Connect with us

Marknadsnyheter

9 av 10 har inte koll på om de förpackningar som de klickar hem är hållbara

Published

on

Det är inte många konsumenter som är medvetna om ifall de förpackningar som de beställer hem är hållbara eller inte. Samtidigt tycker de flesta att det är viktigt att de produkter som de köper online har förpackningar som är gjorda av hållbara material. Det visar en ny Kantar sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av förpackningsbolaget Woola.

Sveriges invånare beställer i snitt hem två e-handelspaket per person och månad, framför allt inom mode, hälsa och sportartiklar. Men 9 av 10 konsumenter har inte koll på om de förpackningar som de får hem är hållbara eller inte. Däremot uppger en ungefär lika stor andel att de tycker att det är viktigt att de förpackningar som de beställer hem består av hållbara material.

– Vi vet att närmare hälften av alla e-handelsförpackningar är gjorda av icke hållbara material som till exempel plast. Därför behöver det här uppmärksammas mer. Genom att öka medvetenheten bland konsumenter ökar pressen på förpackningsbolagen och retailbranschen. Att minska andelen fossilbränslebaserade förpackningar är möjligt om fler använder sin konsumentmakt, säger Anna-Liisa Palatu, vd och medgrundare av Woola.

Undersökningen visar också att för 3 av 4 konsumenter påverkar förpackningens hållbarhet inte deras val av inköp, leverantör eller butik i dagsläget, men majoriteten skulle till och med kunna tänka sig att betala mer för en hållbar förpackning. 3 av 4 tycker däremot att det är svårt att avgöra om de förpackningar som de beställer hem är hållbara eller inte.

– Plasten är mest problematisk och medför framför allt två problem; engångsbruk och beroende av fossila bränslen. Distributionskedjan för plastförpackningar är utformad för att vara linjär. Det dyrbara material som vi tar upp från jorden blir till skräp efter att endast använts en gång. Men alternativ till både plast och andra material finns, det är bara få som vet om det. Till exempel är överbliven ull från bondgårdar som annars skulle slängas, ett mycket slitstarkt material som kan återanvändas flera gånger istället för plast. Idag förstörs över hälften av all ull från svenska bondgårdar. Ett fantastiskt material som kan användas till så mycket annat – till exempel förpackningar, säger Anna-Liisa Palatu.

För mer information och kompletterande statistik, se tillhörande pressunderlag.

Om undersökningen

 • Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Woola.
 • Sammanlagt har data från över 1000 respondenter samlats in och analyserats.
 • Datan har samlats in under maj 2024.
 • Alla resultat är statistiskt säkerställda.

För mer information, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Woola
alexandra@aderstennorlin.com / +46 (0) 70-771 51 65

Om Woola
Förpackningsbolaget Woola grundades 2020 av Anna-Liisa Palatu, Jevgeni Širai och Katrin Kabun. Bolagets målsättning är att halvera användningen av bubbelplast gjord av fossila bränslen till 2030 genom att använda spillull från lokala fårfarmare för att producera förpackningsemballage. Material som annars skulle slängas, men som istället skapar ett hållbart alternativ till plastemballage. Fårull är ett naturligt högteknologiskt material som med dess elasticitet, vattenavstötande och termiska motståndskraft gör det lämpligt som förpackningsmaterial. Förpackningarna tillverkas i Estland och säljs till återförsäljare över hela Europa. Företaget har sitt huvudkontor i Tallinn och har samlat in totalt 5,5 miljoner euro i riskkapitalfinansiering från Metaplanet, Future Ventures, Lemonade Stand och ett antal ängelinvesterare. Woola är B Corp-certifierade och uppfyller mycket höga standarder för prestation, ansvar och transparens avseende miljö och mänskliga rättigheter i hela värdekedjan.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sensor Alarm Norden AB: Rättelse årsredovisning 2023

Published

on

By

I tidigare pressmeddelande saknades en notering från revisorn om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift.

Följande notering gjordes av revisorn:

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och styrelsens redogörelse för finansieringsrisker i avsnittet ”risker och osäkerhetsfaktorer” på sidan 4 i årsredovisningen och koncernredovisningen. Givet nivån på rörelsekapitalet, befintlig checkräkningskredit samt befintliga återförsäljaravtal bedömer ledningen att bolaget kan täcka den löpande driften under 2024. Däremot kan de inte utesluta, givet strukturen på rörelsekapitalet, att ytterligare finansiering kan komma att behövas för att fullt ut säkerställa driften under de kommande 12 månaderna. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Continue Reading

Marknadsnyheter

OurLiving AB: Beslut vid årsstämma 24 juni 2024

Published

on

By

Närvarande aktieägare på stämman representerade 58,62% av de totala rösterna i bolaget. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag som presenterades i kallelsen med undantag för punkt om avnotering. 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

Resultaträkning och balansräkning 

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning som framlades av styrelsen.  

Utdelning och bokslutsdisposition 

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag. 

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 lämnas på bolagets aktier. 

Ansvarsfrihet 

Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

Styrelsen och revisor 

Stämman beslutade att styrelsearvode inte ska utgå. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: att omval sker av styrelseledamöterna Leif Liljebrunn, Jeanette Andersson, Torbjörn Sahlén och Tord Olsson.  Stämman beslutade att Leif Liljebrunn omväljs till styrelseordförande. Stämman beslutade att välja Grant Thornton Sweden AB som revisor, med Martin Johnsson som huvudansvarig revisor. 

Valberedning 

Stämman beslutade om principerna för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag: 

 • Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 november 2024 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. 

 • Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts. 

 • Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. 

 • Valberedningen ska inför varje årsstämma föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. 

KBR-stämma 1 

Stämman beslutade att låta Bolaget fortsätta sin verksamhet och genomföra rekonstruktionen, och kalla till en andra kontrollbalansstämma enligt reglerna i ABL25. 

Beslut om ansökan om avnotering från Spotlight Stock Market 

Företrädda aktieägare som totalt representerade 44.472.300 aktier (58,62%) röstade för en ansökan om avnotering. Noteras att en av de närvarande aktieägarna med 3500 aktier, Zelman Silberthau, ej biträdde förslaget om att ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market.Noterades att samtliga övriga närvarande aktieägare utan rösträtt biföll förslaget. 

Formkraven för giltigt stämmobeslut är därmed inte uppfyllda då 90% aktierepresentation krävs på stämman samt att 100% röstar för.  

Kvittningsemission 

Stämman beslutade om en nyemission av aktier (”Kvittningsemissionen”), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande. 

Aktiekapitalet ökas med högst 156 666,65 kronor, beräknat på det nya kvotvärdet per aktie angivet i punkt 20 ovan, genom emission av högst 15 666 665 aktier. 

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma långivarna Softhouse Accelerate AB (närstående till Tord Olsson) med rätt att teckna 5 666 666 aktier, Balzac Invest AB (närstående till Leif Liljebrunn) med rätt att teckna 4 666 666 aktier, Nudging Capital AB (närstående till Jeanette Andersson) med rätt att teckna 3 333 333 aktier samt Torbjörn Sahlén med rätt att teckna 2 000 000 aktier, som ingått låneavtal med bolaget om totalt 2 350 000 kronor (”Långivarna”). Syftet med Kvittningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att som i ett led i bolagets rekonstruktionsplan återbetala lånen från Långivarna och därmed stärka bolagets egna kapital. 

Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 0,15 kronor. Teckningskursen i Kvittningsemissionen har förhandlats på armlängds avstånd med Långivarna. Aktieägarens bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i Kvittningsemissionen, mot denna bakgrund, är marknadsmässiga. 

Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. 

Teckning av emitterade aktier ska ske på teckningslista senast den 1 juli 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning. 

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning senast den 1 juli 2024, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till högst det belopp som motsvarar den teckningsberättigades fordran enligt ingånget låneavtal. De sammanlagda fordringarna uppgår till 2 350 000 kronor. Överteckning kan inte ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. 

De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar eller ändringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet av beslutet. 

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet. 

Stämman beslutade om följande lydelser i bolagsordningens §4 respektive §5: 

“Aktiekapitalet skall vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.” 

“Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000. “ 

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande: 

 • Minskning av aktiekapitalet ska ske i syfte att täcka förlust som inte täcks av fritt eget kapital. 

 • Aktiekapitalet ska minskas med 6 827 680,98 kronor från 7 586 312,2 kronor till 758 631,22 kronor. 

 • Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskar från 0,1 kronor till 0,01 kronor. 

Bemyndigande nyemission 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission om aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avsägs i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. 

Övrigt 

Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten. 

För ytterligare information: 

Stina Åkesson 

VD, OurLiving AB   

Telefon: 0706 38 33 88    

E-post: stina.akesson@ourliving.se

 

Om OurLiving 

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets SaaS-erbjudande är en digital boendeplattform och app som används av bostadsutvecklare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Plattformen och appen täcker en mängd olika tillämpningar som t.ex visualisering av solenergi, kommunikationsmodul, smarta hem, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Arise under vecka 25, 2024

Published

on

By

Under perioden 17 juni till 20 juni 2024 har Arise AB (publ) (LEI-kod: 549300FOT7EE85QYB655) (“Arise” eller ”Bolaget”) återköpt sammanlagt 113 764 egna stamaktier (isin: SE0002095604) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierat i syfte att bidra till ökat aktieägarvärde och en optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram omfattande återköp motsvarande högst SEK 50m som Arise tillkännagav den 7 maj 2024. Återköpsprogrammet löper från och med den 8 maj 2024 och fram till datumet för Arise årsstämma 2025 och genomförs i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallande “Safe Harbour”-förordningen). Syftet med återköpsprogrammet är att anpassa Bolagets kapitalstruktur för kapitalbehovet över tid och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är för närvarande att de stamaktier som återköpts sedan ska makuleras genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Stamaktier i Arise har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
17/06/2024 27 317 49,3380 1 347 766,15
18/06/2024 27 314 49,5232 1 352 676,68
19/06/2024 28 438 49,1215 1 396 917,22
20/06/2024 30 695 50,1496 1 539 341,97

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för Arises räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 20 juni till 949 075 aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till 42 713 301 stamaktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Halmstad 24 juni 2024

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024 kl. 18.00.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.