Connect with us

Marknadsnyheter

Besqab gör icke kassaflödespåverkande avsättning och nedskrivning samt avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission

Published

on

Marknadsförutsättningarna för nyproduktion av bostäder har under fjärde kvartalet fortsatt varit mycket utmanande och läget ser ut att bestå under 2023. De beslut vi presenterar idag är baserade på en samlad bedömning med hänsyn till marknadsutvecklingen och syftar till att framåtriktat få en mer balanserad risk i projektportföljen och mer rättvisande värden på exploateringsfastigheterna i förhållande till de förändrade marknadsförutsättningarna. Starka och långsiktiga ägare är särskilt viktigt i turbulenta tider och det är ett styrkebesked att företrädesemissionen är fullt ut garanterad av ett flertal av våra större aktieägare. Vi förändrar och stärker vår kapitalstruktur genom att återbetala våra obligationer i förtid vilket ger oss goda förutsättningar att ta vara på framtida affärsmöjligheter, säger Carola Lavén VD på Besqab.

 • Styrelsen för Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att göra en avsättning av engångskaraktär för pågående projekt och en omvärdering av Bolagets exploateringsfastigheter vilket innebär en nedskrivning i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2022. Åtgärderna påverkar inte kassaflödet.
   
 • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2022 enligt segmentsredovisningen kommer med anledning av beslutet inkludera engångsposter om totalt 665 Mkr. Rörelseresultatet för helåret 2022 beräknas preliminärt uppgå till cirka −630 Mkr.
   
 • För att förändra och stärka Bolagets kapitalstruktur har styrelsen för Besqab för avsikt att fatta beslut om en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 825 Mkr, villkorat av godkännande från en efterföljande bolagsstämma (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avses genomföras under det andra kvartalet 2023. Besqab har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från ett flertal av Bolagets större aktieägare som innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till en förtida återbetalning av Bolagets 800 Mkr seniora icke säkerställda gröna obligationer.

Besqab är en långsiktig och erfaren bostadsutvecklare som varit verksam i mer än 30 år och utvecklat närmare 10 000 bostäder i Stockholm och Uppsala. De senaste åren har bostadsmarknaden varit stark. Besqab har nyttjat den höga efterfrågan på nyproducerade bostäder och startat flera bostadsprojekt. Med en uttalad strategi om att växa har Bolaget under 2021–2022 haft en hög produktionsvolym och en bra och stabil försäljning.

Bostadsmarknaden har på grund av omvärldsfaktorer såsom hög inflation och stigande marknadsräntor samt ökade el- och levnadskostnader satts under hård press under 2022. En allt större pessimism och ett ansträngt ekonomiskt läge har successivt minskat försäljningstakten under det gångna året. Den avvaktande hållningen hos bostadsköparna tilltog under det fjärde kvartalet. Samtidigt har byggkostnadsindex ökat med 15,6 procent[1] på ett år och även om ökningstakten avtagit har kostnadsökningarna fortsatt under årets sista kvartal.

Affärsområde Projektutveckling Bostad

Med anledning av det förändrade marknadsläget och antaganden om en fortsatt osäker utveckling under 2023 har styrelsen för Besqab idag efter en samlad bedömning fattat beslut om att göra en avsättning av engångskaraktär för pågående projekt inom affärsområde Projektutveckling Bostad om totalt 335 Mkr i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2022. Avsättningen speglar försiktigare antaganden om återstående bedömda projektvinster med hänsyn till framtida försäljningsintäkter för osålda lägenheter samt en bedömning om fortsatt högt kostnadsläge. Avsättningen påverkar inte kassaflödet i det fjärde kvartalet.

Exploateringsfastigheter

Mot samma bakgrund har Besqab valt att göra en omvärdering av Bolagets exploateringsfastigheter. Styrelsen i Besqab har därför beslutat om en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 330 Mkr i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2022. Bedömningen är att Besqab som en konsekvens kommer att redovisa mer rättvisande värden för Bolagets exploateringsfastigheter i förhållande till de förändrade marknadsförutsättningarna.

Preliminärt resultat

Besqabs rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2022 inkluderar engångsposter om totalt 665 Mkr med anledning av besluten om avsättning och nedskrivning. Enligt segmentsredovisningen beräknas rörelseresultatet för helåret 2022, efter avsättning av engångskaraktär och nedskrivning av exploateringsfastigheter, preliminärt uppgå till cirka −630 Mkr. I det preliminära resultatet för helåret 2022 ingår orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 13 Mkr, varav 0 Mkr för det fjärde kvartalet 2022. Enligt IFRS beräknas rörelseresultat för helåret 2022 preliminärt uppgå till cirka -240 Mkr.

Garanterad företrädesemission

För att förändra och stärka Bolagets kapitalstruktur har styrelsen i Besqab för avsikt att fatta beslut om att under det andra kvartalet 2023 genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 825 Mkr, villkorat av en efterföljande bolagsstämmas godkännande. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till att i förtid återbetala Bolagets seniora icke säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr med förfall den 14 maj 2024.

Genom Företrädesemissionen säkerställer Besqab god tillgång till långsiktig och stabil finansiering via eget kapital och minskar därmed den finansiella risken. Det ger även Besqab fortsatt goda förutsättningar att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter i linje med Bolagets strategi för god lönsamhet och värdetillväxt.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser från ett flertal av Bolagets större aktieägare, som också åtagit sig att rösta för beslut avseende Företrädesemissionen vid bolagsstämma. Teckningsförbindelserna, för vilket det inte utgår någon ersättning, uppgår för närvarande till cirka 64 procent av emissionsbeloppet. För de aktieägare som lämnat garantiförbindelser utöver sin pro rata andel av Företrädesemissionen kommer det att utgå en ersättning om en procent av garantibeloppet.

Aktieägare i Besqab kommer att erbjudas att teckna nya aktier i Bolaget i förhållande till antalet aktier de innehar på avstämningsdagen i Företrädesemissionen. Teckning kommer också att kunna göras utan företrädesrätt.

Avsikten är att Företrädesemissionen ska genomföras under det andra kvartalet 2023. Tidplan, villkor i Företrädesemissionen samt kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras i ett senare skede efter beslut av styrelsen.

Besqab har anlitat Swedbank AB (publ) som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med den planerade Företrädesemissionen.

Obligationer

Med anledning av styrelsens beslut att göra avsättningar av engångskaraktär för pågående projekt och nedskrivning avseende exploateringsfastigheter i det fjärde kvartalet 2022 gör styrelsen bedömningen att Bolaget inte längre kommer att uppfylla vissa finansiella nyckeltal enligt villkoren i Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer om totalt 800 Mkr (ISIN: SE0015950233) med förfall den 14 maj 2024. Besqab avser att inleda ett skriftligt förfarande för att inhämta obligationsinnehavarnas samtycke till
avsteg från relevanta villkor. Som anges ovan avser dock Bolaget att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att lösa obligationerna under den andra hälften av det andra kvartalet 2023.

Samtliga siffror avseende 2022 i detta pressmeddelande är preliminära. Den slutliga rapporten för det fjärde kvartalet 2022 kommer att publiceras den 1 februari 2023 omkring klockan 13.00 CET.

[1] Källa: SCB. Avser årstakt december 2021 – december 2022.

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation

Tid: Torsdag den 26 januari 2023 klockan 09:00. VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström presenterar med möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Telefonkonferensen hålls på svenska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedanstående länk. Via webcasten finns det möjlighet att ställa skriftliga frågor. 

https://ir.financialhearings.com/press-conference-jan-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. 

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009201

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: [email protected], tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: [email protected], tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2023 klockan 20:00 (CET).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

 • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
 • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.02.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

116 024

10,99

1 275 301,00

CEUX

122 285

10,96

1 340 516,73

TQEX

15 578

10,95

 170 545,48

XSTO

112 772

10,93

1 233 081,42

XCSE

13 337

10,99

 146 614,91

Summa

 379 996

10,96

4 166 059,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3935 och DKK till EUR 7,4438

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 607 850 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ovzon – Preliminära finansiella siffror för fjärde kvartalet 2022

Published

on

By

Ovzon AB kommunicerade idag en försening avseende färdigställande och uppsändning av bolagets första satellit Ovzon 3 samt hur man avser att finansierafärdigställandet och lanseringen av satelliten. I samband härmed har bolaget även beslutat att i förtid publicera den preliminära övergripande finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet 2022. Utvalda nyckeltal redovisas nedan med jämförelsesiffror för motsvarande period under 2021 inom parentes. Ovzon offentliggör den fullständiga finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022 den 21 februari 2023.

Oktober–december 2022 

 • Försäljningen uppgick till 101 (73) MSEK 

 • Rörelseresultatet uppgick till -9 (-29) MSEK 

 • Totalt kassaflöde uppgick till -57 (-59) MSEK 

Januari–december 2022 

Vi kan nu se resultat av vår strategi, att driva en accelererande lönsam tillväxt under 2022. Enligt dessa preliminära siffror levererar vi vårt starkaste fjärde kvartal någonsin, med en försäljningstillväxt 38 procent och ett förbättrat rörelseresultat på -9 MSEK. Vi förnyade kontrakt med nyckelkunder, tecknade kontrakt med nya kunder och tog oss in på nya geografiska marknader. Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet samt nyttjat vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt. Jag är mycket stolt över vad vårt team, i nära samarbete med våra partners och kunder har åstadkommit för att leverera dessa resultat,” säger Per Norén, vd för Ovzon. 

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, [email protected], +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, [email protected], +46 70 318 92 97

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.