Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2022

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se). 

Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar: 

Det första kvartalet 2022 markerar delvis starten på en ny era, eftersom Acrinova för första gången drivs som ett renodlat fastighetsbolag. Under 2021 avyttrade vi affärsområdet som täckte extern teknisk förvaltning, som då stod för närmare 50 procent av omsättningen. Resultatmässigt ligger vi trots det näst intill i linje med samma period föregående år. Det är ett kvitto på att vi har en god utveckling i vårt fastighetsbestånd.”

 

Sammanfattning av första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)
Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
• Nettoomsättningen uppgick till 29 240 tkr (28 772).
• Hyresintäkter uppgick till 26 529 tkr (14 691).
• Rörelseresultatet uppgick till 19 222 tkr (20 114).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 5 822 tkr (3 804).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 27 411 tkr (22 170).
• Periodens resultat per aktie* uppgick till 0,42 kr (0,54).

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)* uppgick till 14,75 kr (12,87). 

• Soliditeten uppgick till 46,7% (43,8).

• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,33 ggr (2,18).

• Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 61 074 tkr (69 563).
*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet
• Den 8 mars ingicks avtal om ytterligare ett förvärv i Trelleborg – fastigheten

Trucken 4, belägen i Västra Industriområdet. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 9 miljoner kronor.

  Den 11 mars tecknades avtal om förvärv av fastigheten Pugerup 5 i Hörby som rymmer industri och kommersiell verksamhet med en uthyrningsbar yta om 13 000 kvm. Enligt avtalet sker tillträde 1 april 2022. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 70 miljoner kronor.

• Den 15 mars meddelades om förändringar i Acrinovas ledningsgrupp. Joakim Ewetz, marknadsansvarig, lämnade Acrinova för nya utmaningar.

• Den 30 mars offentliggjordes årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

 

Väsentliga händelser efter perioden
• Den 1 april tillträdde Acrinova fastigheten Pugerup 5 i Hörby.

• Den 3 maj meddelar Acrinova att bolaget avyttrar fastigheten Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona per 31 maj. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 30 mkr.

 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 klockan 11.15 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   

[email protected]
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
[email protected] 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.