Connect with us

Marknadsnyheter

2024-01-25 Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september – november 2023

Published

on

Q1 september –november 2023

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

– De totala hyresintäkterna ökade med 6 % till 160 Mkr (151)

– Driftnettot ökade med 19 % till 117 Mkr (98)

– Förvaltningsresultatet ökade till 46 Mkr (35) 

– Värdeförändring fastigheter uppgick till 35 Mkr (-182),

varav realiserade värdeförändringar uppgick till 1 Mkr (0)

– Periodens resultat ökade till 45 Mkr (-138)

– Resultat per aktie 0,65 kr (-2,40)

– Fastighetsvärdet uppgick till 10 806 Mkr (10 810)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Ökade hyresintäkter och förbättrat driftnetto

Den finansiella utvecklingen för det första kvartalet visar att vi successivt fortsätter öka vår intjäning. Hyresintäkterna steg med 6 procent till 160 miljoner kronor och driftnettot ökade med 19 procent till 117. Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ökade intäkter och god kostnadskontroll. Fastighetsportföljen uppgår till 10,8 miljarder kronor per 30 november 2023 och består främst av högavkastande fastigheter med ett totalt aktuellt hyresvärde om 641 miljoner kronor. Två tredjedelar av portföljen består av kommersiella fastigheter med indexreglerade kontrakt som tillsammans med beräknad hyreshöjning på bostäder från den 1 januari 2024 ger ytterligare cirka 35 miljoner kronor i årligt hyresvärde som ökar driftnettot.

 

Under perioden har en kommersiell fastighet färdigställts som är fullt uthyrd och tillför 3,1 miljoner kronor i årligt hyresvärde. En fastighetsportfölj med 15 fastigheter i Ulricehamn och Borås har förvärvats. Portföljen har ett årligt hyresvärde om 11 miljoner kronor vilket ökar Nivikas totala fastighetsbestånd i Ulricehamn och Borås till 700 miljoner kronor. Sju fastigheter har avyttrats till, eller strax över, bokfört värde och har tillsammans tillfört 120 miljoner kronor i likviditet. Nivika har ett flertal förfrågningar och för aktiva dialoger kring kommersiella nybyggnationer och tillbyggnationer på bolagets hemmamarknad, både från nya och från befintliga hyresgäster. Under första kvartalet startades nybyggnation av en kommersiell fastighet i Växjö, en besiktningsanläggning till Opus.

 

Refinansiering möjliggör fler lönsamma förvärv

Under första kvartalet har Nivika genomfört en företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor, utökat bolagets finansiering via banker om totalt 400 miljoner kronor, adderat 235 miljoner kronor i utökad grundfinansiering samt 165 miljoner kronor i byggnadskreditiv med beviljad slutfinansiering. Bolaget har under första kvartalet också återbetalt det utestående obligationslånet om 650 miljoner kronor vilket innebär att Nivikas finansiering därmed inte omfattar några obligationslån. Genom dessa aktiviteter har balansräkningen och Bolagets finansiella ställning stärkts. Detta ger Nivika nya möjligheter att genomföra selektiva kompletteringsförvärv och bli mer offensiva med förvärv på en attraktiv förvärvsmarknad med geografiskt fokus på våra huvudsakliga geografiska områden Jönköping, Värnamo, Växjö och Västkusten.

 

I december, efter periodens slut, förvärvade Nivika tre fullt uthyrda triple-net fastigheter i tre separata transaktioner. Genomsnittlig återstående hyrestid är cirka 10 år och fastigheterna har en genomsnittlig yield på 8,25 procent. Fastigheterna ligger i anslutning till befintligt fastighetsbestånd och hör till marknadsområde Värnamo. Med bra lägen, fullt uthyrda och med långa hyresavtal är fastigheterna typiska för Nivikas fastighetsbestånd. Dessa transaktioner var så kallade off-market-transaktioner, dvs affärerna har gjorts direkt mellan köpare och säljare utan rådgivare eller mäklare. Transaktionerna är helt i linje med Nivikas strategi att fortsätta växa med välavkastande fastigheter i utvalda lägen.

 

Fortsatt värdetillväxt

Nivikas affärsmodell går ut på att utveckla och skapa värde i fastighetsportföljen genom förädling av befintliga fastigheter, framtagning av detaljplaner för att skapa byggrätter, projektutveckling i attraktiva lägen samt genom strategiska förvärv. Detta i kombination med en diversifierad fastighetsportfölj samt en långsiktig förvaltning ger oss en solid grund att stå på och starka kassaflöden. Med en utökad och stabil finansiering har vi nu goda möjligheter att genomföra förvärv och ytterligare stärka bolagets marknadsposition samt skapa fortsatt värdetillväxt.

 

 

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 08.30 CET.

 

 

En bild som visar skiss, linje, vit, diagram Automatiskt genererad beskrivning 

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 010-263 61 47, email: niclas@nivika.se

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 010-263 61 32, email; kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till cirka 11 Mdkr där hyresvärdet till två tredjedelar utgörs av kommersiella fastigheter och till 30 % av bostäder. Cirka 90 % av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter. Läs mer på www.nivika.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stort intresse för varmvattenmätning i brf:er

Published

on

By

Fjärrvärmepriserna stiger kraftigt på många platser i landet, inte minst i Stockholm där Stockholm Exergi nyligen meddelade att de chockhöjer priserna med 12 procent. Det har ökat brf:ers intresse för IMD, att individuellt mäta och debitera för faktisk vattenförbrukning. Det visar uppgifter från Infometric, ledande i Sverige när det gäller IMD.

– Vi har den senaste tiden sett ett kraftigt ökat intresse för IMD vatten bland landets bostadsrättsföreningar. Att mäta vattenförbrukning är rättvist och hållbart. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med vatten, säger Henrik Nygård, marknadschef på Infometric, som erbjuder IMD till brf:er och fastighetsägare.

IMD vatten är en energieffektivisering som betalar sig på kort tid och som är bra både för plånboken och miljön. Med tanke på att elpriserna också stigit rejält så har kostnaderna även ökat för de brf:er som själva värmer upp sitt varmvatten.

Varmvattenmätning är idag en obligatorisk energiåtgärd vid nybyggnation och stamrenoveringar. För befintliga fastigheter finns ännu inget krav på IMD vatten, men däremot finns mycket att vinna på att installera det.

– Att boende får betala för sin faktiska förbrukning uppskattas av de flesta. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när IMD införs. Med IMD vatten får de boende kostnaden för sin vattenförbrukning på månadsavin från sin förvaltare, säger Henrik Nygård.

I Infometrics webbportal Panorama kan de boende följa sin egen och grannarnas vattenförbrukning och de besparingar som görs.

Att införa IMD är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att reducera förbrukningen av vatten och energi. Faktum är att varje krona som investeras i IMD resulterar i en besparing på 100 liter vatten, visar en studie från Stockholms universitet. Utöver det så tillkommer sänkta koldioxidutsläpp, till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

– Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos storförbrukarna, de som gör av mest varmvatten. Om varmvattnet är inkluderat i avgiften eller hyran tenderar storförbrukarna annars att åka snålskjuts på andra, som är mer sparsamma, säger Henrik Nygård.

Henrik NygårdMarknads- och kommunikationschefhenrik.nygard@infometric.se

Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. Vi är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa våra kunder att hushålla med våra gemensamma resurser. Vi erbjuder moderna tekniska lösningar och hållbara energilösningar som lönar sig – för både plånboken och klimatet.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen AB på drygt 3,4 MSEK

Published

on

By

Holmen AB har avropat en option som tecknats i ett tidigare avtal med RemaSawco AB. Optionen gäller brädhanteringssystemet RS-ProSort till råsorteringen på företagets sågverk Braviken utanför Norrköping. Ordervärdet uppgår till drygt 3,4 MSEK.

Holmens sågverk Braviken utanför Norrköping är Skandinaviens modernaste sågverk och man väljer nu att befästa den positionen genom att fortsätta moderniseringen. Denna gång avropar man den option som fanns med i det avtal som tecknades under 2023. Beställningen innefattar RemaSawcos brädhanteringssystem RS-ProSort som ska installeras i råsorteringen på Holmen Braviken.

Leverans, installation och driftsättning är planerat till oktober 2024.

”Vi är mycket glada att Holmen nu tar nästa steg och går vidare med planerade investeringar i Braviken. Vi ser fram emot att hjälpa Holmen behålla positionen som Skandinaviens modernaste sågverk”

Säger Emilien Saindon, VD RemaSawco.

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis, och kunderna finns inom ett stort antal branscher globalt. Koncernen har cirka 70 anställda i Sverige, Finland och Norge samt säljkontor i USA, Frankrike, Israel och Kina. Huvudkontoret ligger i Linköping, Sverige. År 2022 omsatte koncernen 180 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diamyd Medical presenterar nya genetiska data på ASIT Summit i Boston

Published

on

By

Diamyd Medical är inbjuden talare vid 7th Antigen Specific Immune Tolerance Summit som hålls i Boston den 18–20 mars 2024. Vd Ulf Hannelius kommer att presentera uppdaterade frekvensdata på genetiska HLA-typer inom typ 1-diabetes som samlats in som en del av den pågående precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3. Den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® tilldelades nyligen som tidigare meddelats Fast Track designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

– De genetiska data som samlats in från den pågående fas 3-studien bekräftar den tidigare uppskattade prevalensen av den genetiska patientpopulation vi adresserar med Diamyd, samt också betydelsen och genomförbarheten av genetisk screening för precisionsmedicinska immunoterapier, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Datan ger dessutom insikter om hur det invecklade samspelet mellan kön, ålder och genetik kopplar till förekomsten av typ 1-diabetes, vilket belyser komplexiteten hos autoimmuna sjukdomar och vikten av individanpassade behandlingar som Diamyd.

Presentationen med rubriken ”Decoding the Future: Leveraging Biomarkers in Antigen-Specific Immunotherapy for Type 1 Diabetes”, kommer att fokusera på de senaste insikterna om genetisk HLA-bestämning i den pågående fas 3-studien DIAGNODE-3 och potentialen för framtidens diabetesvård inklusive screening och individanpassad behandling.

Som tidigare meddelas tilldelade nyligen den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® Fast Track designation för att förbättra blodsockerkontroll i nyligen diagnostiserad steg 3 typ 1-diabetes hos patienter med gentypen HLA DR3-DQ2.  

HLA-dataanalysen, baserad på 239 individer med typ 1-diabetes screenade fram till 9 januari 2024 inom ramen för den pågående DIAGNODE-3-studien, bekräftar att cirka 50% av alla screenade individer bär HLA DR3-DQ2-gentypen som i tidigare studier förknippats med ett positivt svar på Diamyd®-behandling. Också som förväntat uppfyller cirka 40% av de screenade patienterna alla inklusionskriterier för studien. Dessutom visar data att 53% av alla screenade manliga patienter bär gentypen DR3-DQ2 jämfört med 45% av alla screenade kvinnliga patienter. Detta fynd är i linje med vad man sett i tidigare kliniska studier med Diamyd® och indikerar att i den studerade åldersgruppen 12- till 29-åringar är DR3-DQ2-haplotypen vanligare hos manliga patienter med typ 1-diabetes jämfört med kvinnliga patienter.

Antigen-Specific Immune Tolerance Summit (https://as-immunetolerance.com/) som äger rum den 18-20 mars i Boston, samlar ledande experter för att diskutera de senaste framstegen inom antigenspecifik immunoterapi. Detta evenemang är avgörande för experter inom fältet som är dedikerade till att förstå och förbättra terapier som specifikt kan rikta in sig på och modulera immunsystemet på ett antigenspecifikt sätt för att behandla en mängd olika autoimmuna sjukdomar.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Designation (särläkemedelstatus) i USA och som i  i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. Betydande kliniska fördelar med bevarande av C-peptid och förbättrad glykemisk kontroll har tidigare visats i den relativt stora patientgruppen som bär på den genetiska HLA DR3-DQ2-markören identifierad med hjälp av rutinmässigt tillgängliga blodprov. Dessa statistiskt signifikanta effekter sågs i en större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Injektion i en ytlig lymfkörtel är en väl tolererad procedur som utförs inom några minuter och är avsedd att optimera immunsvaret. En anläggning för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd® inrättas i Umeå. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 13.10.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.