Connect with us

Marknadsnyheter

Betsson erhåller högsta möjliga ESG-rating, AAA av MSCI

Published

on

Betsson AB meddelar idag att bolaget har tilldelats en AAA-rating av Morgan Stanley Capital International (MSCI) ESG Ratings, en uppgradering från den tidigare AA-nivån. AAA-ratingen är den högsta möjliga och bekräftar Betssons målmedvetna arbete inom miljö, socialt ansvar och styrning (ESG), vilket är ett led i att bedriva lönsam verksamhet på lång sikt.

 

Pontus Lindwall, VD för Betsson AB, kommenterade den höjda ratingen: ”Att få högsta ESG-betyg från MSCI är ett bevis på Betssons engagemang för god affärsetik, ansvarsfullt spelande och hållbarhet. Det här är ett löpande arbete som spänner över hela koncernens verksamhet och där vi ständigt strävar efter att förbättra oss.”

 

Morgan Stanley Capital International (MSCI) ESG ratings mäter ett företags motståndskraft mot långsiktiga ESG-risker, och hjälper investerare att identifiera ESG-risker och möjligheter inom sina portföljer. Betygen sträcker sig från AAA (högst) till CCC (lägst), baserat på ett företags exponering för och hantering av branschspecifika ESG-risker i förhållande till jämförbara företag. Bedömningen kostar inget för företagen. MSCI:s metodik säkerställer opartiska och oberoende bedömningar och upprätthåller utvärderingarnas trovärdighet och objektivitet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations
+46 760 024863, ir@betssonab.com
 

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de största aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Specialfastigheters delårsrapport januari-juni 2024: Fortsatt projektutveckling och ökat fastighetsvärde

Published

on

By

Specialfastigheter levererar även under det andra kvartalet ett stabilt förvaltningsresultat. Intäkterna har ökat med 12 procent, vilket är hänförligt till färdigställda projekt och högre hyresnivå till följd av indexjustering mot KPI. Fastighetsvärdet uppgår till över 44 miljarder kronor.

 • Totala intäkter ökade med 12 % till 1 620 (1 442) Mkr 
 • Förvaltningsresultatet ökade med 5 % till 822 (784) Mkr 
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 38 (-692) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -83 (-104) Mkr 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 609 (44) Mkr 
 • Fastighetsvärdet ökade till 44 202 (41 740) Mkr

Fastighetsportfölj som växer och utvecklas
Efterfrågan på säkerhetsfastigheter är fortsatt stark, och för Specialfastigheter har det inneburit nya affärsuppgörelser och fortsatt projektutveckling. Bolagets beslutade investeringsvolym uppgick till nästan 34 miljarder kronor. Vi har under perioden också färdigställt och lämnat över byggnader för boende, sysselsättning och utbildning till Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse.

Positiva tecken på kapitalmarknaden
Kapitalmarknaden har stärkts ytterligare. Svenska fastighetsbolag emitterade mer än dubbelt så mycket jämfört med motsvarande period förra året. Kreditmarginalerna fortsätter att minska, det finns förväntningar om flera sänkningar av styrräntan i höst och inflationen är nästan nere i nivå med Riksbankens mål. Specialfastigheter har under andra kvartalet emitterat tre femåriga obligationer till en volym om 1,7 miljarder kronor och till en viktad fast årlig ränta om 3,26 procent.

– Vi har ett stort fokus på bolagets projektverksamhet där vi utvecklar nya och befintliga fastigheter för att möta kundernas ökade behov. Vi har anpassat och stärkt verksamheten med organisationsförändringar och nyrekryteringar och fått en stor framdrift i förflyttning av organisation och arbetssätt tack vare en imponerande förändringsvilja hos medarbetarna. Jag ser fram emot bolagets fortsatta tillväxtresa, säger Alexandra Laurén, vd för Specialfastigheter. 

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

Informationen är sådan som Specialfastigheter Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-12 18:34 CET.

För ytterligare information kontakta:
Eva Bång, CFO, tel: 010-788 63 20
Alexandra Laurén, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,2 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till över 44 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen för Gabather beslutar om en företrädesemission av units om cirka 13,2 MSEK

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har idag, den 12 juli 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 28 juni 2024, beslutat att genomföra en nyemission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 1,40 SEK per Unit, vilket motsvarar 0,7 SEK per aktie. Gabather har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets verkställande direktör och delar av Bolagets styrelse till ett belopp om cirka 0,25 miljoner kronor, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen består av högst 18 885 270 nya aktier och högst 9 442 635 teckningsoptioner av serie TO 6 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsperioden pågår från och med den 24 juli 2024 till och med den 12 augusti 2024. Genom Företrädesemissionen kan Bolaget initialt tillföras som högst cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 2,3 – 9,9 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för verksamhetsutveckling, för att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002 samt vidareutveckling av nya läkemedelskandidater.

 

Gabather är numera ett Bolag i klinisk fas-II studie på patienter med schizofreni. Detta med GT-002, vår längst framskridna kandidat i Bolagets forskningsportfölj. Detta innebär ett stort steg framåt i utvecklingen av både GT-002, och Gabather som Bolag. Denna företrädesemission kommer att möjliggöra för oss att fortsätta verksamheten enligt vår strategiska plan: Fortsätta arbetet med att identifiera en partner för Gabather för våra läkemedelsutvecklingsprojekt, följa den pågående TOTEMS kliniska prövningen av GT-002 på patienter, samt fortsätta den prekliniska utvecklingen av våra pipelineföreningar.”, säger Michael-Robin Witt, VD Gabather.

 

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad Teckningsoption. Detta innebär att totalt högst 18 885 270 nya aktier samt 9 442 635 nya Teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 • Teckningskursen har fastställts till 1,40 SEK per Unit, motsvarande 0,7 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Genom Företrädesemissionen kan Gabather initialt som högst tillföras cirka 13,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 2,3 – 9,9 MSEK.
 • Teckningsperioden löper från och med den 24 juli 2024 till och med den 12 augusti 2024.
 • Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 juli 2024 till och med den 7 augusti 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) planeras ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 24 juli 2024 till och med omkring den 30 augusti 2024.
 • Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om 50 procent. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande 20 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission. Tillsammans uppgår utspädningen maximalt till 40 procent.
 • Den vederlagsfria Teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 21 januari 2025 till och med den 4 februari 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025. Teckningskursen får dock inte understiga aktiens kvotvärde (cirka 0,24 SEK) och inte överstiga 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen (1,05 SEK).
 • Avstämningsdagen i Företrädesemissionen är den 22 juli 2024. Sista handelsdag i Gabathers aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 juli 2024. Aktierna handlas utan rätt till uniträtter från och med den 19 juli 2024.
 • Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att lämnas i ett informationsmemorandum som förväntas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 19 juli 2024.

 

Motiv för Företrädesemissionen

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel för behandling av psykiska diagnoser. Bolagets läkemedelskandidat, GT-002, är en selektiv GABAA-receptormodulator som endast påverkar GABAA-receptorer i det centrala nervsystemet (CNS), utan inverkan på andra CNS-receptorsystem. Dessutom modulerar GT-002 endast utvalda subtyper av GABAA-receptorer. Denna förmåga att vara både selektiv och specifik skapar en unik verkningsmekanism för GT-002 som öppnar möjligheter för nya och effektiva behandlingar av psykiska diagnoser. Gabathers GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli en effektiv behandling av sjukdomar som helt eller delvis beror på en obalans i GABA/Glutamat-systemet, till exempel schizofreni, psykos, demenssjukdom och autism.

 

Bolagets läkemedelskandidat GT-002 har framgångsrikt genomgått tre kliniska fas 1-studier. I de två första kliniska studierna studerades säkerhet och farmakokinetik i friska frivilliga individer. Resultaten visar att läkemedelskandidaten tolereras väl och att farmakokinetiken är mycket bra. I den tredje kliniska studien studerades effekten av GT-002 på EEG-mönster och funktionell kontakt mellan olika hjärnregioner, vilka har betydelse för kognition, minne, inlärning, beteende och emotionella känslor (”Target Engagement-studien”). Target Engagement-studien är avslutad och den inledande kvalitetskontrollen och analysen av data visar på god kvalitet och intressanta preliminära resultat. Inledande positiva resultat från EEG/fMRI target engagement-studien har visat att GT-002 kan modulera hjärnaktivitet associerad med kognition och emotionell reglering, vilket stödjer dess potential i behandling av neuropsykiatriska tillstånd. Bolaget sammanställer även en ansökan om särläkemedel (orphan drug designation) för GT-002 och kommer ansöka om ett rådgivande möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA under senare delen av 2024.

 

GT-002 är nu i klinisk fas II. En studie där effekten av GT-002 på den kognitiva förmågan hos patienter med diagnosen schizofreni kommer startas inom kort vid Centre for Neuropsychiatric Schizophrenia Research i Danmark. Studien är finansierad av danska innovationsfonden (IFD) och beräknas vara genomförd inom en treårsperiod. GT-002:s verkningsmekanisms sträcker sig även till andra indikationer där Bolaget just nu utforskar möjligheter för studier i patienter med andra CNS indikationer bland annat demens.

 

Vidare kommer Bolaget att intensifiera affärsutvecklingen för att öka möjligheterna till att ingå partneravtal med ett läkemedelsbolag för den vidare kliniska utvecklingen av GT-002. För att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002, samt vidareutveckling av nya läkemedelskandidater, avser Gabather att genomföra Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 12,0 MSEK, avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Cirka 50 % Verksamhetsutveckling
 • Rörelsekapital och drift
 • Projektledning
 • Patent- och IP-kostnader

 

 • Cirka 30 % 2:a kliniska prövningen
 • Upplägg och start av klinisk prövning med GT-002 i andra indikationen

 

 • Cirka 20 % Utveckling av pipeline – till 2:a kliniska kandidaten
 • Preklinisk testning av 2:a patientserien
 • Val av kandidat för nästa kliniska utveckling

 

I det fall Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier erhåller Bolaget ytterligare emissionslikvid i februari 2025 om som högst cirka 2,3 – 9,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Eventuell likvid från Teckningsoptioner avses användas för vidareutveckling av läkemedelsprojekt inom läkemedelsportföljen, samt till övrig löpande verksamhet.

 

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen

innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.gabather.com, den 19 juli 2024.

 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med cirka 4 536 737,53 SEK, från cirka 4 536 737,77 SEK till cirka 9 073 475,30 SEK, genom utgivande av högst 18 885 270 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 18 885 271 aktier till högst 37 770 541 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 50 procent av kapital och röster i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare högst cirka 2 268 368,76 SEK till cirka 11 341 844,07 SEK, genom utgivande av högst 9 442 635 aktier. Antalet aktier ökar därmed till högst 47 213 176 aktier, vilket motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om 20 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som ges ut i Företrädesemissionen. Tillsammans uppgår utspädningen maximalt till cirka 60 procent.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 juli 2024   Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter

19 juli 2024 Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum

19 juli 2024   Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter

22 juli 2024   Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

24 juli – 7 augusti 2024  Handel i uniträtter

24 juli – 12 augusti 2024  Teckningsperiod

24 juli – 30 augusti 2024  Handel i BTU (betald tecknad unit)

14 augusti 2024 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Åtaganden från styrelse och ledning

Gabather har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets verkställande direktör och delar av Bolagets styrelse till ett belopp om cirka 0,25 miljoner kronor, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen.

 

I samband med Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Gabather genom avtal även förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar under 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen.

 

Rådgivare

Vator Securities är emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Gabather i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.se

 

Denna information är sådan information som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2024 klockan 18.00 CEST.

 

Kort om Gabather

Gabather är ett läkemedelsföretag i klinisk fas med målet att förändra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Företaget grundades som ett svar på det betydande behovet och bristen på terapier inom neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABAA-receptorn för behandling av störningar och obalanser i det centrala nervsystemet (CNS). GABAA-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan. Dysfunktion eller obalans i detta system är känt för att vara kärnan i många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar. Vårt mål är att utveckla nya banbrytande läkemedel för behandling av ett brett spektrum av neuropsykiatriska sjukdomar.

För mer information, besök: www.gabather.com

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Gabather. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Gabather kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Gabather kommer att offentliggöra omkring den 19 juli 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Gabather för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rättelse: Kommuniké från årsstämman 2024 i Resqunit AB

Published

on

By

I kommunikén från årsstämman den 28 juni 2024, som offentliggjordes samma dag, uppgavs felaktigt att Richard Wall valts till styrelseordförande. Rätt är att Alf Reime omvaldes till styrelseordförande. Den korrigerade kommunikén från årsstämman återges i sin helhet nedan.

Den 28 juni 2024 hölls årsstämma i Resqunit AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Amanda Dyberg från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarens (Helge Trettø Olsen) förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med 50 000 norska kronor till styrelsens ordförande och med 30 000 norska kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolagets koncern. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Helge Trettø Olsen, Alf Reime och Thomas Norheim som ordinarie styrelseledamöter samt välja in Richard Wall och Jesper Carlsöö som ordinarie styrelseledamöter. Alf Reime omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja RSM Stockholm AB (RSM), som meddelat att Johnny Svenander fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor av RSM.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.resqunit.com.

Certified Advisor 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)
 

For more information, please contact: 

Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB 
Email: helge@resqunit.com 
Telefon: +47 901 68 908 

About Resqunit AB 

Resqunit is an ocean technology company that develops innovative equipment to disarm and retrieve lost fishing gear. Through the collection of sensor data and software, the company wants to increase knowledge about the ocean and increase catch predictability. Every year, between 500 000 and 1 000 000 tons of fishing gear disappear at sea, including 25 million fishing pots. A significant part of this consists of plastic, which over time dissolves in microplastic particles and enters the food chain. Lost gear harms fisheries, animal populations and the environment. Resqunit AB (publ) was founded in 2021 as a parent company (listco) with 100% of the shares in the Norwegian subsidiary Resqunit AS, founded in 2017. 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.