AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

En stark inledning på året. Fortsatta investeringar i forskningsportföljen för att driva hållbar och långsiktig tillväxt.

 

Intäkter och vinst per aktie – sammanfattning   Q1 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Förändring %

 

 

MUSD 

Utfall 

 

i fasta valutakurser1

– Produktförsäljning 

 

10 980

51

56 

– Intäkter från samarbeten

 

410

Ej relevant 

Ej relevant 

Totala intäkter 

 

11 390

56 

60 

Rapporterad2 vinst per aktie

 

0,25 USD

(79)

(73)

Vinst per aktie för kärnverksamheten3,4 

 

1,89 USD

16 

20 

 

Ekonomiskt resultat (tillväxttal i fasta valutakurser)

 

      De totala intäkterna ökade med 60% till 11 390 MUSD, vilket speglar tillväxten i hela bolaget, bidraget från Alexions läkemedel samt flera avtal avseende Vaxzevria där leverans förväntas vara slutförd till halvårsskiftet 2022

 

      De totala intäkterna från onkologi ökade med 25%5, inklusive en delmålsbetalning; produktförsäljning från Onkologi ökade med 18%. De totala intäkterna från CVRM6 ökade med 18%, R&I7 ökade med 4% och Sällsynta sjukdomar ökade med 7%8

 

      Rörelsemarginalen för kärnverksamheten gynnades under kvartalet av en fasning av kostnader.

 

      Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 20% till 1,89 USD

 

      Prognosen för helåret 2022 i fasta valutakurser kvarstår

 

Viktiga milstolpar har nåtts sedan de senaste resultaten

 

      Viktiga data: Enhertu9 mot HER2-låg10 bröstcancer (DESTINY-Breast04), AZD8233 mot hyperkolesterolemi (ETESIAN, fas IIb) och publicering av data för Lynparza mot prostatacancer (PROpel) och nirsevimab mot RSV11. (MELODY/MEDLEY)

 

      Viktiga godkännanden: Saphnelo och Evusheld i EU, Ondexxya i Japan och i USA, godkännanden för Ultomiris mot gMG12 och Lynparza13 mot tidiga stadier av bröstcancer (OlympiA)

 

      Andra viktiga milstolpar: Amerikanska FDA:s14 Breakthrough Therapy Designation för Enhertu mot HER2-låg bröstcancer (DESTINY-Breast04), prioriterade granskningar av Enhertu mot HER2-muterad metastatisk icke-småcellig lungcancer (DESTINY-Lung01), och Imfinzi och tremelimumab mot framskriden levercancer (HIMALAYA) samt EMA:s15 snabbare prövningsförfarande av nirsevimab mot RSV (MELODY/MEDLEY)

 

Pascal Soriot, VD på AstraZeneca, säger:

 

”2022 har börjat starkt för AstraZeneca. Farxiga nådde intäkter på 1 miljard USD under kvartalet och våra onkologiläkemedel levererade en produktförsäljningstillväxt på 18%, trots att covid-19 fortsätter att påverka cancerdiagnoser och behandlingar. Övergripande resultat från studien DESTINY-Breast04 pekar på Enhertus potential att omdefiniera behandlingen av HER2-låg metastaserande bröstcancer och Ultomiris blev den första och enda långverkande C5-hämmaren som godkänts för generaliserad myastenia gravis i USA.

 

I dag har vi tillkännagett planer om ett nytt strategiskt forsknings- och utvecklingscenter i centrum av Cambridge, forskningsnavet i Massachusetts, USA. I linje med våra hållbarhetsåtaganden utformas centret enligt högsta miljöstandard. Våra investeringar inom banbrytande forskning ger oss tillförsikt om ytterligare framsteg under kommande år.” 

Riktlinjer

 

Bolaget bekräftar prognosen för helåret 2022 i fasta valutakurser.

 

Totala intäkter förväntas öka med en ”high teens” procentsats
Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en ”mid-to-high twenties” procentsats
 

      Tillväxten i fasta valutakurser innefattar hela årets bidrag från Vaxzevria för både helåret 2021 och 2022

 

      Totala intäkter från covid-19-läkemedel förväntas minska med en ”low-to-mid twenties” procentsats, med en förväntad minskad försäljning av Vaxzevria, något som delvis uppvägs av försäljningstillväxten av Evusheld. Majoriteten av intäkterna från Vaxzevria 2022 förväntas komma från initiala avtal. Bruttomarginalen från covid-19-läkemedel förväntas bli lägre än genomsnittet för bolaget

 

      Rörelsekostnader för kärnverksamheten förväntas öka med en ”low-to-mid teens” procentsats, drivet huvudsakligen av helårsintegreringen av kostnaderna för Alexion

 

      De totala intäkterna på tillväxtmarknaderna, inklusive Kina, förväntas växa med ”mid-single”-siffror för helåret 2022. De totala intäkterna i Kina förväntas minska med en ”mid-single”-siffrig procentsats för helåret 2022, primärt på grund av fortsatta subventionsberättigade läkemedel (NRDL) och de volymbaserade inköpsprogrammen för patienttillgång (VBP) som påverkar olika läkemedel. Bolaget är fortsatt förvissat om de långsiktiga utsikterna för tillväxtmarknaderna, drivet av stor marknadsmöjlighet, bredare patienttillgång och en ökad mix av nya läkemedel

 

      En skattesats för kärnverksamheten på 18-22%

 

AstraZeneca är fortsatt medvetet om och hanterar aktivt ökade risker kring covid-19, geopolitisk ovisshet samt osäkerhet i leveranskedjan som kan påverka resultatet. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta.

 

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Cautionary Statements i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 

Valutakurseffekter

 

Om valutakursförändringarna för april till december 2022 förblir i nivå med de genomsnittliga kurser vi sett under första kvartalet 2022, förutses detta ge en ”low single”-siffrig negativ påverkan på de totala intäkterna och en ”mid single”-siffrig negativ påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten jämfört med fasta valutakurser. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av kommentarerna till tabell 15 i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Tabell 1: De totala intäkterna i korthet

 

 

 

 

Förändring %

 

 

 

 

Intäktstyp 

 

 

 

MUSD 

Utfall 

i fasta valutakurser 

 

 

Produktförsäljning 

 

10 980 

51 

56 

 

 • 1 688 MUSD från läkemedel som tillkommit  genom förvärvet av Alexion 

Intäkter från samarbeten 

 

 

 

Totala intäkter

 

410

 

 

 

11 390 

Ej relevant

 

 

56 

Ej
relevant

 

 

60 

 

 • 76 MUSD för Enhertu (Q1 2021: 39 MUSD) och delmålsbetalningar på 175 MUSD för Lynparza och 70 MUSD för tralokinumab (Q1 2021: 0 USD)

 

Sjukdomsområden 

 

MUSD 

Utfall 

i fasta valutakurser 

 

 

Onkologi 

 

3 644 

21 

25 

 

 • Produktförsäljning upp 14% (18% i fasta valutakurser). Stärkt resultat trots en fortsatt påverkan från covid-19 på cancerdiagnoser och behandlingstal

CVRM

 

2 219 

14 

18 

 

 • Farxiga ökade 60% (67% i fasta valutakurser) till 1 001 MUSD 

R&I

 

1 584 

2 

4 

 

 • Pulmicort minskade 34% primärt på grund av inkludering i Kinas VBP-program16 som implementerades i oktober 2021 

 V&I17 

 

1 814 

18>6x 

>6x 

 

 • 1 145 MUSD från Vaxzevria19 och 469 MUSD från Evusheld 
 • Majoriteten av intäkterna från Vaxzevria från initiala avtal, varav flera slutfördes under kvartalet. I linje med prognosen förväntas intäkterna för Vaxzevria att minska under kommande kvartal

Sällsynta sjukdomar 

 

1 694 

3 

7 

 

 • Varaktig tillväxt för C5-franchisen, inklusive en fortsatt konvertering från Soliris till Ultomiris mot PNH20 och aHUS21 samt tillväxt för Soliris mot gMG och NMOSD22

Övriga läkemedel

Totala intäkter

 

       435

11 390 

     (18)

          56

(15)

          60 

 

 

 

Regioner exkl. Vaxzevria 

 

MUSD 

Utfall 

i fasta valutakurser 

 

 

Tillväxtmarknader 

 

2 833 

11 

14 

 

 

– Kina 

 

1 575 

(6)

(8)

 

 • Prispress i samband med programmen NRDL 23 och VBP

– Tillväxtmarknader exklusive Kina 

 

1 258 

45 

57 

 

 • 110 MUSD från läkemedel som tillkommit genom förvärvet av Alexion 

USA 

 

4 055 

76 

76 

 

 • 1 014 MUSD från läkemedel som tillkommit genom förvärvet av Alexion 

Europa 

 

2 150 

63 

73 

 

 • 366 MUSD från läkemedel som tillkommit genom förvärvet av Alexion 

Etablerade marknader i resten av världen

 

1 207 

40 

51 

 

 • 208 MUSD från läkemedel som tillkommit genom förvärvet av Alexion 

Totala intäker exklusive Vaxzevria 

 

10 245 

45 

50 

 

 • 1 698 MUSD från läkemedel som tillkommit genom förvärvet av Alexion 

Regioner inkl. Vaxzevria

 

MUSD 

Utfall 

i fasta valutakurser 

 

 

Tillväxtmarknader 

 

3 364 

30 

32 

 

 • Påverkas av en kvartalsvis fasning av Vaxzevria

– Kina 

 

1 622 

(3)

(6)

 

 • I linje med prognosen för helåret 2022

– Tillväxtmarknader exklusive Kina 

 

1 742 

91 

>2x 

 

 

USA 

 

4 134 

79 

79 

 

 

Europa 

 

2 284 

48 

57 

 

 

Etablerade marknader i resten av världen

Totala intäkter

 

    1 608

11 390 

         85

56 

         98 
 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet

 

Q1 2022

 

 

Mått
(MUSD eller %)

Redovisat

Redovisad förändring

Kärnverksamheten

Förändring i
kärnverksamheten

 

Kommentarer24

Totala intäkter

11 390

Utfall 56%

60% i fasta valutakurser

11 390

Utfall 56%
60% i fasta valutakurser

 

 • Se tabell 1

Bruttomarginal25

68%

Utfall

-6 procentenheter
-7 procentenheter i fasta valutakurser

79%

Utfall +5 procent-enheter

+4 procent-enheter i fasta valutakurser

 

+  Bidrag från Alexion

+  Ökande mix av onkologiförsäljning

   Ökande mix av behandlingar mot covid-19

   Påverkan från NRDL och VBP i Kina

   Ökande påverkan från vinstdelningsarrangemang inklusive samarbetet om Lynparza med MSD

   Redovisad påverkan från justeringar av Alexion-lager till verkligt värde

FoU-kostnader

2 133

Utfall 24%

26% i fasta valutakurser

2 186

Utfall 33%
36% i fasta valutakurser

 

+  Ökad investering i portföljen

+  Tillägg av Alexion-FoU 

   Gynnsam fasning av kostnader resulterade i att forsknings- och utvecklingskostnader för kärnverksamheten i förhållande till totala intäkter uppgick till 19% (helåret 2021: 21%)

Försäljnings- och administrationskostnader

4 840

Utfall 65%

68% i fasta valutakurser

2 946

Utfall 23%
25% i fasta valutakurser

 

+  Tillägg av Alexion

+  Redovisade siffror påverkades av 775 MUSD för juridiska uppgörelser med Chugai Pharmaceutical Co. Ltd och amorteringar avseende förvärvet av Alexion

   Gynnsam fasning av kostnader resulterade i att  försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten genom totala intäkter uppgick till 26% (helåret 2021: 30%)

Övriga rörelseintäkter26

97

Utfall (92%)

(92%) i fasta valutakurser

98

Utfall (92%)
(92%) i fasta valutakurser

 

 • Begränsade avyttringar under kvartalet; största delen av intäkterna kommer från royalties och tidigare affärsuppgörelser

Rörelsemarginal

8%

Utfall
-18 

procentenheter
-18 

procentenheter i fasta valutakurser

35%

Stabilt utfall
och i fasta valutakurser

 

 • Se kommentarer ovan om
  bruttomarginal och kostnader

Summa finansnetto

319

Utfall 13%

7% i fasta valutakurser

252

Utfall 35%
23% i fasta valutakurser

 

+  Skuldfinansieringskostnader för Alexion

   Redovisade siffror påverkades av lägre nedskrivning av skulder relaterade till förvärv

Skattesats

30%

+27 

procent-enheter

21%

+13 

procent-enheter

 

 • I linje med förväntningar för helåret på 18–22%

+  Skattesatsen för jämförelseperioden första kvartalet 2021 påverkades fördelaktigt av avyttringen av Viela och uppgörelser med skattemyndigheterna

Vinst per aktie

0,25 USD

Utfall (79%)
(73%) i fasta valutakurser

1,89 USD

Utfall 16%
20% i fasta valutakurser

 

Ytterligare information om skillnader mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten framgår av tabell 10 i den fullständiga resultatrapporten på engelska

 

Företags- och affärsutveckling

 

I april 2022 förband sig AstraZeneca och Harbour BioMed (HBM) till ett globalt utlicensieringsavtal för HBM7022, en preklinisk bispecifik antikropp som är inriktad på Claudin18.2 och CD3. AstraZeneca kommer att tilldelas en exklusiv global licens för forskning, utveckling, registrering, tillverkning och kommersialisering av HBM7022.

 

HBM ska få en direkt betalning på 25 MUSD med möjlighet till ytterligare betalningar på upp till 325 MUSD förutsatt vissa milstolpar vad gäller utveckling, regulatoriska händelser och försäljning. HBM är också berättigat att erhålla differentierade royalties på nettoförsäljningen.

 

Hållbarhet i sammandrag

 

AstraZeneca publicerade sin åttonde årliga hållbarhetsrapport och hållbarhetsstatistik som släpptes i samband med årsredovisningen 2021. Rapporten beskriver framstegen för strategiska prioriteringar, viktiga fokusområden samt mål för framtiden.

 

AstraZeneca fortsätter att tillhandahålla akut humanitärt bistånd i Ukraina och närliggande länder. Till dags dato har AstraZeneca beslutat om 7 MUSD för krisinsatser, bland annat donationer av följande:

 

      Läkemedel till bolagets humanitära biståndspartner Direct Relief, som arbetar direkt med det ukrainska hälsoministeriet

 

      Läkemedel via Internationella Röda Korsets lokalkontor i intilliggande länder

 

      2 MUSD för att stötta hjälporganisationer som arbetar i Ukraina, Polen och närliggande områden med fokus på att tillhandahålla sjukvård och humanitärt bistånd. Bolaget ger bidrag till Project HOPE, som arbetar med och genom Världshälsoorganisationen (WHO) och International Medical Corps

 

      Över 1 MUSD till UNICEF och Röda Korset

 

Förändringar av redovisningen första kvartalet 2022

AstraZenecas tabeller för Totala intäkter och Produktförsäljning för helåret 2022 inkluderar ett nytt sjukdomsområde: Bioläkemedel – Vaccin- och immunterapier (V&I). Det innefattar intäkter från Vaxzevria, Evusheld, FluMist, Synagis och nirsevimab. I helårs- och kvartalsrapporterna för helåret 2021 redovisades intänkter från Vaxzevria och Evusheld under Covid19, och intäkter från FluMist, Synagis och nirsevimab redovisas under Övriga läkemedel. Dessutom har intäkter från Koselugo flyttats från Onkologi till Sällsynta sjukdomar och intäkter från Andexxa från Sällsynta sjukdomar till Bioläkemedel – CVRM.

 

Tillväxttakten för respektive sjukdomsområde har beräknats som om dessa förändringar hade implementerats i helåret 2021.

 

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar idag (den 29 april 2022) klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com.

 

Rapporteringskalender

Bolaget avser att publicera resultaten för halvåret och det andra kvartalet torsdagen den 29 juli 2022.

 

Noter

 

Följande noter avser sidorna ett till fem.

 

 1. Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan perioderna 2022 och 2021. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
 2. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK-anpassade International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards (IFRS:s) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) samt International Accounting Standards såsom dessa antagits av EU.
 3. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
 4. Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på poster avseende förvärvet av Alexion, amortering av immateriella tillgångar, nedskrivningar, omstruktureringskostnader och, som tidigare nämnts, kostnader avseende en juridisk uppgörelse med Chugai Pharmaceutical Co. Ltd som kommer att leda till en betalning på 775 MUSD under andra kvartalet 2022. En fullständig avstämning av redovisad vinst per aktie och vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 10 i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.
 5. För helåret 2022 ingår Totala intäkter från Koselugo i Sällsynta sjukdomar (helåret 2021: Onkologi), och Totala intäkter från Andexxa ingår i Bioläkemedel – CVRM (helåret 2021: Sällsynta sjukdomar). Tillväxttakten för respektive sjukdomsområde har beräknats som om dessa förändringar hade implementerats i helåret 2021.
 6. CVRM – Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar.
 7. R&I – Andningsvägar och immunologi.
 8. Tillväxttakten för första kvartalet 2022 för läkemedel som tillkommit genom förvärvet av Alexion har beräknats på proforma-basis jämfört med siffror för motsvarande period föregående år före förvärvet, som tidigare publicerats av Alexion. Tillväxttakten som visas totalt för sjukdomsområdena Sällsynta sjukdomar och CVRM innefattar dessa proforma-justeringar.
 9. AstraZeneca samarbetar med Daiichi Sankyo för att utveckla och kommersiallisera Enhertu.
 10. Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.
 11. Respiratoriskt syncytialvirus.
 12. gMG – generaliserad myastenia gravis.
 13. AstraZeneca samarbetar med MSD (Merck & Co., Inc. i USA och Kanada) om att utveckla och kommersialisera Lynparza.
 14. US Food and Drug Administration.
 15. European Medicines Agency, den europeiska läkemedelsmyndigheten.
 16. VBP – Volymbaserat inköpsprogram i Kina
 17. V&I – Vaccin- och immunterapier.
 18. Tillväxt som är större än 100 procent visas som en multipel, till exempel betyder ”>2x” att värdet är mer än dubbelt så mycket som för den jämförbara perioden.
 19. Vaxzevria är AstraZenecas varumärke för bolagets tillhandahållande av AstraZenecas covid-19-vaccin. I de finansiella tabellerna i denna rapport innefattar Totala intäkter för Vaxzevria samarbetsintäkter från licenstagare som tillverkar och tillhandahåller AstraZenecas covid-19-vaccin under egna varumärken.
 20. PNH – paroxysmal nokturn hemoglobinuri.
 21. aHUS – atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom.
 22. NMOSD – neuromyelitis optica spectrum disorder, NMO-spektrumtillstånd.
 23. NRDL – Kinas nationella lista över subventionsberättigade läkemedel.
 24. Plus- och minustecknen i tabell 2 anger riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Det vill säga att ett plustecken i avsnittet FoU-kostnader betyder att kommentaren avser en post som ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.
 25. Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.
 26. I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets finansiella rapporter.

 

Forskningsportföljen

 

Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag sedan förra resultatrapporten

 

 

Status

Läkemedel

Indikation/Studie

Status

Myndighetsgodkännanden och övriga händelser

Lynparza

gBRCA27 bröstcancer (adjuvant) (OlympiA)

Myndighetsgodkännande (USA)

 

Saphnelo

SLE28

Myndighetsgodkännande (EU)

 

Ondexxya

Akut större blödning

Myndighetsgodkännande (JAPAN)

 

Evusheld

Covid-19, preexpositionsprofylax  (PROVENT)

Myndighetsgodkännande (EU)

 

Ultomiris

gMG (CHAMPION-MG)

Myndighetsgodkännande (USA)

Registreringsansökningar eller godkända ansökningar

 

Imfinzi

 

Gallvägscancer (TOPAZ-1)

Registreringsansökan (JAPAN)

 

Imfinzi+ tremelimumab

Framskriden levercancer (första linjens behandling) (HIMALAYA)

Prioriterad granskning (USA), registreringsansökan (EU, JAPAN)

 

Lynparza

Prostatacancer (första linjens behandling) (PROpel)

Registreringsansökan (JAPAN)

 

Enhertu

HER2m icke-småcellig lungcancer (andra linjens behandling+) (DESTINY-Lung01)

Prioriterad granskning (USA)

 

Calquence

Kronisk lymfatisk leukemi (ELEVATE-TN)

Registreringsansökan (JAPAN)

 

nirsevimab

 

 

Respiratoriskt syncytialvirus (MELODY/MEDLEY)

 

Registreringsansökan och EMA snabbare prövningsförfarande (EU)

 

 

Evusheld

Covid-19 poliklinisk behandling (TACKLE)

Registreringsansökan (USA, EU)

 

Ultomiris

Subkutan, PNH och aHUS

Registreringsansökan (EU)

Övergripande resultat från fas III-studier och andra händelser

 

 

Imfinzi

 

 

 

 

Livmoderhalscancer (CALLA)

 

 

 

 

Nådde inte det primära målet

 

 

 

 

Imfinzi

Gallvägscancer (TOPAZ-1)

Särläkemedelsstatus (JAPAN)

 

 

 

 

 

Enhertu

 

HER2+ bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast03)

Breakthrough Drug Designation (KINA)

 

 

Enhertu

 

HER2-låg bröstcancer (DESTINY-Breast04)

 

Nådde det primära målet, Breakthrough Drug Designation RTOR29 (USA)

 

 

Fasenra

Näspolyper (OSTRO)

Begäran om ytterligare information (USA)

 

Brilinta

 

Pediatrisk exklusivitet (USA)

 

 1. En bröstcancer-genmutation
 2. Systemisk lupus erythematosus
 3. Real-Time Oncology Review

Tabell 4: Förväntade större nyheter från forskningsportföljen

 

Tidplan

Läkemedel

Indikation/Studie

Status

H1 2022

Imfinzi

Gallvägscancer (TOPAZ-1)

Registreringsansökan (USA, EU)

 

Lynparza

Prostatacancer (första linjens behandling) (PROpel)

Registreringsansökan (USA)

 

Enhertu

HER2+ bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast03)

Myndighetsbeslut (USA), registreringsansökan (KINA)

 

Enhertu

HER2-låg bröstcancer (tredje linjens behandling) (DESTINY-Breast04)

Registreringsansökan

 

Forxiga

CKD30 (DAPA-CKD)

Myndighetsbeslut (KINA)

 

Farxiga

HFpEF31 (DELIVER)

Övergripande resultat

 

eplontersen

h-ATTR-PN32 (Neuro-TTRansform)

Övergripande resultat33

 

Brilinta/Brilique

Stroke (THALES)

Myndighetsbeslut (KINA)

 

Tezspire

Svår astma (NAVIGATOR)

Myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

 

PT027

Astma

Registreringsansökan (USA)

 

Evusheld

Covid-19, poliklinisk behandling (EU)

Myndighetsbeslut (EU)

 

Vaxzevria

Covid-19

Registreringsansökan (USA)

 

Ultomiris

NMOSD

Övergripande resultat

 

 

 

 

H2 2022

Tagrisso

EGFRm34 icke-småcellig lungcancer (adjuvant) (ADAURA)

Myndighetsbeslut (JAPAN)

 

Imfinzi

Gallvägscancer

(TOPAZ-1)

Myndighetsbeslut

 

Imfinzi

Levercancer (lokoregional)

(EMERALD-1)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Imfinzi

Icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling) (PEARL)

Övergripande resultat

 

Imfinzi

Icke-småcellig lungcancer (inoperabel, stadium III) (PACIFIC-2)

Övergripande resultat

 

Imfinzi

Småcellig lungcancer i begränsat stadium (ADRIATIC)

Övergripande resultat

 

Imfinzi +/- tremelimumab

Icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling) (POSEIDON)

Myndighetsbeslut

 

Imfinzi +/- tremelimumab

Levercancer (första linjens behandling) (HIMALAYA)

Myndighetsbeslut

 

Lynparza

gBRCA bröstcancer (adjuvant) (OlympiA)

Myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

 

Lynparza

Äggstockscancer (första linjens behandling) (PAOLA-1)

Myndighetsbeslut (KINA)

 

Lynparza

Prostatacancer (första linjens behandling) (PROpel)

Myndighetsbeslut

 

Enhertu

HER2+ bröstcancer (tredje linjens behandling) (DESTINY-Breast02)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Enhertu

HER2+ bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast03)

Myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

 

Enhertu

HER2+ magcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Gastric01)

Myndighetsbeslut (EU)

 

Enhertu

HER2m icke småcellig lungcancer (andra linjens behandling+) (DESTINY-Lung01)

Myndighetsbeslut

 

capivasertib

HR+/HER2-negativ bröstcancer (första linjens behandling) (CAPItello-291)

Övergripande resultat

 

Farxiga

HFpEF (DELIVER)

Registreringsansökan

 

eplontersen

hATTR-PN

Registreringsansökan (USA)

 

Fasenra

EoE35 (MESSINA)

Övergripande resultat

 

nirsevimab

 

 

Respiratoriskt syncytialvirus (MELODY/MEDLEY)

 

Registreringsansökan (USA) och myndighetsbeslut

 

 

Evusheld

Covid-19 (TACKLE/PROVENT)

Registreringsansökan (JAPAN, KINA)

 

Evusheld

Covid-19, poliklinisk behandling (TACKLE)

Registreringsansökan

 

Ultomiris

gMG (CHAMPION-MG)

Myndighetsbeslut (EU, JAPAN)

 

Ultomiris

Subkutan, PNH och aHUS

Myndighetsbeslut

 

Ultomiris

NMOSD – NMO-spektrumtillstånd

Registreringsansökan

 

Koselugo

NF1-PN (SPRINT)

Registreringsansökan (KINA), myndighetsbeslut (JAPAN)

2023

Tagrisso

EGFRm icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling) (FLAURA2)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Tagrisso

EGFRm icke-småcellig lungcancer (inoperabel stadium III) (LAURA)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Imfinzi

Cancer i urinblåsan (muskelinvasiv) (NIAGARA)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Imfinzi

Cancer i urinblåsan (första linjens behandling) (NILE)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Imfinzi

Icke-småcellig lungcancer (neoadjuvant) (AEGEAN)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Imfinzi

Levercancer (adjuvant) (EMERALD-2)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Imfinzi

Icke-småcellig lungcancer (inoperabel, stadium III) (PACIFIC-2)

Registreringsansökan

 

Imfinzi

Icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling) (PEARL)

Registreringsansökan

 

Imfinzi

SCLC i begränsat stadium (ADRIATIC)

Registreringsansökan

 

Lynparza

gBRCA bröstcancer (adjuvant) (OlympiA)

Registreringsansökan (KINA)

 

Lynparza + Imfinzi

Endometriecancer (första linjens behandling) (DUO-E)

Övergripande resultat

 

Lynparza + Imfinzi

Äggstockscancer (första linjens behandling) (DUO-O)

Övergripande resultat

 

Enhertu

HER2-låg bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast06)

Övergripande resultat

 

Calquence

Kronisk lymfatisk leukemi (ELEVATE-TN)

Myndighetsbeslut (JAPAN)

 

Calquence

Kronisk lymfatisk leukemi (ACE-CL-311)

Övergripande resultat

 

Calquence

MCL36 (första linjens behandling) (ECHO)

Övergripande resultat

 

capivasertib

TNBC37 (lokalt avancerad/met.)

(CAPItello-290)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

capivasertib

HR+/HER2-negativ bröstcancer (första linjens behandling) (CAPItello-291)

Registreringsansökan

 

camizestrant

HR+/HER2-negativ bröstcancer (SERENA-6)

Övergripande resultat

 

Dato-DXd

Icke-småcellig lungcancer (tredje linjens behandling) (TROPION-Lung01)

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

Farxiga

Myokardial infarkt (DAPA-MI)

Övergripande resultat

 

roxadustat

Anemi från myelodysplastiskt syndrom

Övergripande resultat

 

Fasenra

Bullös pemfigoid (FJORD)

Övergripande resultat

 

Fasenra

CRwNP38 (ORCHID)

Övergripande resultat

 

Fasenra

EGPA39 (MANDARA)

Övergripande resultat

 

Fasenra

EoE (MESSINA)

Registreringsansökan

 

Fasenra

HES (NATRON)

Övergripande resultat

 

Fasenra

Svår astma (MIRACLE)

Övergripande resultat

 

nirsevimab

Respiratoriskt syncytialvirus (MELODY/MEDLEY)  

Registreringsansökan (JAPAN, KINA)

 

Soliris

Guillain-Barres syndrom

Övergripande resultat

 

ALXN1840

Wilsons sjukdom

Registreringsansökan

 

danicopan

PNH med extravaskulär hemolys

Övergripande resultat, registreringsansökan

 

 1. Kronisk njursjukdom
 2. Hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion
 3. Hjärtamyloidos
 4. Interimsanalys som meddelats av Ionis Pharmaceuticals, Inc.
 5. Epidermal tillväxtfaktorreceptor-mutation
 6. Eosinofil esofagit
 7. Mantelcellslymfom
 8. Trippelnegativ bröstcancer
 9. Kronisk rinosinuit med näspolyper
 10. Eosinofil granulomatos med polyangit

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.