Connect with us

Marknadsnyheter

AQ Group AB (publ) håller årsstämma den 20 april 2023

Published

on

Kallelse till årsstämma i AQ Group AB (publ)

 

Aktieägarna i AQ Group AB (publ), org. nr. 556281–8830, (”AQ” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 kl. 18:00 i Växhuset-Konsertsalen, Viktor Larssons plats 1, i Västerås. Inregistrering till stämman börjar kl. 17:30.

 

Deltagande vid stämman

 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 12 april 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast fredagen den 14 april 2023.

 

Anmälan kan göras skriftligen till AQ Group AB, Att: Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås, eller per e-post aq.stamma@aqg.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den
14 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär och detta finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.aqgroup.com.

 

För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se https://www.aqgroup.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2023.

 

Förslag till dagordning

 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängden.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022.
 8. Verkställande direktörens presentation.
 9. Framläggande av revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
 10. Beslut

a)      om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022,

b)      om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer.
 2. Beslut om arvoden till styrelse och revisor.
 3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 4. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 6. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag

 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

 

Inför årsstämman 2023 består AQ:s valberedning av Hans Christian Bratterud, valberedningens ordförande, (ODIN Fonder), Henrik Carlman (Aeternum Capital), Per Olof Andersson, (eget innehav) och Claes Mellgren (eget innehav).

 

Valberedningen föreslår att Patrik Nolåker, styrelsens ordförande, väljs till stämmans ordförande. 

 

Punkt 10 b – Resultatdisposition

 

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2022 med ett kontant belopp om 3,33 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen måndagen den 24 april 2023. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 27 april 2023.

 

Punkt 11 – Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer

 

Valberedningen föreslår att:

 

 • styrelsen ska ha sex styrelseledamöter (åtta), och
 • antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag (oförändrat).

 

Punkt 12 – Beslut av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 450 000 (450 000) kronor och 225 000 (200 000) kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet föreslås en ersättning på 100 000 (100 000) kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 (40 000) kronor. Ingen ersättning föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

 

Valberedningen föreslår:

 • omval av styrelseledamöterna Per Olof Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren och Lars Wrebo, samt nyval av Kristina Willgård, och
 • nyval av Claes Mellgren som styrelsens ordförande.

 

Patrik Nolåker, Annika Johansson-Rosengren och Vegard Søraunet har undanbett sig omval.

 

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aqgroup.com.

 

Till revisor föreslås i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, efter upphandling, nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att nyval sker.

 

Punkt 14 – Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022

 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport om ersättningar.

 

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna aktier av Bolaget. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Styrelsen, VD eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Särskilt majoritetskrav

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Handlingar

 

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Regattagatan 29, 723 48 Västerås, och på Bolagets webbplats, www.aqgroup.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående adress.

 

Antalet aktier och röster

 

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 18 294 058. Bolaget innehar inte några egna aktier.

 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Västerås i mars 2023

AQ Group AB (publ)

Styrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon, 070-4178501

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2022 7200 anställda i Bulgarien, Polen, Litauen, Sverige, Kina, Estland, Ungern, Mexiko, Finland, Indien, Kanada, USA, Tyskland, Italien, Brasilien och Serbien.

År 2022 hade AQ en omsättning på 7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.