Connect with us

Marknadsnyheter

Aktieägarna i NanoCap Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Published

on

Stockholm 2024-02-07
Aktieägarna i NanoCap Group AB (publ), org.nr. 556818-0300, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 mars 2024 kl. 09:00 i Born Advokaters lokaler, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 mars 2024, och ombeds anmäla sig till bolaget senast den 14 mars 2024 skriftligen till Box 5141, 102 43 Stockholm (eller via e-post till ir@nanocapgroup.com). Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 11 mars 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Dagordning:

 1.  Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller flera justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Förslag från aktieägare Gerhard Dal om tillsättande av en minoritetsrevisor
 8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 7 – Förslag från aktieägare Gerhard Dal om tillsättande av en minoritetsrevisor

Aktieägaren Gerhard Dal har inkommit med förslag om att en minoritetsrevisor ska tillsättas. Gerard Dal har inte inkommit med skäl varför han önskar tillsätta minoritetsrevisor, eller med önskemål om vem som ska utses till minoritetsrevisor. Minoritetsrevisorn utses av Bolagsverket. 

För beslut i enlighet med förslaget enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller med minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om antagande av ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen genom att ändra gränserna för tillåtet antal aktier och aktiekapital och införa en bestämmelse om krav på anmälan för deltagande på bolagsstämmor. Förslaget innebär ändring av lydelserna i 4 och 5 §§, samt införande av en ny bestämmelse i 9 §.

Nuvarande lydelser:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 7 200 000.

Föreslagna lydelser:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2 200 000 och serie B till ett antal av högst 19 800 000.

Föreslagen ny bestämmelse:

§ 9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta och rösta vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

För det fall att bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 9, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna.

Handlingar 

Fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler samt på dess hemsida, www.nanocapgroup.com. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar:

Om någon aktieägare begär det ska styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter:

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)nanocapgroup.com 

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ) 

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

 

Stockholm februari 2024

NanoCap Group AB (publ)

Styrelsen

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Marknadsnyheter

OncoZenge erhåller återkoppling med CHMP:s rekommendation till EMA

Published

on

By

Stockholm, Sverige, 23 februari 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande bioteknikföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, meddelar idag att CHMP:s rekommendation till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är att inte bevilja PRIME status.

“Ribban för att få PRIME-status är mycket hög”, säger Stian Kildal, VD för OncoZenge. “Trots det erkända kliniska behovet och de starka argumenten som har presenterats så beklagar vi att vi ingår i de cirka 70% av sökande som inte beviljas PRIME-status. Viktigt är att PRIME bör betraktas som en ”nice-to-have” och att OncoZenge kommer fortsätta arbetet mot att ansöka om en registreringsgrundande fas 3 studie tillsammans med en partner, i enlighet med bolagets tidigare kommunikation.”

Återkopplingen från CHMP förtydligar att kommittén instämmer i att oral mukosit är mycket besvärande för patienterna, med negativ inverkan på matintag och en viktig faktor till varför cancerbehandlingar behöver justeras eller avbrytas.

CHMP meddelar även att rekommendationen inte står i vägen för en eventuell framtida ansökan om PRIME, och att dörren står öppen för en eventuell ansökan om ”Accelerated Assessment” senare i den regulatoriska processen, inför ansökan om marknadsgodkännande.

 
BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-mail: stian.kildal@oncozenge.se
 


Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
 


OncoZenge AB
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige
 


Om OncoZenge

OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.