Connect with us

Marknadsnyheter

Alleima rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2023

Published

on

Fortsatt solid orderbok och rekordhögt resultat för helåret 2023

Höjdpunkter för det fjärde kvartalet 2023

    Orderingången för den rullande 12-månadersperioden visade en organisk tillväxt om -6 %. Orderboken var fortsatt solid.

    Orderingången i kvartalet minskade med 12 % till 5 147 miljoner kronor (5 825), med en organisk tillväxt om -10 %. Exklusive större ordrar uppgick den organiska tillväxten till -4%.

    Intäkterna minskade med 2 % till 5 038 miljoner kronor (5 159), med en organisk tillväxt om -1 %.

    Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 582 miljoner kronor (555) med en marginal om
11,6 % (10,8), där en förbättrad produktmix och prishöjningar bidrog till marginalökningen.

    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 444 miljoner kronor (407), med en marginal om 8,8 % (7,9), och inkluderade metallpriseffekter om -138 miljoner kronor (-149).

    Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,04 kronor (2,11). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,61 kronor (1,65).

    Fritt operativt kassaflöde uppgick till 400 miljoner kronor (801).

    Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor (1,40).

VD-ord

Vårt första helår som noterat bolag på Nasdaq Stockholm har nu kommit till sitt slut. Vi har framgångsrikt utvecklat affären i enlighet med vår strategi, marknadsfört vårt nya varumärke och stärkt vår position.

Under året växte intäkterna organiskt med 8 %. Justerad EBIT ökade med 27 % till 2 141 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om 10,4 %. Båda divisionerna Tube och Kanthal bidrog positivt till ökningen, med marginaler om 10,3 % respektive 18,3 %. Detta innebär att vi levererade rekordhöga intäkter och justerad EBIT, och vi har även mer än tredubblat vårt fria operativa kassaflöde till 1 688 miljoner kronor. Vi gynnas av långsiktiga positiva trender inom flera av våra segment, vilket ger oss fortsatta förutsättningar att skapa värde över tid.

Marknadsläget i det fjärde kvartalet var fortsatt blandat. Den organiska orderingångstillväxten uppgick till -10 %, och till -4 % exklusive större ordrar. Även om de absoluta nivåerna är höga och vi anser att den underliggande efterfrågan är fortsatt god, minskade orderingången inom industriell värmning samt kemi och petrokemi jämfört med samma period föregående år. Samma gäller även olje- och gassegmentet, där orderläggningen kan variera mellan kvartal. Vi bedömer dock att den underliggande efterfrågan är fortsatt växande. Orderingången inom den kortcykliska affären, främst relaterad till lågförädlade produkter inom industrisegmentet växte från låga nivåer, drivet av enstaka ordrar. Den underliggande efterfrågan bedöms vara i nivå med samma period föregående år.

Den organiska intäktstillväxten uppgick till -1 %, vilket främst var hänförligt till den påtagligt svagare marknaden inom den kortcykliska och mer lågförädlade affären, under de senaste kvartalen. Justerad EBIT växte med 5 % till 582 miljoner kronor och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 11,6 %. En förbättrad produktmix från industriell värmning och medicinteknik inom Kanthal samt från olje- och gassegmentet inom Tube bidrog till marginalökningen. Även prishöjningar fortsatte att bidra positivt.

Vår målsättning är att växa snabbare än marknaden i våra fyra prioriterade segment och vi arbetar för att ytterligare stärka vår position. I kvartalet invigde vi vår nya produktionslinje för värmeväxlarrör i Mehsana, Indien som kommer att öka närvaron inom Tubes kemi- och petrokemisegment i Asien. Vi beslutade även att utöka vår kapacitet för produktion av värmeelement i kiselkarbid för industriell värmning inom Kanthal, genom en investering i Perth, Storbritannien samt i ett nytt servicecenter i Concord, USA. Kanthals affär inom medicinteknik satte återigen ett nytt faktureringsrekord. Även segmentet vätgas och förnybar energi fortsatte att växa i hög takt från låga nivåer. Sammantaget innebär det att de fyra prioriterade kundsegmenten nu utgör 36 % (32) av våra totala intäkter och därmed växte i snabbare takt än den övriga produktportföljen under året.

Efterfrågan och orderboken inom kärnkraftssegmentet har successivt stärkts och vi tog flera betydande ordrar i kvartalet. Tillväxten inom kärnkraftssegmentet drivs av utbyten, expansioner samt nya kärnkraftsinnovationer, som exempelvis småskaliga modulära reaktorer (SMR), och vi är väl positionerade för att vinna affärer inom framtida projekt.

Vi fortsätter att vara lyhörda för hur marknadsläget utvecklas och vidtar löpande åtgärder samtidigt som vi arbetar med ständiga förbättringar i vår affär. Jag är nöjd med årets utfall och med den solida orderbok vi byggt upp inför det kommande året. Jag vill även tacka alla medarbetare, kunder, partners och ägare för ett bra år.

Göran Björkman, VD och koncernchef

 

Telefonkonferens och webbsändning 13:00

En telefonkonferens och webbsändning kommer att hållas klockan 13:00 den 23 januari 2024. Mer information samt en presentation kommer att finnas tillgänglig på https://www.alleima.com/se/investerare/.

Nummer till telefonkonferensen

    Sverige:+46 (0) 8 5051 0031

    Storbrittanien:+44 (0) 207 107 06 13

    USA: +1 (1) 631 570 56 13

Länk till webbsändning

    Webbsändning

Sandviken, den 23 januari 2024

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.
 

Denna information är sådan information som Alleima AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024 kl. 11.30.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.