Connect with us

Marknadsnyheter

Altor PC AB förlänger acceptfristen för Erbjudandet till aktieägarna i Permascand Top Holding AB och meddelar att priset om 17 kronor per aktie i Erbjudandet inte kommer att höjas

Published

on

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller som annars planeras i samband med Erbjudandet. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet “Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras innan acceptperioden för Erbjudandet inleds. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet “Viktig information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

PRESSMEDDELANDE

22 JANUARI 2024

Den 19 december 2023 offentliggjorde Altor PC AB (“Altor PC” eller “Budgivaren”), ett bolag kontrollerat av Altor Fund VI (No. 1) AB and Altor Fund VI (No. 2) AB (“Altor Fund VI”)[1], ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand Top Holding AB (“Permascand” eller “Bolaget”) om att förvärva samtliga aktier i Permascand till Budgivaren till ett pris av 17 kronor per aktie (“Erbjudandet”).

Vid utgången av acceptfristen, den 19 januari 2024, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 46 227 270 aktier, motsvarande cirka 78 procent av det totala antalet utestående aktier[2] och röster i Permascand.[3]

Altor PC har inte förvärvat några aktier i Permascand utanför Erbjudandet. Altor PC innehar inte några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Permascands aktier.

Erbjudandets fullföljande är, bland annat, villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Altor PC blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Permascand. Altor PC har i Erbjudandet förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. För att möjliggöra högre acceptansnivå i Erbjudandet har Altor PC beslutat att förlänga acceptfristen till och med 17:00 (CET) den 2 februari 2024.

Altor PC har vidare beslutat att inte höja priset om 17 kronor per aktie i Erbjudandet. 17 kronor per aktie är följaktligen det högsta pris som kommer att betalas i samband med Erbjudandet.

För de aktieägare i Permascand som accepterade Erbjudandet under den initiala acceptfristen, liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer utbetalning av vederlag att ske så snart Altor PC har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Altor PC annars beslutar att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 5 februari 2024, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 12 februari 2024.

Även om Altor PC för närvarande inte avser att förlänga acceptfristen ytterligare, förbehåller sig Altor PC rätten att göra det (vid ett eller flera tillfällen) och att ytterligare senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Altor PC kan under den förlängda acceptfristen komma att förvärva aktier i Permascand.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de fullföljandevillkor och förbehåll som Altor PC uppställt för Erbjudandet. Altor PC förbehåller sig således rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att det står klart att fullföljandevillkoren för Erbjudandet inte har uppfyllts eller kan uppfyllas. Altor PC förbehåller sig vidare rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera, eller samtliga villkor i Erbjudandet, inklusive att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Erbjudandehandlingen på svenska och engelska samt övrig information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.permascandoffer.com och www.sebgroup.com/prospectuses.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Altor PC AB i enlighet med Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 13:00 (CET).

För mer information kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.permascandoffer.com och www.sebgroup.com/prospectuses

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

Tor Krusell, Head of Communications, Altor

Email: tor.krusell@altor.com

Telefon: +46 705 43 87 47

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller som annars planeras i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – någon sådan åtgärd kommer inte tillåtas eller godkännas av Budgivaren. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information och dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en “authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande till personer i Storbritannien är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av aktier i en juridisk person och syftet med transaktionen rimligtvis kan anses vara att förvärva daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, i enlighet med artikel 62 (Sale of body corporate) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom “bedöms”, “förväntas” eller “tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Budgivarens kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Budgivaren har inte någon skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Viktig information till aktieägare i USA

Aktieägare i USA görs uppmärksamma på att Permascands aktier inte är noterade på en amerikansk börs och att Permascand inte omfattas av kraven för periodisk rapportering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 (“U.S. Exchange Act”) och att Permascand inte är skyldigt att lämna in några rapporter, och lämnar inte heller in några rapporter, till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) i enlighet med nämnda lag.

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser de emitterade och utestående aktierna i Permascand, ett bolag bildat enligt svensk lag och med hemvist i Sverige, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Exchange Act, och de tillämpliga reglerna och föreskrifterna som utfärdats därunder, inklusive Regulation 14E (i varje enskilt fall, med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån, om tillämpligt) och annars i enlighet med de offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, inklusive avseende tidplanen för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid, återkallelse, rätten att frånfalla uppställda villkor, samt tidpunkt för betalning, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA.

Erbjudandet riktas till Permascands aktieägare som är bosatta i USA på samma villkor som de som ges till Permascands övriga aktieägare till vilka ett erbjudande riktas. Informationsdokument, inklusive detta pressmeddelande, sprids till amerikanska aktieägare på basis jämförbar med den metod enligt vilken sådana dokument sprids till Permascands övriga aktieägare. Finansiella rapporter och finansiell information som inkluderas i informationsdokumenten är upprättade i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter och finansiell information för amerikanska bolag.

I enlighet med, och med förbehåll för de begränsningar som följer av, tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive Rule 14e-5 i U.S. Exchange Act, kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare, och närstående till dess mäklare (i egenskap av agenter för, på uppdrag av eller i samråd med, Budgivaren eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan efter dagen för detta pressmeddelande och under tiden Erbjudandet är anhängigt, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp utanför USA, av aktier i Permascand, som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier före eller under Erbjudandets acceptperiod. Dessa förvärv kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i transaktioner utanför marknaden till förhandlade priser. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom pressmeddelande eller annat sätt som bedömts vara skäligt för att informera amerikanska aktieägare i Permascand om sådan information. Vidare kan Altor PCs finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Budgivaren, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper. I den utsträckning det krävs i Sverige kommer all information om sådana köp att offentliggöras i Sverige på det sätt som svensk lag kräver.

Varken SEC eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet har godkänt eller avvisat Erbjudandet, tagit ställning till om Erbjudandet är rättvist eller fördelaktigt eller bedömt huruvida innehållet i detta pressmeddelande är tillräckligt, korrekt eller fullständigt. Att uppge något annat är en brottslig handling i USA.

Erhållandet av likvid i enlighet med Erbjudandet av amerikanska aktieägare i Permascand kan utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämplig amerikansk statlig och lokal, likväl som utländsk och övrig, skattelagstiftning. Varje aktieägare i Permascand uppmanas att konsultera en egen oberoende professionell rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet.

Det kan vara förenat med svårigheter för aktieägare i Permascand att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning eftersom Budgivaren och Permascand har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA. Det är inte säkert att aktieägare i Permascand kan stämma Budgivaren eller Permascand eller dess respektive styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga Budgivaren och Permascand och deras respektive närstående att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

 

[1] Förvaltad av Altor Fund Manager AB (tillsammans med Altor Fund VI, “Altor”).

[2] Antalet utestående aktier i Permascand uppgår till 59 313 529 aktier.

[3] Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde Altor PC inte några aktier i Permascand.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.