Connect with us

Marknadsnyheter

Aptahems delårsrapport 2024-01-01 till 2024-03-31

Published

on

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 609 (660) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2 729 (- 2 517) KSEK
 • Resultat per aktie -0,006 (-0,015) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2024-03-31 till 3 499 (9 718) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2024-03-31 till 96,50% (88,74%)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Bolaget har erhållit preliminärt patentgodkännande (Notice of Allowance) i Israel av patentansökan nr 273759 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties.
 • Bolagets företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO8, vars teckningsperiod avslutades den 29 januari 2024 tecknades till 40 procent, motsvarande 56 764 377 units. Aptahem tillfördes därigenom 13,8 MSEK före emissionskostnader.
 • I samband med den avslutade företrädesemissionen beslutade styrelsen om en riktad emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO8, till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units. Genom ersättningsemissionen ökade aktiekapitalet med 0,6 MSEK.
 • Aptahem rapporterade top line-resultat från kliniska fas 1-studien (First in Human, FIH). Inga allvarliga biverkningar förekom och alla deltagare slutförde studien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Aptahem har beslutat att genomföra en Proof-of-Concept fas 2-studie i patienter som nästa steg i den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Apta-1.
 • Aptahem har ingått ett samarbete med Ajinomoto Bio-Pharma Services för att utveckla en mer effektiv och skalbar tillverkningsprocess för Apta-1. Ajinomoto är en av världens största tillverkare av bland annat farmaceutiska substanser, smak- och näringsämnen och är specialister på enzymatiska processer.
 • Bolaget genomförde en nyemission genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO8. Genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO8 tillfördes Aptahem cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Året inleddes med att vi fick ett preliminärt godkännande i Israel för vår patentansökan för patentfamilj 2. I övrigt präglades första kvartalet av vetenskapliga framsteg genom en artikel i tidskriften Cells, en presentation på konferensen Biologics World Nordics, intressanta möten på investerar-konferensen BIO Europe Spring samt att vi tog in kapital.

Kliniska fas 1-studien

Under 2023 genomförde vi vår första kliniska studie, en fas 1-studie i friska frivilliga försökspersoner med syfte att utvärdera vår läkemedelskandidat Apta-1 avseende säkerhet och tolerabilitet. I mars i år fick vi top line-resultaten från studien, och kunde konstatera att den avblindade datan visade att Apta-1 tolererades väl i de testade doserna. Vidare såg vi att inga allvarliga biverkningar förekom och att alla deltagare slutförde studien.

Medan vi nu inväntar slutrapporten förbereder vi för nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet för Apta-1, där vi planerar att genomföra en Proof-of-Concept (PoC) fas 2-studie i patienter som drabbats av allvarligt inflammatoriskt tillstånd.

Vetenskapliga aktiviteter

Aptahem har genom åren genomfört ett stort antal prekliniska studier in-house, och även samarbetat med internationella forskargrupper runt om i världen. De resultat som genererats från samtliga studier visar på att Apta-1:s verkningsmekanism är unik och mångfacetterad.

För att få genomslag för Apta-1:s potential som unik behandling inom områden som i dag saknar effektiva alternativ, främst för allvarliga inflammatoriska tillstånd, har forskningsteamet på Aptahem arbetat på artiklar till vetenskapliga tidskrifter. I februari i år fick vi vår artikel som bygger på de resultat vi erhöll från de prekliniska studierna som vi utfört i samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, Kanada, accepterad och publicerad i tidskriften Cells. Artikeln bygger på de resultat som visade att Apta-1 bland annat har vävnadsskyddande egenskaper på lungvävnad och ökad vitalstatus i en SARS Corona-virus-inducerad in vivo-modell. Toronto-studierna bekräftade även de resultat vi sett från våra prekliniska studier där vi studerat Apta-1 i bakterietoxin-stimulerade allvarliga sjukdomsmodeller.

Forskningschef dr Luiza Jedlina höll under perioden också en presentation på konferensen Biologics World Nordics, som ägde rum i Köpenhamn. Titeln på presentationen var ”A Novel RNA Aptamer Targets Exosite 2 on Thrombin, Offering a Potential Treatment for Systemic Inflammation through a Unique Mechanism”, vilken väckte intresse bland åhörarna.

Vi fortsätter att genomföra prekliniska studier för att ytterligare studera Apta-1:s specifika egenskaper, dels internt, dels i samarbete med universitetsgrupper och andra externa aktörer. Resultaten utgör en viktig grund av förståelsen för hur vi på bästa sätt går vidare i den kliniska utvecklingen av Apta-1.

Affärsutveckling

Vi deltar även på internationella investerar-konferenser där vi bedömer att Aptahem har bäst möjlighet att väcka intresse hos potentiella samarbets- och licenspartners. En sådan konferens var BIO Europe Spring som ägde rum i mars där vi träffade intressenter sedan tidigare samt nya, speciellt bolag som är inriktade på samma områden som Aptahem. När vi nu har top line-resultat från en klinisk studie att dela med oss av samt ytterligare kunskap från både egna studier och sådana genom samarbeten ser vi att intresset hos bolag och andra representanter är mer fördjupat än tidigare. Vi noterar även att det är färre bolag till antalet, men desto mer specifika och relevanta. Sedan några veckor tillbaka fokuserar vi på att förbereda oss för att delta på den största partneringkonferensen inom vårt område, BIO International Convention, som äger rum i början av juni i USA.

Avslutande ord

Under första kvartalet genomförde vi en företrädesemission som följdes av en riktad emission, samt en teckningsoption efter perioden. Med det kapital vi tagit in under våren kan vi nu förbereda för kommande aktiviteter, såsom att planera en PoC-studie i patienter samt fortsatta att genomföra stödjande prekliniska studier. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare, både nytillkomna och de som varit med sedan tidigare, för förtroendet. Kapitaltillskottet gör det nu möjligt för oss att fortsätta planeringen av utvecklingsprogrammet för Apta-1.

Teamet och jag ser fram emot att fortsätta arbetet med vår banbrytande läkemedelskandidat. Det intresse vi ser i både de vetenskapliga kretsarna och i potentiella partneringdiskussioner med läkemedelsbolag bevisar att Apta-1 går i fronten för en ny typ av läkemedelskandidater som har stor potential att bli framtidens behandling inom inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Kommande finansiell rapport

2024-08-30    Delårsrapport kvartal 2, 2024

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 31 maj 2024

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

 • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

 • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

 • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.