Connect with us

Marknadsnyheter

9 av 10 kan inte upptäcka och agera mot cyberhot inom en timme

Published

on

Palo Alto Networks undersökning State of Cloud-Native Security belyser allvarliga säkerhetsluckor och utmaningar när verksamheter flyttar till molnet.

Palo Alto Networks presenterar nu sin rapport 2023 State of Cloud-Native Security, resultatet av en undersökning som besvarats av över 2 500 chefer och specialister från hela världen. Det övergripande syftet med undersökningen, som nu genomförts för tredje året, är att ta reda på mer om företagens molnstrategier och hur dessa fungerar.

Organisationer i alla storlekar flyttar nu mer och mer av sin verksamhet till molnet. Samtidigt kämpar de flesta med att automatisera säkerhetsarbetet och minska riskerna kring molnet. Undersökningen visar att många företag strävar efter att förbättra säkerheten tidigare i utvecklingskedjan och att jobba med färre leverantörer, som erbjuder en större bredd av säkerhetslösningar.

Samtidigt som molnanvändningen ökar växer säkerhetsproblemen – Hybridarbete, som blev det normala under pandemin, ledde till en ökning av molnanvändningen med mer än 25%. Flytten till molnet har inneburit mer komplexa förutsättningar för applikationssäkerhet och det blev svårt för säkerhetsarbetet att hålla jämna steg.

De flesta organisationer är långsamma på att upptäcka och reagera på hot – 90% av de organisationer som medverkar i undersökningen uppger att de inte kan upptäcka, begränsa eller avvärja cyberhot inom en timme. En majoritet anser att de har svag beredskap och behöver förbättra sin förmåga –för att t ex skapa synlighet över flera moln, tillämpa verksamhetsstyrning mer konsekvent i hela IT-miljön och att sköta incidenthanteringen mer effektivt.

Svag förståelse för säkerhetsansvar – Frågan om vilka som är de främsta utmaningarna med att flytta till molnet gav samma slags svar som i undersökningen från 2020: Svårigheter att skapa heltäckande säkerhet, regelefterlevnad och komplicerad teknik. En stor majoritet (78%) av organisationerna har delegerat ansvaret för molnsäkerhet till enskilda team, medan nära hälften (47 %) menar att en majoritet av medarbetarna inte förstår sitt eget ansvar för säkerheten.

Större behov av ”kod-till-moln”-säkerhet – När applikationer byggs i molnet med hjälp av standardprogramvara riskerar sårbarheter i utvecklingsverktygen att göra den färdiga applikationen osäker. Därför efterlyser företagen nu en bättre och djupare samverkan mellan utvecklare och säkerhetsteam. 81 % av de svarande uppger de har tagit in säkerhetsexperter i sina utvecklingsteam.

– Att slarva med säkerheten för molnbaserade system är det ingen som har råd med i dag. Tre fjärdedelar av organisationerna tar ny eller uppdaterad kod i produktion varje vecka, och nästan 40% inför dagligen ny kod. I takt med att molnet används alltmer kommer det att krävas en strategi för att säkra applikationer från kod till molnet, inklusive multimolnmiljöer, säger Ankur Shah, senior vice president, Prisma Cloud på Palo Alto Networks.

Trend mot konsolidering – Tre fjärdedelar av de tillfrågade säger att det är svårt att avgöra vilka säkerhetsverktyg som är mest nödvändiga för verksamheten. Följden blir att man ofta skaffar separata lösningar för olika enskilda behov. Organisationerna i undersökningen använder i genomsnitt över 30 olika säkerhetsverktyg, av vilka sex till tio hanterar molnsäkerhet.

Med så många olika verktyg blir det svårt för ledningen att skaffa en djupare insyn i hela sin molnportfölj. 76% av de svarande anser att användning av många olika säkerhetsverktyg resulterar i ”döda vinklar” som påverkar deras förmåga att prioritera risker och förebygga hot. 80% tror att de skulle ha nytta av en centraliserad säkerhetslösning som omfattar alla deras molnkonton och tjänster.

En tydlig väg framåt – Samtidigt som pandemin skapat osäkerhet har de molnsatsningar som gjorts som regel blivit lyckade. Organisationer som gjort molninfrastruktur till ett strategiskt fokus för verksamheten har generellt varit mer framgångsrika. Det betyder att molnsäkerhet är en tydlig möjliggörare för affärsutveckling.

Bättre säkerhet är givetvis ingen garanti för framgång. Men att ha säkerheten under kontroll – konsolidera verktyg och leverantörer och tillämpa beprövade strategier för DevSecOps och automation av säkerhet skapar möjligheter för utvecklingsteam att göra ett bättre jobb och tillför organisationen verktyg som den behöver för att lyckas.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts på nätet av Palo Alto Networks och data samlades in från 21 november till 14 december 2022. Respondenter över hela världen har bidragit: från USA, Australien, Tyskland, Storbritannien, Singapore och Japan. Mer än två tredjedelar kommer från större organisationer med en årsomsättning på minst 1 miljard USD. Respondenterna kommer från olika nivåer inom organisationerna, från ledningsgrupper till ansvariga för praktiska uppgifter kring säkerheten.

Mer information

Mediakontakt

Fredrik Pallin, fredrik@digitalpr.dk, 0708-114 115 

Om Palo Alto Networks
Palo Alto Networks är världsledande inom cybersäkerhet. Vi driver innovation för att ligga steget före alla hotaktörer och skapar trygghet för kunderna när de byter till ny teknologi. Vi levererar nästa generations cybersäkerhet till tusentals kunder i alla sektorer, över hela världen. Våra plattformar och tjänster för cybersäkerhet kompletteras av branschledande hotbildsanalys och förstärks med långt driven automation. Vårt uppdrag är att göra varje dag lite mer säker än gårdagen. Det är vad som gör Palo Alto Networks till förstavalet som partner för cybersäkerhet.

Mer information finns på www.paloaltonetworks.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

  • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
  • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.