Connect with us

Marknadsnyheter

Arcede Pharma AB: Bokslutsrapport för räkenskapsåret 2023

Published

on

 

Bokslutskommuniké

2023-01-01 – 2023-12-31

Arcede Pharma AB (publ), 556650-7330

 

 

 

 

 

 

 

KVARTAL 4 2023*

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 038 (-1 203) KSEK[1]
 • Resultatet per aktie[2] efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,21) SEK
 • Soliditeten[3] uppgick per 2023-12-31 till 86 (95) %

 

*Jämförelseperioden avser 2022-11-01 – 2022-12-31.

HELÅRET 2023**

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31 141 (-4 869) KSEK1
 • Resultatet per aktie4] efter utspädning uppgick till -0,84 (-0,83) SEK

 

** Jämförelseperioden avser 2022-05-01 – 2022-12-31.

 

1) Av detta belopp 2023 utgörs -20 797 KSEK av nedskrivningar av immateriella tillgångar hänförbara till tiden före bolagets bildande, vilka inte längre bedöms ha kommersiell bärkraft. Det gäller RESP2000, RESP3000, RESP1000 och RESP-HSAT.

2) Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 118 070 266 aktier (genomsnittligt antal aktier).

3) Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

4) Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 846 322 aktier (genomsnittligt antal aktier).

 

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

 • I januari meddelades att ledande experter inom lungfarmakologi och lungmedicin engagerats som rådgivare till Arcede Pharma.
 • Det kanadensiska patentverket meddelade i januari att de avsåg bevilja patentansökan för RESP9000-serien där RCD405 ingår, via ett formellt meddelande om ”Notice of Allowance”.
 • I februari meddelade även det amerikanska patentverket slutföreläggande för RCD405, vilket innebär ett beviljande för patentet för RESP9000-serien.
 • Tillsammans med Iconovo och Lunds universitet erhöll Arcede Pharma finansiering från Swelife. Bidraget (totalt cirka 2 miljoner SEK) är ett maximalt bidrag under projekttiden (april 2023-december 2024) och är uppdelat på bidrag till Arcede Pharma på 877 500 SEK, 525 000 SEK till Iconovo och 623 150 SEK till Lunds universitet.
 • Styrelsen i Arcede Pharma AB beslutade den 14 juli 2023 att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”), vilket godkändes vid den extra bolagsstämma som hölls den 17 augusti 2023.
 • Den 11 september 2023 offentliggjorde bolaget utfallet i företrädesemission av units. Totalt tecknades 96 934 429 units, motsvarande cirka 66 procent av företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 156 184 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 6 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 72 procent och inga emissionsgarantier behövde tas i anspråk.
 • Den 13 oktober meddelade Arcede Pharma att Erik Magnusson utsetts till CFO.
 • Den 8 november meddelade bolaget att RCD405 tolererades väl även i den sista toxikologiska studien. Det toxikologiska programmet inför de första kliniska studierna är därmed avslutat.
 • Tillsammans med Iconovo AB (publ) meddelade Arcede Pharma att samarbetsprojektet vad gäller formuleringsutvecklingen av läkemedelskandidaten RCD405 fortskrider med goda resultat.
 • Den 11 december meddelade verkställande direktören Mia Lundblad att hon kommer att avgå för att anta en mer forskningsinriktad roll utanför bolaget men kommer att kvarstå som vd tills dess att en ersättare utsetts.
 • Styrelsen för Arcede Pharma AB meddelade den 20 december att de utnämnt Erik Magnusson till tillförordnad vd från den 1 februari 2024. Parallellt kommer ordförande Ingemar Kihlström att fungera som arbetande styrelseordförande. Det meddelades också att rekryteringsprocessen för ny vd är påbörjad.

 

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • I starten på januari meddelades att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår från och med den 8 januari 2024 till och med den 19 januari 2024.
 • Den 22 januari 2024 publicerades utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1. Totalt nyttjades 50 887 948 teckningsoptioner, motsvarande cirka 45,35 procent av utestående teckningsoptioner. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 tillförs bolaget cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader.

 

 

 

 VD har ordet

Jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare som tecknade optioner vilket resulterade i att Arcede Pharma fick in 4,6 MSEK (brutto) i ytterligare kapital. Vi är oerhört tacksamma för detta finansiella stöd och tillsammans har vi i ledningen inlett en översyn hur vi på bästa sätt skall planera den kommande perioden, baserat på det aktuella finansiella läget. Med hjälp av Erik Magnussons erfarenhet och finansiella kompetens, samt Ingemars och min egen projektkännedom, är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna utarbeta en hållbar plan fram till dess att en ny permanent vd är på plats.  

 

Den stora nyheten under det sista kvartalet 2023 var att tox-programmet avslutades med goda resultat, d.v.s. RCD405 uppvisade inga oväntade effekter och det kunde konstateras att substansen är säker upp till de högsta doserna som blev administrerade i respektive studie. Ytterligare positiva nyheter var att Erik Magnusson tillträdde som CFO, vilket har visat sig vara en stor tillgång, inte minst nu när jag avslutar mitt uppdrag och Erik, tillsammans med vår ordförande Ingemar Kihlström, tar över rodret tills en permanent lösning är på plats.

 

Jag har haft förmånen att få vara en del av bolaget från starten och kan konstatera att det har varit en spännande och händelserik tid där vi genomfört en hel del betydelsefulla studier som ökat förståelsen för RCD405. Därmed kan vi nu, på bästa sätt, fortsätta den framgångsrika utvecklingen av projektet. Då vi har bekräftat dess goda formuleringsegenskaper samt dess säkerhet och unika effekter gäller det nu att knyta ihop säcken och optimera den fortsatta utvecklingen. Med tanke på den spännande fasen, på randen till klinik, där vi just nu befinner oss, är det med ett visst vemod jag lämnar bolaget, dock med övertygelsen om att det är i goda händer. Att vi har en helt unik substans med lovande prekliniska resultat råder inget tvivel om och jag kommer fortsatt följa bolaget, men nu på lite distans.

 

 

Mia Lundblad, avgående VD

Arcede Pharma AB

Informationen är sådan som Arcede Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-12 14:47 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Aktieägarrapporten 2023

Published

on

By

Aktieägarrapporten ger en unik bild av hur aktieägandet i Sverige såg ut 2023 och hur det har utvecklats över tid. Den belyser skillnader i aktieägandet mellan privatpersoner, juridiska personer och utländska ägare. Rapporten ger också en ingående bild av aktieägandet mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper och regioner.

Euroclear Sweden har licens från Finansinspektionen att hålla aktieägarregistret över Sveriges alla noterade bolag i egenskap av Sveriges värdepapperscentral.

Underlaget i rapporten utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, vilket för närvarande är totalt 1 659 bolag. Årets rapport är den sjunde upplagan.

Ladda ned Aktieägarrapporten 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, kommunikationschef, Euroclear Sweden
072-225 69 00, cecilia.strommar@euroclear.com
 
Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral. Bolaget hanterar transaktioner till ett värde av 470 miljarder SEK per dag och bidrar till en säker och effektiv värdepappershandel. Euroclear Sweden anordnar årsstämmor med fler än 150 börsnoterade bolag samt erbjuder data och insikter om bolags aktieägarstruktur genom analystjänsten Vantage by Euroclear. Bland kunderna finns 1 700 aktiebolag, 50 banker och finansiella institut samt 70 fondbolag. Euroclear Sweden har 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en del av Euroclearkoncernen med 4 000 medarbetare med 80 nationaliteter i fler än 20 länder. För mer information: www.euroclear.com/sweden

Continue Reading

Marknadsnyheter

Astronomer hittar vatten där nya planeter bildas

Published

on

By

Ett internationellt forskarlag har hittat vattenånga runt en ung solliknande stjärna, exakt i de områden där planeter nu kan vara på väg att bildas. Forskarnas studie visar hur vatten kan påverka utvecklingen av ett planetsystem – precis som det gjorde i vårt eget solsystem för flera miljarder år sedan. Upptäckten har möjliggjorts av instrument som har utvecklats bland annat på Chalmers.

Studien, som publiceras idag i Nature Astronomy, avslöjar att stjärnan HL Tauri omges av minst tre gånger så mycket vatten som i alla jordens hav. Vattenångan finns i den inre delen av en skiva av gas och stoft som omger stjärnan. HL Tauri är bara en miljon år gammal, och ligger 450 ljusår från jorden i stjärnbilden Oxen.

Forskarnas resultat pekar ut områden där vattenångan kan påverka den kemiska sammansättningen i de planeter som kan bildas runt stjärnan. Stoftkornen i skivan utgör frön för planetbildning, genom att de kolliderar och klumpar ihop sig till allt större kroppar som kretsar runt stjärnan. Astronomerna tror att stoftpartiklarna fäster bättre vid varandra i de områden där det är tillräckligt kallt för vattnet att frysa – en idealisk plats för planetbildning.

Tidigare har det inte varit möjligt att kartlägga hur vatten är fördelat i en stabil och sval gas- och stoftskiva runt en ung stjärna – den typ av skiva som erbjuder de bästa förutsättningarna för planetbildning runt stjärnor. Men nu går det att göra med superteleskopet Alma i Chile.

De nya observationerna gjordes med radiomottagare för två olika frekvensområden – band 5 och 7. Almas band 5-mottagare har utvecklats vid Onsala rymdobservatorium på Chalmers, med bidrag från European Southern Observatory (ESO).

– Alma är den enda anläggningen i världen som kan observera fördelningen av vatten i en sval planetbildande skiva, säger Wouter Vlemmings, professor i radioastronomi på Chalmers och medförfattare till studien. Tack vare band 5-mottagarna kan Alma nu observera i ett nytt frekvensområde, med huvudsyftet att just detektera och avbilda vatten i vår del av universum.

Bildtext:
Ett internationellt forskarlag har identifierat vattenånga i en gas- och stoftskiva runt en ung stjärna, exakt i de områden där planeter kan vara på väg bildas. De blå områdena i bilden visar vattenånga, i de nya observationerna som gjorts med teleskopet Alma. Nära centrum av skivan och den unga stjärnan är gasen varmare och ljusare. Områdena i rött har observerats tidigare med Alma och visar fördelningen av stoft runt stjärnan.
Bild: Alma (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Facchini m. fl.

Länkar:

För mer information, kontakta:

 • Robert Cumming, astronom och kommunikatör, Onsala rymdobservatorium på Chalmers, 070-493 31 14, robert.cumming@chalmers.se
 • Wouter Vlemmings, professor i radioastronomi, Chalmers, 031-772 63 54, wouter.vlemmings@chalmers.se  

Båda kontaktpersonerna talar engelska, och Robert Cumming talar även engelska. På Chalmers har vi podd-studior och filmutrustning på plats och kan bistå vid förfrågningar om tv-, radio- eller podd-intervjuer.

Johanna Wilde
Presskommunikatör
031-772 2029
johanna.wilde@chalmers.se

________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. 

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Det är tillåtet att ladda ner, sprida och använda bifogade bilder och illustrationer, om inget annat anges, för publiceringar i samband med Chalmers pressmeddelanden så länge Chalmers och fotograf/illustratör står med som upphovsperson där möjlighet ges. Det är tillåtet att beskära och justera i materialet för att anpassa format för publikation men det är ej tillåtet att omarbeta originalet på ett sådant sätt att det ändrar den ursprungliga innebörden. Materialet är avsett att användas i redaktionellt syfte. Kommersiell användning, som del i marknadsföring av varor och tjänster, är inte tillåten.

Vi vill att Chalmers och våra fotografer och illustratörer namnges i samband med publicering där det är möjligt enligt följande modell:

 • Foto: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn
 • Grafik/Illustration: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Omvandling av aktier i NCC AB, februari 2024

Published

on

By

Läs original

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under februari 2024 har på aktieägares begäran 4 651 501 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 161 275 551.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 99 760 956, varav 6 834 955 aktier av serie A och 92 926 001 aktier av serie B. NCC innehar 2 099 221 B-aktier i eget förvar.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of External Relations NCC, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Media bank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 11.00 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.