Analys av Majdan Peak har genererat ytterligare övertygande prospekteringsmål vilket ökar den betydande potentialen för ”distriktet”.

| 8 september, 2022 | 0 kommentarer

Detta är en svensk sammanfattad översättning av Beowulf Mining plc’s engelska pressmeddelande daterat 8 september 2022, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”) (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

8 september 2022

Beowulf Mining plc

(”Beowulf” eller ”Bolaget”)

Analys av Majdan Peak har genererat ytterligare övertygande prospekteringsmål vilket ökar den betydande potentialen för ”distriktet”.

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), är glada att kunna meddela de positiva slutsatserna från ytterligare analys av borr- och prospekteringsaktiviteter i och runt Majdan Peak South (“MPS”)-målet inom Mitrovica-licensen i Kosovo, som har producerat nya prospekteringsmål där respektive mål kan utgöra en ekonomisk fyndighet.

MPS-målet är ett av flera bas- och ädelmetallmål i utkanten av det stora flermetalliska epitermiska systemet vid Majdan Peak (”MP”), som Bolaget meddelade upptäckten av den 22 augusti 2022. När Nu har Bolaget även provborrat i MPS, beläget söder om Majdan Peak, där atypiska IP-, stenflis- och jordanalyser framträdde vid Gold Ridge och Red Lead.

Vardars prospekteringsresultat, från fältarbete, geofysiska undersökningar och borrning, fortsätter att stödja potentialen för ytterligare investeringar och arbete. Huvudsyftet är att upptäcka en ekonomisk fyndighet, och nyligen genomförda borrningar visar potentialen för MPS och andra mål att inneha ekonomiska koncentrationer av bas- och ädelmetall. Varje undersökningsfas lägger till data som fullbordar bilden av Majdan Peak.

Höjdpunkter från den fördjupade analysen:

 • Alla tre borrhålen i MPS-målet genomskär riklig bas- och ädelmetallmineralisering, inklusive silver (”Ag”), bly (”Pb”), zink (”Zn”) och koppar (”Cu”), vilket visar potentialen för en fyndighet under de rätta geologiska förhållanden, kemiska och/eller strukturella, känd som en s.k. ”trap-mine”, som rent av fångar metallen på en specifik plats och vilken vi hoppas kunna genomskära med vidare borrning.
 • I tillägg återfanns flera anmärkningsvärda ädelmetallkorsningar av silver (”Ag”) och guld (”Au”), inklusive:
 • Borrhål MP002: 8,8 meter (“m”) med 0,34 gram per ton (“g/t”) Au, inklusive 0,9 m med 1,52g/t Au och 20 g/t Ag, samt;
 • Borrhål MP003: 36,4m med 19 g/t Ag, 0,5 procent Pb och 0,2 procent Zn inklusive:
  • 1,5 m med 128 g/t Ag, 0,35 procent Cu, 1,5 procent Pb och 0,3 procent Zn,
  • 1,1 m med 71 g/t Ag, 0,1 procent Cu, 0,7 procent Pb och 0,3 procent Zn;
  • 1,0 m med 50 g/t Ag, 0,2 procent Cu, 0,5 procent Pb och 0,3 procent Zn
  • 4,8 m med 44 g/t Ag och 0,7 procent Pb; samt
  • 1,1 m med 46 g/t Ag, 2,7 procent Pb och 0,6 procent Zn
 • MPS-målet öppnar mot väst och öst med geofysiska och ytkarteringsdata som indikerar en utbredning på över 600 m.
 • Förutom MPS förstärker andra borrfärdiga mål i utkanten av det primära målet, det hydrotermiska systemet Majdan Peak, den betydande potentialen i licensområdet och inkluderar:
     • Gold Ridge – definieras av en 300 m lång inducerad polarisation (“IP”), vilket är utmärkande för området där prover på stenspån har visat Au-resultat på upp till 7,2 g/t.
     • Red Lead – definieras av signifikanta Zn- och Au-bergprovsanomalier längs en bred och en (1) kilometer lång jordprovsanomali med flera element. Associerade IP-avvikelser stöder ytterligare anomalierna i jord- och bergprovet.

Kurt Budge, VD för Beowulf, kommenterar:

”Det är mycket spännande att följa upp tillkännagivandet om upptäckten av ett stort flermetalliskt epitermiskt system (RNS daterat den 22 augusti 2022) med dagens tillkännagivande om nya bas- och ädelmetallmål runt det primära Majdan Peak-målet. Respektive perifert mål har potential att innehålla ekonomisk mineralisering och motiverar för ytterligare borrtestning.

“De markerade MPS-korsningarna visar på den betydande utforskningspotentialen i detta distrikt. I det här skedet av programmet är mängden metall som ses i systemet extraordinär och förser oss med många prospekteringsmål som är på tröskeln till den intilliggande Stan Terg-fyndigheten.

”Vardar-teamet fortsätter att göra utmärkta framsteg och även om prospektering ofta anses vara spekulativt, bygger vi en betydande kunskapsbank som stödjer ytterligare investeringar och borrning.

“Vi arbetar nu med Vardar-teamet med planer på att slutföra ytterligare borrningar i år, i syfte att bedöma flera av de lovande målen för att maximera våra chanser att göra en ny upptäckt, och jag ser fram emot att ge ytterligare uppdateringar om framstegen.”

MPS och Gold Ridge-målet

Majdan Peak-prospektet är beläget i den centrala delen av Mitrovica-licensområdet, definierat av en zon med intensiv och avancerad lerförändring som bildar en framträdande kulle. Distinkta åsar söder om huvudprospektet definierar MPS-målet och Gold Ridge-målet, som båda är relaterade till samma betydande hydrotermiska system som också svarar för mineralisering vid den angränsande skarn/karbonat-ersättningsfyndigheten Stan Terg.

En 3D-inducerad polarisations- och resistivitetsundersökning (IP/DC) genomförd över hela prospektet 2020/21 identifierade framträdande laddningsavvikelser associerade med både MPS- och Gold Ridge-mål. Båda målen har mycket onormala guldresultat i stenprover från Gold Ridge, särskilt då flera prover återger mätningar över 1 g/t Au inklusive ett prov med 7,2 g/t Au.

Som en del av det 3 479 m långa borrprogrammet i Kosovo, borrades 3 hål på totalt 644 m i MPS-målet med hjälp av den framträdande laddningsavvikelsen för att lokalisera hålpositionerna. Alla tre hålen korsade intensiv lermineralförändring, med flera zoner av avancerad lermineralförändring, tillsammans med rikligt innehåll av sulfider inklusive basmetallmineralisering (blyglans, zinkblände och kopparglans). Det loggade pyritinnehållet korrelerar väl med positionen för IP-avvikelsen som bekräftar det orsakssambandet.

All borrkärna skars längs orienteringslinjen innan halvkärnprover valdes för analys. Prover förberedes och analyserades vid ALS-laboratorier tillsammans med lämpligt referensmaterial och duplikat med användning av multielementär analys genom ICP-MS, s.k. ”gold fire assay” och SWIR-spektrometri.

MPS resultaten

De tre hålen korsade riklig basmetallmineralisering med ett bakgrundsmedelvärde på mer än 0,2 procent Pb-Zn för de 644 m som borrats, vilket visar potentialen för en betydande basmetallavlagring under nödvändiga geologiska förhållanden med potentiell ekonomisk mineralisering, s.k. “trap-sites”.

Inom de breda zonerna av Pb-Zn-mineralisering, visar genomskärningar i borrhål MP003 mycket utmärkande Ag, Cu och Pb-Zn som ger uppmuntran för potentiella ekonomiska koncentrationer av mineralisering längs den 600 meter långa utbredningen.

Skärningar i signifikant grund Au-Ag-mineralisering i MP001, associerad med den kartlagda avancerade lermineralåsen, framhäver ytterligare ädelmetallkomponenten i detta mål. Av intresse är det faktum att mineraliseringen vanligtvis sker i marginalerna av pyritzonen som utgör den huvudsakliga IP-anomalin snarare än att ha en direkt association.

MPS och Gold Ridge representerar övertygande mål som omedelbart omger Majdans huvudsakliga hydrotermiska system, vilket ökar skalan för det spännande främsta Majdan Peak-målet.

Red Lead och Wolf Mountain målen

Red Lead-målet är beläget tre kilometer söder om Majdan Peak och är anmärkningsvärt för sina Zn-, Cu- och Pb-avvikelser i jord- och stenprover associerade med trakytdiken/trösklar. En svag till måttlig laddningsavvikelse har identifierats i samband med ovanliga jordprovtagningsresultat.

Wolf Mountain-målet utgör en del av en omfattande mineraliserad uppsättning satellitfyndigheter i anslutning till samt följer trenden från Stan Terg-mineralgruvan i världsklass (uppskattningsvis 63 miljoner ton vid 3,5 procent Pb, 2,3 procent Zn och 80 g/t Ag-baserad på tidigare produktion och beräknade återstående reserver i samma kvalitet).

Wolf Mountain-målet ses på ytan som en omfattande fyra kilometers s.k. ”gossan”, som expanderar i sidled på sin norra gräns under ett lock av vulkanoklastiska bergarter. Borr- och dikesprogram som genomfördes 2019 kunde bekräfta den laterala förlängningen av kartlagd Pb-Zn-Ag-mineralisering över ett område på 800 x 400 meter under en kulle på den norra delen av målet.

Dikesresultaten inkluderar 12,5 m med 2,01 procent Pb, 3,17 procent Zn och 18 g/t Ag, och borresultat inkluderar 6,6 m med 1,27 procent Pb, 0,91 procent Zn och 8 g/t Ag och 4,3 m med 2,69 procent Pb, 0,4 procent Zn & 16 g/t Ag. 3D IP-undersökningar som genomfördes 2020 identifierade betydande debiterbara anomalier under den huvudsakliga kullen som kan representera matarstrukturer av högre kvalitet som ger framtida mål för borrning.

Wolf Mountain och Red Lead målen representerar båda övertygande borrfärdiga bas- och ädelmetallmål i närheten av det främsta Majdan Peak-målet.

Nedan följer ytterligare detaljerad teknisk information på engelska om resultaten, längst ner finns en översatt ordlista på svenska.

Tables of significant intersections (2022)

Table 1. Au drillhole intersections

Drillhole From To Length Gold intersection Including
MP001 110.2 113.3 3.1 3.1m @ 0.20 g/t Au
MP002 22.7 37.5 14.8 8.8m @ 0.34 g/t Au 0.9m @ 1.52 g/t Au & 20 g/t Ag

Table 2. Ag (+- Pb and Zn) drillhole intersections

Drillhole From To Length Silver composite intersections
MP001 177.5 179.5 2.0 2.0m @ 11 g/t Ag, 1.0% Pb & 0.4% Zn
MP001 211.1 212.2 1.1 1.1m @ 11 g/t Ag, 0.9% Pb & 0.2% Zn
MP002 14.2 16.2 2.0 2.0m @ 10 g/t Ag & 1.1% Pb
MP002 30.7 31.6 0.9 0.9m @ 20 g/t Ag
MP002 133.2 134.3 1.1 1.1m @ 14 g/t Ag, 0.3% Pb & 0.3% Zn
MP003 46.6 47.6 1.0 1.0m @ 11 g/t Ag, 1.3% Pb & 0.2% Zn
MP003 144.5 145.5 1.0 1.0m @ 50 g/t Ag, 0.2% Cu, 0.5% Pb & 0.3% Zn
MP003 149.5 150.6 1.1 1.1m @ 71 g/t Ag, 0.7% Pb & 0.3% Zn
MP003 151.7 155.9 4.2 4.2m @ 24 g/t Ag, 1.7% Pb & 0.4% Zn
MP003 156.7 158.2 1.5 1.5m @ 128 g/t Ag, 0.3% Cu, 1.5% Pb & 0.3% Zn
MP003 159.2 164 4.8 4.8m @ 44 Ag & 0.7% Pb
MP003 166.1 168.2 2.1 2.1m @ 17 Ag, 1.2% Pb & 0.3% Zn
MP003 166.1 168.2 2.1 2.1m @ 17 Ag, 1.2% Pb & 0.3% Zn
MP003 156.7 158.2 1.5 1.5m @ 128 g/t Ag, 0.3% Cu, 1.5% Pb & 0.3% Zn

Tables of significant intersections (2019)

Table 3. Trench sample results from Wolf Mountain

Intersection# Length (m) Ag (g/t) Pb (%) Zn (%)
WM_T01 1 18.0 12 1.55 0.32
2 51.0 11 1.43 1.87
Including 12.5 18 2.01 3.17
WM_T02 1 18.0 10 2.70 0.55
2 8.0 14 3.60 0.64
WM_T03 1 8.0 13.20 1.20 0.0
2 13.0 6.00 1.60 0.0
WM_T04 1 20.0 0.00 0.27 0.5

Table 4. Drill intersection results from Wolf Mountain

Drillhole DH thickness (m) Pb (%) Zn (%) Core loss (m)
WM001 14.1 1.20 0.36 4.55
WM002 5.9 0.41 0.10 0.4
WM003 5.2 0.08 1.40 0.4
WM004 8.7 1.27 0.91 0.2
20.9 1.40 3.8
WM005 6.2 0.80 0.56 1.7
WM006 19.3 0.08 1.38 5.4
WM007 4.3 2.69 0.40 0.32
WM008 7.8 0.27 0.26 0.4
WM009 3.0 1.29 0.63 0.2
WM010 2.0 2.45 0.3
WM011 16.6 0.24 0.19 3.0

Figure 1. Locality map illustrating the extent of the alteration system (grey) from field mapping with high-chargeability IP anomalies overlain (pink). Drill collars are illustrated as green circles. Note the position of the Stan Terg skarn/carbonate-replacement deposit to the east.

Figure 2. Plan (top) and 3D view (bottom) illustrating intersections into the MPS target. Note the extension of mineralisation to the east with distinct gold and silver – base metal trends.

Figure 3. Locality map illustrating the position of the Wolf Mountain target relative to Majdan Peak. 2019 drill and trench results are highlighted in (black and blue respectively).

Ordlista

g/t – gram per ton

Gossan – är en intensivt oxiderad, väderbiten eller nedbruten bergart, vanligtvis den övre och exponerade del av en malmfyndighet eller mineralåder.

Hydrothermisk förändring – även kallad wallrock förändring, är en allmän term som omfattar många processer genom vilka stenbildande mineraler förändras på grund av reaktioner som åtföljer flödet av uppvärmda vattenhaltiga vätskor längs sprickor och korngränser.

Inducerad polarisation (IP) – Variationer i laddningsbarhet kan vara diagnostiska, till exempel när man syftar till att karakterisera en mineralfyndighet, där laddningsbarheten för den mineraliserade zonen ofta är högre än värdbergarten. Ofta utförs ett experiment med inducerad polarisation (IP) med likströmsresistivitet, på engelska Direct Current Resistivity (DCR), och därför kallas de ofta för IP-DC-undersökning. Både konduktivitet och laddningsbarhetsfördelning kan återställas från en IP-DC-undersökning.

Induktivt kopplat plasmamasspektrometri, på engelska Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), är en typ av masspektrometri som använder en induktivt kopplad plasma för att jonisera ett prov.

Kortvågsinfraröd spektroskopi, på engelska Shortwave infrared (SWIR) spectroscopy, är en oförstörande och snabb teknik som används för att identifiera förändringsmineraler och approximera deras sammansättning, för att detektera mineraler som fyllosilikater, leror, karbonater och utvalda sulfater.

Qualified Person Review

The information in this announcement has been reviewed by Mr. Chris Davies, a Qualified Person (”QP”), who is a Fellow of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy.  Mr. Davies has conducted a desktop review of source documents and data which underpin the technical statements disclosed herein and approves the disclosure of technical information in the form and context in which it appears in this announcement, in his capacity as a QP as required under the AIM rules.  Mr. Davies has visited Vardar’s Mitrovica and Viti projects in Kosovo.

Mr. Davies has sufficient experience, that is relevant to the content of this announcement, to qualify as a Competent Person (“CP”) as defined in the 2012 Edition of the ”Australasian Code of Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”.

Mr. Davies BSc (Hons) Geology, MSc DIC Mineral Exploration, FAusIMM, is a Non-executive Director of Beowulf and is an exploration/economic geologist with more than 35 years’ experience in the mining sector.

Enquiries:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay 
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company’s current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as ”may”, ”might”, ”seeks”, ”expects”, ”anticipates”, ”estimates”, ”believes”, ”projects”, ”plans”, strategy”, ”forecast” and similar expressions. These statements reflect management’s expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf’s continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecasts.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.