Analysguiden: Rabattvärderat SaaS-bolag inom företagshälsa

| 12 november, 2021 | 0 kommentarer

Analysguiden inleder bevakning av MedHelp Care som erbjuder en SaaS-tjänst inom företagshälsovård och har siktet inställt på en mångmiljardmarknad.

Teknisk plattform för att öka frisknärvaron
MedHelp Care erbjuder en mjukvara på abonnemangsbasis som för-enklar frånvaroprocessen vid sjukanmälningar och ger chefer en unik överblick över frånvarosituationen på bolaget. Detta möjliggör fakta-baserad realtidsanalys vilket gör att tidiga insatser kan sättas in för att nå mätbara förbättringar, reducerade sjukfrånvarorelaterade kostnader och ökad lönsamhet. Kunderna köper oftast en tjänst be-stående av både plattformen och kvalificerad sjukvårdsrådgivning samt rehabstöd, vilket innebär att hälsorisker hittas tidigt och rehab uppföljning kan påbörjas redan innan medarbetaren hamnat i kost-sam långtidsfrånvaro. Bolaget grundades 2001 och kan idag uppvisa en imponerande kundlista med över 500 företag som nyttjar bolagets tjänst, exempelvis Saab, ABB, Inter IKEA Group och Eprioc.

Siktar på mångmiljardmarknad
MedHelp Care har en ledande ställning på den svenska marknaden men stor tillväxt finns kvar att hämta, då majoriteten av arbetstagare saknar en digital plattform för företagshälsa. Utöver detta står bolaget i startgroparna för en tillväxtplan i Europa. En etablering i Norge sker under 2022 och bolaget har identifierat ett antal andra länder som intressanta för framtida expansion, exempelvis Finland, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Värdet på samtliga marknader, baserat på en intäkt på endast 1,5 euro per anställd, uppskattas till över 2 mil-jarder euro årligen. Att bolaget redan har stora globala kunder skapar möjligheter att växa tillsammans med befintlig kundstock. Ett exem-pel på detta är det globala ramavtalet med Inter Ikea Group med totalt 200 000 anställda som skrevs så sent som i slutet på oktober, vilket är en vidareutveckling av samarbetet i Sverige som gör det möjligt för IKEA att nu avropa på samtliga marknader där de är verksamma.

Beprövad teknik med säkerhet i fokus
Bolagets plattform har utvecklats med GDPR-säkerhet i fokus och un-der första kvartalet 2022 väntas ISO 27001 certifiering. Skalbarheten är hög och bruttomarginalen väntas öka i takt med användarantalet. Tekniken bygger på erfarenheter efter nästan 20 år på marknaden och den kan uppvisa ledande KPI:er för kommunikationsplattformen och sjukvårdsrådgivningen. Plattformen fortsätter utvecklas med stora investeringar årligen kommande åren. Detta innebär bland annat in-kluderingen av mer AI vilket kommer öka kundvärdet och konkur-renskraften. Ett annat framtida område med stor potential med an-vändandet av extern hälsodata vilket kommer möjliggöra ännu bättre prediktiva analyser och identifiering av anställda med hälsorisker.

Utrymme för höga värderingar
Genom att sammanväga en relativ värdering och DCF-värderingen landar vi i ett motiverat värde, på 12–18 månaders sikt, på 13,5–17 kronor per aktie. Risken är dock hög och till följd av bolagets nya struktur finns liten historik att utgå från. Detta till trots finns det utrymme för höga värderingar för SaaS-bolag generellt och faller tillväxtstrategin ut enligt plan så står bolaget troligt för en uppvärdering. Vi ser nästa trigger i bokslutskommunikén i februari 2022, där vi hoppas på starka omsättningssiffror samtidigt som tillväxtrelaterade kostnader väntas öka i takt med att tillväxtkapitalet börjar nyttjas.

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *