Connect with us

Marknadsnyheter

Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen fortsatt stark – trots sänkta tillväxtförväntningar

Published

on

Arbetslösheten i Göteborgsregionen fortsatte sjunka under tredje kvartalet trots svagare makroekonomi. Men omvärldsläget, inflation och annalkande lågkonjunktur har dämpat Göteborgsföretagens tillväxtförväntningar framåt rejält. Konjunkturbarometern pekar på svagt normalläge.

Konjunkturindikator för företagen i Göteborgsregionen landar in på index 91,5. Det är ett rejält fall jämfört med förra kvartalets 109. En bistrare framtid kryper allt närmare. Men spännvidden mellan sektorerna är relativt stor.

Tillverkningsindustrin i regionen går fortfarande bra, med ett kapacitetsutnyttjande på 86 procent. Företagen tror på starka produktionsvolymer ytterligare en tid och fortsätter söka folk. Men överhettningen är över och lönsamheten pressas allt mer. I byggsektorn har aktiviteten hållit ställningarna även om läget har dämpats något och nu betecknas som normalt. Framåt tror man dock på sänkta byggvolymer och behov av mindre personal.

Nattsvart är det inom handeln. Försäljning och vinster minskar för flertalet, och handeln tror sig behöva mindre folk trots att julhandeln står för dörren. Även tjänstesektorn har svalnat av betydligt. Där siar företagen om oförändrad efterfrågan och lönsamhet framåt. Personalbehovet är på sina håll fortfarande stort, och som helhet är tjänsteföretagen försiktigt optimistiska.

Inflation och räntor styr utveckling
Sveriges BNP väntas bli negativ nästa år men på regionens exportmarknader ser det något ljusare ut. BNP växer med 2,5 procent i år på Göteborgsregionens tio största marknader (viktat för andel av det regionala näringslivets försäljning), när vi väger samman prognoser från banker och institut. Medelprognosen för 2023 landar på +1,1 procent i marknadstillväxt för näringslivet i Göteborgsregionen.

– Lågkonjunkturen närmar sig regionen med stormsteg. Men bilden är delad. Regionens industriföretag håller emot något bättre än övriga delar av näringslivet. De långa leveranstiderna har byggt på företagens orderstockar samtidigt som den svaga kronan har gynnat delar av industrin, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Arbetsmarknaden fortsatte stärkas
Arbetslösheten föll ytterligare ett snäpp i oktober till 5,6 procent i Göteborgsregionen, vilket innebär strax under 30 000 personer utan arbete. Det är lägst bland storstadsregionerna, och lägre än arbetslösheten i riket på 6,6 procent. Jämfört med ett år tillbaka har arbetslösheten sjunkit inom alla grupper på arbetsmarknaden. Bland utrikesfödda ungdomar är arbetslösheten 14,8 procent, en nedgången med 4 procentenheter jämfört med oktober 2021.

Mängden annonserade jobb låg kvar på den historiskt höga nivån under kvartalet juli-september, med 10 900 tillsvidaretjänster utlysta per månad. Bland dem som söker personal finns Svenska Mässan, elflygplansutvecklaren Heart Aerospace, Northvolt och Volvo Cars gemensamma FoU-center och matleverantören Kavall.

SCB:s sysselsättningsstatistik visar på en mycket kraftig ökning i Göteborgsregionen kvartal 3 till 583 000 sysselsatta. Jämfört med motsvarande kvartal förra året är det upp 7,3 procent, även om jämförelsen kan vara överdriven på grund av förändring i mätmetod.

– Det som överraskar mest är den starka arbetsmarknaden. Även om nivån på tillväxten är lite osäker på grund av metodskifte i statistiken är det säkerställt att arbetsmarknaden är starkare i Göteborgsregionen än i regionerna Malmö och Stockholm när vi jämför med samma kvartal i fjol, säger Peter Warda, senior analytiker, Business Region Göteborg.

– Vi förväntar oss dock att jobbtillväxten tappar fart framåt, och att det blir svårare att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av svagare konjunktur.

Inkvarteringen slog rekord, men bopriserna faller
Besöksnäringen gick riktigt starkt under tredje kvartalet. Med 679 000 gästnätter per månad, var fjärde utländsk, slog inkvarteringen i Göteborgsregionen det tidigare rekordet från 2019 med bred marginal. Hotellens beläggningsgrad snittade på 77,5 procent. Landvetter hade 479 000 flygpassagerare per månad under kvartalet. Fyra av fem resor var Europaresor.

Bostadsrätterna har samtidigt fallit kraftigare i pris i Göteborg än i övriga Sverige, både senaste kvartalet (-3,0 procent) och jämfört med september i fjol (-8,3 procent). Prisfallet för villapriserna i Göteborgsregionen (-8,4 procent på årsbasis) följer trenden för riket.

Konkurserna ökade något under kvartal 3 och drabbade framför allt anställda hårdare än tidigare. 600 personer blev av med arbetet under kvartalet när deras arbetsgivare begärdes i konkurs.

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen #4 2022 bifogas.

Kontaktpersoner:
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg
[email protected]
telefon: 031-367 61 27

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
[email protected]
telefon: 031-367 62 11

Christian Borg
Presschef
031-367 61 64
[email protected]

________________________________

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.