Aros Bostads rapport för Q1 2022 visar god försäljning och ett dubblerat rörelseresultat

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) levererar en kvartalsrapport för första kvartalet 2022 som visar ökande rörelseresultat och god försäljning. För att ge en bättre bild av Aros Bostads totala omsättning samt öka transparensen och jämförbarheten med bolag inom branschen bruttoredovisas intäkter och projektkostnader i segmentsredovisningen från den 1 januari 2022, från att tidigare ha nettoredovisats som en intäkt. De nya redovisningsprinciperna är inte resultatpåverkande.

Perioden januari–mars

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 149 691 TSEK (69 616). Bruttoresultatet uppgick till 40 275 TSEK (27 724) och bruttomarginalen var 26,9 procent (39,8).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 20 778 TSEK (10 482) och rörelsemarginalen var 13,9 procent (15,1). Periodens resultat uppgick till 20 249 TSEK (10 027).

• Enligt IFRS uppgick rörelsens intäkter till 8 430 TSEK (69 296). Rörelseresultatet uppgick till -9 285 TSEK (56 368). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge, Invernesshöjden och Milstena Skarpäng.

• Antal, av bostadsrättsköpare, tillträdda bostäder under perioden uppgick till 29 (71), antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 29 (110).

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 93 (94).

• Totalt var 78 procent (69) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade vid kvartalets utgång.

• Bedömt marknadsvärde för Aros Bostads byggrättsportfölj uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 7,5 miljarder kronor (6,6). Aros Bostads andel av byggrättsportföljens värde uppgick vid samma tidpunkt till 4,9 miljarder kronor, motsvarande 130 kronor/aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet

• Aros Bostad tar steget in på ännu en ny marknad genom förvärv av byggrätter i Strängnäs kommun. Aros Bostad har förvärvat en del av ett större utvecklingsområde i Åkers styckebruk, Strängnäs kommun. Förvärvet omfattar 20 byggrätter för småhus samt rättighet att förvärva ytterligare 40 byggrätter.

• Aros Bostad har tagit ett första spadtag för bostadsprojektet Ektorpsbacken. Ektorpsbacken kommer att omfatta 52 lägenheter i olika storlekar, beläget i en sluttning med uppvuxna ekar på Östra Gräsvägen i Nacka. Projektet har ritats av DinellJohansson och beräknas vara färdigt för inflyttning under 2023. Stor hänsyn tas till närmiljön för att bevara uppvuxna ekar och biologisk mångfald.

• Den sista av 86 lägenheter i den första etappen av Danderydsprojektet Invernesshöjden har sålts. Invernesshöjden är ett nytt bostadsområde invid Danderyds sjukhus. Den första etappen, som byggts av NCC, närmar sig färdigställande.

• Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Lindbäcks avseende uppförande om 104 hyreslägenheter, vilket motsvarar den sista etappen av bostadsprojektet O2 Orminge i Nacka.

• Aros Bostad har sålt den sista av totalt 267 lägenheter inom nyproduktionsprojektet O2 Orminge i Nacka. Projekten, som består av nio flerbostadshus i svenskt trä, startades under hösten 2018 och beräknas vara helt färdigställt i början av 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Bygg R1 avseende produktion av 46 lägenheter och garage, motsvarande den andra etappen av bostadsprojektet Viggby Ängar i Täby.

• Aros Bostad bedriver inte längre tillståndspliktigt verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och har därför valt att lämna tillbaka befintligt tillstånd, så kallat AIFM-tillstånd, till Finansinspektionen. Målsättningen är att genomföra 100 procent av kommande projekt i egen regi i syfte att accelerera tillväxten av bolagets substansvärde.

• Aros Bostad har säljstartat bostadsprojekten Tallbacken Snättringe i Huddinge och Viggby Ängar i Täby. Tallbacken, som är Aros Bostads första projekt i Huddinge, kommer att omfatta totalt ca 35 radhus och 150 lägenheter. Den första säljetappen omfattar 15 radhus i bostadsrättsform. Viggby Ängars andra etapp, vilken nu säljstartat, omfattar 46 lägenheter av projektets totalt cirka 240 nya bostäder.

• Aros Bostad startar försäljningen av nya radhus inom utvecklingsprojektet Slottsparken, som är en del av den nya stadsdelen Bro-Mälarstad. Projektet, som är Aros Bostads första i Upplands-Bro kommun, kommer att omfatta 39 nya radhus i bostadsrättsform. Bostäderna är vackert belägna alldeles intill Bro Hofs Slotts golfbanor och med promenadavstånd till Mälaren.

• Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank om att agera likviditetsgarant för bolagets stamaktie som är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Denna information är sådan som Aros Bostadsutveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-13 07:00 CET.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: [email protected], telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: [email protected], telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: [email protected], telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 463 83 00

 

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 31 mars 2022, 34 bostadsprojekt i olika utvecklingsskeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostadsutveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.