Connect with us

Marknadsnyheter

AQ Group AB (publ) håller årsstämma den 20 april 2023

Published

on

Kallelse till årsstämma i AQ Group AB (publ)

 

Aktieägarna i AQ Group AB (publ), org. nr. 556281–8830, (”AQ” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 kl. 18:00 i Växhuset-Konsertsalen, Viktor Larssons plats 1, i Västerås. Inregistrering till stämman börjar kl. 17:30.

 

Deltagande vid stämman

 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 12 april 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast fredagen den 14 april 2023.

 

Anmälan kan göras skriftligen till AQ Group AB, Att: Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås, eller per e-post aq.stamma@aqg.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den
14 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär och detta finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.aqgroup.com.

 

För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se https://www.aqgroup.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2023.

 

Förslag till dagordning

 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängden.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022.
 8. Verkställande direktörens presentation.
 9. Framläggande av revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
 10. Beslut

a)      om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022,

b)      om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer.
 2. Beslut om arvoden till styrelse och revisor.
 3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 4. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 6. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag

 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

 

Inför årsstämman 2023 består AQ:s valberedning av Hans Christian Bratterud, valberedningens ordförande, (ODIN Fonder), Henrik Carlman (Aeternum Capital), Per Olof Andersson, (eget innehav) och Claes Mellgren (eget innehav).

 

Valberedningen föreslår att Patrik Nolåker, styrelsens ordförande, väljs till stämmans ordförande. 

 

Punkt 10 b – Resultatdisposition

 

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2022 med ett kontant belopp om 3,33 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen måndagen den 24 april 2023. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 27 april 2023.

 

Punkt 11 – Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer

 

Valberedningen föreslår att:

 

 • styrelsen ska ha sex styrelseledamöter (åtta), och
 • antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag (oförändrat).

 

Punkt 12 – Beslut av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 450 000 (450 000) kronor och 225 000 (200 000) kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet föreslås en ersättning på 100 000 (100 000) kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 (40 000) kronor. Ingen ersättning föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

 

Valberedningen föreslår:

 • omval av styrelseledamöterna Per Olof Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren och Lars Wrebo, samt nyval av Kristina Willgård, och
 • nyval av Claes Mellgren som styrelsens ordförande.

 

Patrik Nolåker, Annika Johansson-Rosengren och Vegard Søraunet har undanbett sig omval.

 

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aqgroup.com.

 

Till revisor föreslås i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, efter upphandling, nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att nyval sker.

 

Punkt 14 – Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022

 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport om ersättningar.

 

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna aktier av Bolaget. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Styrelsen, VD eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Särskilt majoritetskrav

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Handlingar

 

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Regattagatan 29, 723 48 Västerås, och på Bolagets webbplats, www.aqgroup.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående adress.

 

Antalet aktier och röster

 

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 18 294 058. Bolaget innehar inte några egna aktier.

 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Västerås i mars 2023

AQ Group AB (publ)

Styrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon, 070-4178501

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2022 7200 anställda i Bulgarien, Polen, Litauen, Sverige, Kina, Estland, Ungern, Mexiko, Finland, Indien, Kanada, USA, Tyskland, Italien, Brasilien och Serbien.

År 2022 hade AQ en omsättning på 7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Vardag med guldkant – Catarina Königs efterlängtade nya kokbok kommer i september

Published

on

By

Mästarnas mästerkock Catarina König bjuder på över 50 helt nya vardagsrecept i sin nya kokbok Vardag med guldkant som utkommer 5 september. Recepten är såväl lyxiga som enkla och snabba att laga. Fylld till brädden med matglädje och smarta tips lockar Catarina läsaren till att sätta guldkant på middagen alla dagar i veckan.

Catarinas matlagning kännetecknas av det där lilla extra som lyfter en rätt till något utöver det vanliga – något som också fått henne att bli en av Sveriges absolut mest populära matinspiratörer. I nya kokboken Vardag med guldkant bjuder hon in och inspirerar till att lyxa till vardagsmaten med enkla medel samtidigt som hon lär ut genvägar, planerar inköp och preppar matlådorna. Enkla recept med få ingredienser behöver inte betyda en tråkig vardagsmiddag, tvärtom – en liten twist kan förvandla vardagen till en fest!

I Vardag med guldkant delar Catarina även med sig av veckomenyer samt tipsar om smarta basvaror att ha i vardagsskafferiet, olika kökshacks och favoritredskap. Bland recepten återfinns snabba recept som Catarinas smakrika pasta limone och halloumistroganoff, och klassiska rätter som Chili con carne (eller sin carne för vego).

– Med den här kokboken känns det som att jag bjuder hem just dig och alla er som läser boken på vardagsmiddag. För det är precis de här rätterna som vi äter hemma hos oss. Middagarna mitt i veckan ska gå någorlunda snabbt, innehålla få ingredienser som är lätta att hitta i alla matvarubutiker och tillagningen ska förstås vara enkel och smidig, säger Catarina.

Varmt välkommen med intervjuförfrågan eller för förhandsläsning att kontakta: 
SCHYTTBERG PR: jenny@schyttberg.se | 0706-24 30 23

Catarina König vann Sveriges Mästerkock 2016 och blev decenniets mästerkock 2020. Hon är tv-kock i kökets middag. 
Catarina bor i Sigtuna med man och två barn. Vardag med guldkant är hennes femte bok.

ISBN 9789198698817 | matfotografier, recept och styling av Catarina König 
Vardag med guldkant utkommer 5 september.

The Book Affair är ett bokförlag som ger ut både fack- och skönlitteratur och erbjuder författare marknadens mest moderna och flexibla samarbetsavtal för alla format. Förlaget grundades 2018 av Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén och nischar in sig på kvalitativ utgivning och entreprenörsdrivna upphovsmän. Läs mer på www.thebookaffair.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen utvidgar uppdraget om ett nationellt professionsprogram

Published

on

By

Regeringen utvidgar uppdraget till Skolverket om ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Det innebär bland annat att Skolverket ska lämna förslag om hur professionsprogrammet kan innehålla ett fördjupande kursutbud för rektorer som med tiden kan ingå i en magister- eller masterexamen i skolledarskap.

– Professionsprogrammet ska bidra till att rektorer, lärare och förskollärare har bättre möjlighet till kompetensutveckling, att yrkena blir mer attraktiva och att undervisningens kvalitet utvecklas. Nu vill vi utöka möjligheterna ytterligare för rektorer att fortbilda sig, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket har i uppdrag att ta fram insatser inom det natio­nella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare som kommer att träda i kraft den 1 januari 2025. Myndigheten ska bland annat ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorers, lärares och förskollärares professionella utveckling.

Regeringen utvidgar nu uppdraget. Det innebär bland annat att Skolverket ska föreslå ändringar i den insats som idag benämns Fortbildning för rektorer, så att fortbildningen över tid ska kunna ingå i en magister- eller masterexamen inom skolledarskap. Myndigheten ska även föreslå hur insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling bör kvalitetssäkras. Ändringen innebär också att upp­dragstiden för Skolverket förlängs till den 30 april 2024.

Sveriges Skolledare lämnade i mars 2023 in en skrivelse till Utbildningsdepartementet där förväntningar på det nationella professionsprogrammet presenterades. Beslutet om att nu utvidga uppdraget går i linje med Sveriges Skolledares förslag.

Kontakt

Christian Brundu, t.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm, 076-139 91 05, christian.brundu@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pripps Blå sjösätter ny reklamfilm i samarbete med artisten Alexander Järvi

Published

on

By

Nu är det dags för Pripps Blå att återigen hissa segel. Den 10 juni är det premiär för en ny reklamfilm från det ikoniska varumärket. Den unga och lovande musikartisten Alexander Järvi och hans låt Blå anemoner tonsätter den nya filmen från Pripps Blå Alkoholfri.

Efter ett drygt decennium seglar nu Pripps Blå ”in i rutan” igen. Den nya satsningen rullas ut från och med 10 juni och kommer att synas online och på sociala plattformar.  När Pripps Blå gör comeback är miljön återigen skärgården på västkusten, närmare bestämt Bohus-Malmön. I filmen får vi följa ett kompisgäng som välkomnar sommaren med bryggbad och skratt. Allt tonsatt av Järvis debutlåt Blå anemoner.

– Vi är stolta över att kunna presentera vår nya kommunikation och vårt nya samarbete med Alexander Järvi. Efter att ha seglat i bakvattnet i många år är det hög tid att hissa seglen och påminna om ett av våra mest folkkära och anrika varumärken som starkt förknippas med sommaren, säger Julia Torstensson varumärkesansvarig för Pripps på Carlsberg Sverige.

Pripps Blå fortsätter att vara ett av Sveriges mest älskade ölvarumärken och i våras uppdaterades designen där bland annat den symboliska pentagonen åter fått en central roll på förpackningen. Genom den nya kommunikationen och samarbetet med Alexander Järvi och Warner Music påbörjas resan mot att stärka varumärket och göra det mer relevant.  

Om Pripps Blå
Pripps bildades 1828 när göteborgaren Johan Albrecht Pripp började brygga sitt eget öl efter att ha blivit inspirerad från sina resor till Tyskland. Med genuin bryggartradition har Pripps bevarat och förfinat sin höga kvalitet. För många är Pripps Blå, som lanserades 1975, för alltid förknippad med svensk sommar och skärgård.

Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=U-o1Gy3QR1c

För mer information, kontakta:
Henric Byström, Kommunikationsdirektör, Carlsberg Sverige
Tel: 070-483 05 48 E-mail:
henric.bystrom@carlsberg.se

Carlsberg Sverige
We are Brewing for a Better Today & Tomorrow
Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet. Läs mer om Carlsberg Sverige och vårt hållbarhetsarbete Together Towards Zero.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.