Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 25 mars 2020

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 25 mars 2020 fastställdes årsredovisningen för 2019. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
 

Utdelningen fastställdes till 5,00 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 27 mars 2020. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 1 april 2020.
 

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby och Sara Laurell. Vidare beslutades om nyval av Gunilla Berg. Till styrelseordförande omvaldes Johan Ljungberg.
 

Följande personer kommer att utgöra valberedning inför årsstämman 2021: Per-Erik Hasselberg (utsedd av familjen Holmström), Lars Ericson (utsedd av Konsumentföreningen Stockholm), Hans Hedström (utsedd av Carnegie Fonder), Johan Ljungberg (utsedd av familjen Ljungberg) och Ilkka Tomperi (utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma). 
 

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma att besluta om apportemission av högst 13,3 miljoner aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande

en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.

Årsstämman beslutade vidare att § 9 andra stycket i bolagsordningen ska ha följande lydelse: ”För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.”

Nacka, 2020-03-25
Atrium Ljungberg AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37, [email protected]
 

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09, [email protected]

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 49 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 32 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.STpå Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *