Connect with us

Marknadsnyheter

Altor fullföljer det offentliga kontanta uppköpserbjudandet till aktieägarna i Permascand Top Holding AB på 95 procent och förlänger acceptfristen

Published

on

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller som annars planeras i samband med Erbjudandet. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet “Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras innan acceptperioden för Erbjudandet inleds. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet “Viktig information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

PRESSMEDDELANDE

5 FEBRUARI 2024

Den 19 december 2023 offentliggjorde Altor PC AB (“Altor” eller “Budgivaren”), ett bolag kontrollerat av Altor Fund VI (No. 1) AB and Altor Fund VI (No. 2) AB (“Altor Fund VI”)[1], ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand Top Holding AB (“Permascand” eller “Bolaget”) om att förvärva samtliga aktier i Permascand till Budgivaren till ett pris av 17 kronor per aktie (“Erbjudandet”). Den 22 januari 2024 offentliggjorde Altor att man hade beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 2 februari 2024 och att priset om 17 SEK per aktie i Erbjudandet inte kommer att höjas.

Vid utgången av den förlängda acceptfristen, den 2 februari 2024, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 56 501 583 aktier, motsvarande cirka 95 procent av det totala antalet utestående aktier[2] och röster i Permascand.[3]

Idag meddelar Altor att samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts. Följaktligen förklaras Erbjudandet ovillkorat och Altor kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Altor meddelar även att man har beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet fram till och med 17:00 (CET) den 16 februari 2024 för att ge de återstående aktieägarna i Permascand möjlighet att acceptera Erbjudandet.

“Vi ser fram emot att påbörja denna resa tillsammans med Permascands ledning och medarbetare. Vi är imponerade av kvaliteten på företagets produkter som nyckelkomponenter i olika industriella processer. Med vätgasproduktion som en viktig slutmarknad är tillväxtmöjligheterna mycket påtagliga, men kommer att kräva en betydande kapacitetsökning. Vi är redo att stödja Permascand i denna viktiga omvandling.”, Clara Zverina, Principal på Altor Equity Partners.

Altor har inte förvärvat några aktier i Permascand utanför Erbjudandet. Altor innehar inte några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Permascands aktier.

Utbetalning av vederlag avseende aktier som lämnats in i Erbjudandet senast den 2 februari 2024 förväntas påbörjas omkring den 12 februari 2024. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 23 februari 2024.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som redan accepterat Erbjudandet, eller aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, inte någon rätt att återkalla sina accepter.

Altor kan komma att förvärva aktier i Permascand under den förlängda acceptfristen.

Med hänvisning till utfallet avser Altor att inleda ett tvångsinlösenförfarande enligt aktiebolagslagen (2005:551) avseende resterande aktier i Permascand samt verka för att Permascands aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandehandlingen på svenska och engelska samt övrig information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.permascandoffer.com och www.sebgroup.com/prospectuses.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Altor PC AB i enlighet med Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 5 februari 2024 kl. 14:15 (CET).

För mer information kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.permascandoffer.com och www.sebgroup.com/prospectuses

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

Karin Åström, Head of Communications, Altor Equity Partners

Email: karin.astrom@altor.com

Telefon: +46 707 64 86 59

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller som annars planeras i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – någon sådan åtgärd kommer inte tillåtas eller godkännas av Budgivaren. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information och dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en “authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande till personer i Storbritannien är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av aktier i en juridisk person och syftet med transaktionen rimligtvis kan anses vara att förvärva daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, i enlighet med artikel 62 (Sale of body corporate) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom “bedöms”, “förväntas” eller “tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Budgivarens kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Budgivaren har inte någon skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Viktig information till aktieägare i USA

Aktieägare i USA görs uppmärksamma på att Permascands aktier inte är noterade på en amerikansk börs och att Permascand inte omfattas av kraven för periodisk rapportering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 (“U.S. Exchange Act”) och att Permascand inte är skyldigt att lämna in några rapporter, och lämnar inte heller in några rapporter, till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) i enlighet med nämnda lag.

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser de emitterade och utestående aktierna i Permascand, ett bolag bildat enligt svensk lag och med hemvist i Sverige, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Exchange Act, och de tillämpliga reglerna och föreskrifterna som utfärdats därunder, inklusive Regulation 14E (i varje enskilt fall, med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån, om tillämpligt) och annars i enlighet med de offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, inklusive avseende tidplanen för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid, återkallelse, rätten att frånfalla uppställda villkor, samt tidpunkt för betalning, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA.

Erbjudandet riktas till Permascands aktieägare som är bosatta i USA på samma villkor som de som ges till Permascands övriga aktieägare till vilka ett erbjudande riktas. Informationsdokument, inklusive detta pressmeddelande, sprids till amerikanska aktieägare på basis jämförbar med den metod enligt vilken sådana dokument sprids till Permascands övriga aktieägare. Finansiella rapporter och finansiell information som inkluderas i informationsdokumenten är upprättade i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter och finansiell information för amerikanska bolag.

I enlighet med, och med förbehåll för de begränsningar som följer av, tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive Rule 14e-5 i U.S. Exchange Act, kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare, och närstående till dess mäklare (i egenskap av agenter för, på uppdrag av eller i samråd med, Budgivaren eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan efter dagen för detta pressmeddelande och under tiden Erbjudandet är anhängigt, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp utanför USA, av aktier i Permascand, som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier före eller under Erbjudandets acceptperiod. Dessa förvärv kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i transaktioner utanför marknaden till förhandlade priser. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom pressmeddelande eller annat sätt som bedömts vara skäligt för att informera amerikanska aktieägare i Permascand om sådan information. Vidare kan Altors finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Budgivaren, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper. I den utsträckning det krävs i Sverige kommer all information om sådana köp att offentliggöras i Sverige på det sätt som svensk lag kräver.

Varken SEC eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet har godkänt eller avvisat Erbjudandet, tagit ställning till om Erbjudandet är rättvist eller fördelaktigt eller bedömt huruvida innehållet i detta pressmeddelande är tillräckligt, korrekt eller fullständigt. Att uppge något annat är en brottslig handling i USA.

Erhållandet av likvid i enlighet med Erbjudandet av amerikanska aktieägare i Permascand kan utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämplig amerikansk statlig och lokal, likväl som utländsk och övrig, skattelagstiftning. Varje aktieägare i Permascand uppmanas att konsultera en egen oberoende professionell rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet.

Det kan vara förenat med svårigheter för aktieägare i Permascand att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning eftersom Budgivaren och Permascand har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA. Det är inte säkert att aktieägare i Permascand kan stämma Budgivaren eller Permascand eller dess respektive styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga Budgivaren och Permascand och deras respektive närstående att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

 

[1] Förvaltad av Altor Fund Manager AB.

[2] Antalet utestående aktier i Permascand uppgår till 59 313 529 aktier.

[3] Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde Altor inte några aktier, eller andra finansiella instrument som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav, i Permascand.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.