Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–mars 2022

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

”Det första kvartalet 2022 har präglats av framsteg med våra nyckelkandidater mitazalimab och ATOR-1017, men även med ATOR-4066. Vi välkomnade också vår nya Chief Medical Officer som stärker vårt medicinska ledarskap.”

Søren Bregenholt, VD Alligator Bioscience AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-MARS

Projektportfölj:

 • I mars slutfördes framgångsrikt fas Ib-delen av den kliniska studien OPTIMIZE-1 hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer, och rekrytering till fas II-studien har påbörjats med den rekommenderade dosen om 900 µg/kg.
 • I januari inledde Alligator ett sponsrat forskningssamarbete med Dr. Beatty vid University of Pennsylvania för att fortsatt stötta OPTIMIZE-1, och välkomnade samtidigt Dr. Beatty som rådgivare till Alligator.

Bolaget:

 • Dr Sumeet Ambarkhane rekryterades som ny Chief Medical Officer i syfte att stärka bolaget när det under 2022 fortsätter arbetet med att ytterligare driva utvecklingen av vår innovativa immunonkologiska pipeline.
 • Valberedningen föreslog att årsstämman 2022 omväljer de nuvarande styrelseledamöterna, samt att Staffan Encrantz och Denise Goode väljs som nya styrelseledamöter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Alligator meddelade den 1 april att 600 mg doskohorten för ATOR-1017 slutförts, där data inte indikerar några signifikanta säkerhetsproblem, med stabil sjukdom som bästa svar på behandling. Patientrekrytering och behandling i den högsta och slutliga doskohorten, 900 mg, har påbörjats.

FINANSIELL INFORMATION

Januari–mars 2022

 • Nettoomsättning 5,4 (0,6) MSEK
 • Rörelseresultat -43,0 (-32,5) MSEK
 • Periodens resultat -43,1 (-32,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,20 (-0,42) SEK*
 • Periodens kassaflöde -43,8 (40,4) MSEK
 • Likvida medel 234,4 (278,1) MSEK

*) Tidigare perioder har justerats, se Not 8, sida 20, i den bifogade rapporten.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
soren.bregenholt@alligatorbioscience.com
046-540 82 00

Marie Svensson, CFO
[email protected]
046-540 82 03

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, kl.08:00.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas II som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM, samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101/HLX22, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.