Connect with us

Marknadsnyheter

Abera Bioscience genomför riktad nyemission om 4 MSEK och inleder utveckling av nasalt vaccin mot influensa

Published

on

Abera Bioscience AB:s (”Abera” eller ”Bolaget”) har gjort flera viktiga framsteg med sin vaccinplattform för mukosala vacciner och har därför beslutat att utveckla en nasal vaccinkandidat mot influensa. I samband med detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 14 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 888 888 aktier till en teckningskurs på 4,50 SEK per aktier (”Emissionen”) vilket tillför bolaget 4,0 MSEK före emissionskostnader.

Marknaden för säsongsinfluensa överstiger 7 miljarder USD per år och förväntas öka kraftigt kommande åren1. Vaccin mot säsongsinfluensa ändras varje år för att försöka skydda mot de influensastammar som kommer att dominera. På grund av dagens produktionsmetoder, där vaccinen tillverkas i ägg, måste man fatta beslut om nästkommande säsongs vaccin redan under våren innan nästa influensasäsong och baserar då beslutet på vilka stammar som dominerar på södra halvklotet. Genom Aberas vaccinplattform och de framsteg vi gjort i utvecklingen inom pneumokocker och pandemiberedskap har vi förutsättningar att snabbt skapa nya vaccinkandidater. Inom influensa skulle det skapa möjligheter att senarelägga beslutet om vilka virusstammar som ska ingå i säsongens vaccin och därmed kunna få bättre träffsäkerhet och ökad effektivitet av vaccinet.

Aberas plattform möjliggör mukosal immunisering, t.ex. genom nässpray, vilket kan hindra tillväxten av virus och bakterier i slemhinnorna och därmed hindra både smittspridning och sjukdomsutbrott. Detta fenomen har Abera visat i flera av sina vaccinkandidater, t.ex. pneumokocker och Covid-19.

Intresset för mukosala vacciner ökar kraftigt, t.ex. annonserade nyligen Novo Nordisk, ett av världens till värdet största läkemedelsbolag, att de har för avsikt att satsa 260 MUSD på att utveckla mukosala vaccin inom influensa, tuberkulos och streptokock A2.

”Att vi i Abera i detta läget väljer att utveckla ytterligare en vaccinkandidat beror dels på att vi, baserat på tidigare forskning, tror oss ha goda chanser att lyckas ta fram ett effektivt, nasalt influensavaccin. Dels ser vi ett kraftigt ökat intresse för nasala vacciner samtidigt som det investeras mycket pengar i pandemiberedskap.  Ett proof-of-concept (PoC) inom influensa tillsammans med vårt tidigare PoC inom coronavirus skulle vara efterfrågat från både bidragsgivare och kommersiella aktörer. Att vi också tar oss an ännu en marknad med miljarddollarförsäljning där vi kan ha unika fördelar är naturligtvis inte heller obetydligt och utfallet på kommande studier kommer att styra hur vi väljer att hantera vidare utveckling”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience. 

”Abera har tidigare visat att vi kan utveckla nasala vaccin även mot virus. Andra företag har visat att det går att utveckla ägg-baserade nasala vaccin mot influensa. Det innebär att våra chanser att lyckas inom detta område är statistiskt bättre än inom många andra områden. Med väletablerade prekliniska modeller och i förväg kända antigen hoppas vi kunna avancera snabbt inom denna indikation.” säger Mats Lundgren, CSO på Abera Bioscience.

Nyemissionen genomförs i huvudsak för att skapa ett proof-of-concept inom influensa, för IP-kostnader och för att komplettera aktiviteter inom pandemiberedskapsprojektet som finansieras genom bidraget från UK Vaccine Network som bolaget tidigare berättat om.  

Motiv och bakgrund till nyemissionen

Abera Bioscience driver utveckling av vaccinkandidater och immunoterapier baserat på sina patenterade vaccinplattformar. Bolagets huvudkandidat är ett universellt, nasalt vaccin mot pneumokocker (en bakteria som orsakar bl.a. lunginflammation). Dessutom har bolaget en pipeline med flera profylaktiska och terapeutiska vaccinkandidater som baseras på bolagets unika kompetens och plattformsteknologier.

Bolaget har, sedan det noterades på Spotlight Stock Market i februari 2021, nått flera viktiga milstolpar och i stort följt de planer och målsättningar som satts upp och kommunicerats tidigare. Likviden som säkras genom denna kapitalisering kommer ge bolaget möjlighet att fortsätta Aberas utvecklingsaktiviteter.

Riktad nyemission

Styrelsen i Abera har via styrelsebemyndigande, beviljat av årsstämman 14 juni 2023, beslutat om att genomföra en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen omfattar 888 888 nya aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 10 KSEK. Teckningskursen motsvarar den handelsviktade kursen de senaste 20 handelsdagarna till och med den 2024-02-02 med en rabatt om 4,3%. Existerande ägare har haft goda möjligheter att köpa aktier på liknande villkor under en längre tid.

Den riktade nyemissionen har tecknats av Björn Andersson, Edvken AB, Björn Hallin och Stefan Olsson vilka är professionella investerare som styrelsen bedömer kommer tillföra viktig kompetens och nätverk till bolaget och i förlängningen vara till nytta för alla aktieägare.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till det finansiella läget där många företrädesemissioner sker till stora rabatter och kan vara svåra att få fulltecknade. En riktad emission är dessutom effektivare rent tidsmässigt och billigare ur en kostnadssynpunkt, än att lösa kapitalbehovet genom en företrädesemission. Eftersom teckningskursen har fastställts till 4,50 SEK har existerande ägare, under en längre period, haft möjlighet att förvärva aktier till liknande villkor. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 888 888 från 14 463 462 till 15 532 350. Aktiekapitalet ökar med 71 111,04  kronor från 1 157 076,96 kronor till 1 228 188,00 kronor.

  1. https://www.sphericalinsights.com/reports/seasonal-influenza-market
  2. https://novonordiskfonden.dk/en/news/major-new-vaccines-initiative-aims-to-fight-deadly-airborne-infections/

Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07 08:11 CET.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner, bland annat möjligheten att ge vaccin som nässpray. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och pandemiberedskap. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som förberds för kliniska studier fas 1.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.