av produkter till rabatterade priser. Yaytrade lanserades sin första version 2018 och en uppdaterad version under våren 2019. Marknadsplatsen har på kort tid lockat till sig några av de absolut största svenska fashion varumärkena och influencerna samt fått en internationell användarbas. Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *