Connect with us

Marknadsnyheter

2023 var ett svagt år för IPO:er, men vändning spås under 2024

Published

on

Förra året var svagare för börsintroduktioner (IPO:er) än året innan. Globalt minskade antalet IPO:er med 8 procent och transaktionsvärdet med 33 procent jämfört med 2022. I Sverige genomfördes endast två IPO:er under 2023. Detta avvaktande IPO-klimat spås fortsätta in i 2024, men en vändning kan komma under andra halvåret.

Varje kvartal kartlägger rådgivnings- och revisionsföretaget EY genomförda börsintroduktioner (IPO:er) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends 2023  har det under tredje kvartalet 2023 genomförts 323 IPO:er globalt. Det totala transaktionsvärdet var 22,2 miljarder USD, vilket är en minskning med 19 procent respektive 39 procent jämfört med samma kvartal året innan. För helåret 2023 genomfördes 1 298 IPO:er till ett sammanlagt transaktionsvärde om 123,2 miljarder USD, vilket innebär en minskning med 8 respektive 33 procent jämfört med 2022.

Regionerna skiljer sig dock åt. Ett förbättrat marknadssentiment i västvärlden gav ökad aktivitet; framför allt i USA där antalet IPO:er under 2023 ökade med 47 procent och transaktionsvärdet med 157 procent jämfört med 2022. Den globala nedgången kan spåras främst till Ostasien, där den avsvalnade kinesiska ekonomin stod för det stora tappet med 26 procent färre IPO:er och ett 44 procent lägre transaktionsvärde jämfört med förra året. Ändå är det fortfarande Kina som är den enskilt största IPO-marknaden, med totalt 372 IPO:er och 56,2 miljarder USD i transaktionsvärde. I Sverige var det bara två IPO:er under 2023, vilket är betydligt färre än under 2022.

– Summerar man 2023 så är det inget år att skriva hem om ur ett globalt börsnoteringsperspektiv. Jämfört med 2022 såg vi något färre IPO:er och transaktionsvärdet sjönk med ca en tredjedel – och då ska vi minnas att 2022 inte heller var ett särskilt bra år. Den enda region som har en klar tillväxt i IPO-aktivitet är USA. I nästan alla andra regioner avtar aktiviteten. Så även för Sverige, som bara hade ett fåtal noteringar under året, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader för EY i Norden och Sverige.

Vändning i Sverige att vänta först andra halvåret 2024

Trots den positiva utvecklingen på den svenska aktiemarknaden under den senaste tiden har IPO-aktiviteten inte tagit fart. Det avvaktande klimatet kan förklaras av det instabila makroekonomiska läget, som påverkas dels av global politisk instabilitet, dels av en dramatiskt förändrad penningpolitik. Detta avskräcker många företag från att ta steget till börsen just nu. Flera företag har dock en börsintroduktion i sikte, men väntar på bättre förutsättningar innan de är redo att gå vidare.

– Det som krävs för att det ska vända är en stabilisering för att undanröja osäkerheten kring inflation och ränta. Vi bedömer att det kommer att behövas åtminstone en första räntesänkning från Federal Reserve innan noteringskandidater väljer att trycka på knappen och gå vidare med en börsnotering. Vi såg en markant ökning av intresse för börsintroduktion runt oktober förra året med flera påbörjade noteringsprocesser. Eftersom det brukar ta 9–12 månader att förbereda en börsintroduktion kommer lejonparten av dessa vara redo att noteras kring sommaren 2024 eller strax därefter, säger Andreas Dalhäll.

När IPO-aktiviteten väl kommer återhämtar sig kommer det att vara förändrade förutsättningar för de företag som vill noteras. Under 2021 rådde ett noteringsklimat där företag med negativa resultaträkningar men med förhoppning om framtida vinst (så kallade förhoppningsbolag) kunde noteras till höga värderingar – särskilt inom tech-sektorn. Allteftersom räntor höjts och kapital blivit dyrare ställs högre krav på att företag ska vara lönsamma och ha en tydlig affärsmodell. Det avspeglas redan i den globala IPO-statistiken från 2023 som visar en ökning av antal noteringar i sektorer med traditionellt sett lägre risk och stabila kassaflöden som industri och konsumtionsvaror, medan tech-sektorn står för den största minskningen av antal noteringar.

– För att lyckas med en notering under 2024 kommer företag behöva visa på lönsamhet. Utöver det krävs en affärsmodell som knyter an till någon av de fem megatrender vi ser just nu. Dessa är de demografiska förändringarna i världen, förändrade leveranskedjor, nya former för finansiering, den gröna omställningen, samt digitalisering och AI, säger Andreas Dalhäll.

Brsnoteringar globalt under 2023

Om EY Global IPO Trends
Rapporten för Q4 2023 är baserad på utförda IPO:s till och med den 31 december 2023. Samtliga data har hämtats från Dealogic, Oxford Economics, och EY analyser om inte annat anges. SPAC IPO:s (Special Purpose Acquisition Company) inkluderas inte i sammanställningen, om inte annat anges. Mer information finns på ey.com/ipo/trends.

För mer information eller intervju med Andreas Dalhäll, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.