Connect with us

Marknadsnyheter

BIOKRAFT INTERNATIONAL AB (PUBL) INITIERAR ÄNDRINGSFÖRFARANDE FÖR DESS SENIORA SÄKERSTÄLLDA GRÖNA OBLIGATIONER MED RÖRLIG RÄNTA MED ETT RAMBELOPP OM 1 200 000 000 SEK MED FÖRFALL 2026

Published

on

Detta meddelande offentliggörs med hänvisning till Biokraft International AB (publ) (tidigare Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Biokraft”) och dess seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 200 000 000 SEK som förfaller till betalning 2026 (ISIN: SE0015812441) (”Obligationerna”).

Aneo Renewables Holding AS och St1 Sverige AB har den 18 december 2023 offentliggjort sina avsikter att konsolidera sitt ägarskap i Biokraft till ett gemensamt ägt aktiebolag, 1Vision Biogas AB (”1Vision Biogas”) (”Konsolideringen”). 1Vision Biogas offentliggjorde 29 januari 2024 att bolaget har erhållit nödvändiga godkännanden och regulatoriska tillstånd för att färdigställa Konsolideringen, att Konsolideringen kommer träda i kraft inom kort samt att de i samband därmed kommer offentliggöra ett kontant budpliktsbud till Biokrafts aktieägare.

När Konsolideringen är genomförd kommer 1Vision Biogas innehav att uppgå till cirka 55 procent av rösterna och aktierna i Biokraft, vilket utlöser en ”Change of Control Event” enligt villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) och överskrider gränsen för budplikt enligt gällande takeover-regler.

För att möjliggöra 1Vision Biogas konsolidering av ägandet i Biokraft, initierar Biokraft ett skriftligt förfarande för att be Obligationsinnehavarna att rösta för en ändring av definitionen av “Change of Control Event” i Obligationsvillkoren så att den reflekterar det nya ägandet av Biokraft och att varje Change of Control Event som utlöses med anledning av Konsolideringen efterges av Obligationsinnehavarna (”Ändringsförslaget”).

Under förutsättning att Ändringsförslaget godkänns och att Konsolideringen genomförs, kommer Biokraft att erbjuda varje innehavare av Obligationerna (var och en, en ”Obligationsinnehavare”) en så kallad consent fee (”Consent Fee”) med ett belopp motsvarande 65 baspunkter av det nominella beloppet för varje Obligation (motsvarande 8 125 kronor per Obligation). Utöver Consent Fee, under förutsättning att Ändringsförslaget godkänns och att Konsolideringen genomförs, kommer Biokraft erbjuda en ersättning för förtida samtycke till varje Obligationsinnehavare som har lämnat ett korrekt ifyllt och undertecknat röstningsformulär till Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av ombud för Obligationsinnehavarna (”Agenten”), före klockan 15.00 (CET) den 12 februari 2024 med ett belopp motsvarande 35 baspunkter av det nominella beloppet för varje Obligation (motsvarande 4 375 kronor per Obligation) som Obligationsinnehavaren har röstat för (oavsett om sådan röst var för eller emot Ändringsförslaget), under förutsättning att Obligationsinnehavaren inte har utnyttjat sin rätt säljoption under Obligationsvillkoren som utlöses med anledning av Konsolideringen.

I enlighet med Obligationsvillkoren föreligger beslutsförhet för det skriftliga förfarandet avseende Ändringsförslaget endast om Obligationsinnehavare motsvarande minst 20 procent av det justerade nominella beloppet för Obligationerna röstar i det skriftliga förfarandet. Ändringsförslaget kommer att godkännas om Obligationsinnehavare som representerar minst 50 procent av det justerade nominella beloppet för de Obligationsinnehavarna som röstar i det skriftliga förfarandet, samtycker till Ändringsförslaget.

För att vara berättigad att delta i det skriftliga förfarandet måste en person vara registrerad som Obligationsinnehavare den 7 februari 2024. Sista dag för att avge berättigad röst är 15.00 (CET) den 20 februari 2024, vid vilken tid röstningsformuläret måste vara Agenten tillhanda via e-post, vanlig post eller bud.

Obligationsinnehavarna uppmanas att noggrant läsa ändringsförslaget att ändra och efterge vissa av Obligationsvillkoren i enlighet med Ändringsförslaget för fullständig information om ändringsförslaget och processen för att delta i det skriftliga förfarandet. De fullständiga villkoren för det skriftliga förfarandet återfinns i kallelsen till det skriftliga förfarandet som kommer att tillhandahållas Obligationsinnehavarna av Agenten. Kallelsen att inleda skriftligt förfarande bifogas även detta meddelande.

Om Ändringsförslaget antas av Obligationsinnehavarna kommer de föreslagna ändringarna och eftergiften av vissa villkor vara bindande för alla Obligationsinnehavare, och följaktligen, efter att Ändringsförlaget har antagits, får ingen Obligationsinnehavare utnyttja någon säljoption under Obligationsvillkoren som utlöses av Konsolideringen. Om Ändringsförslaget inte godkänns i det skriftliga förfarandet kommer Obligationsvillkoren att förbli oförändrade.

 

Nordea Bank Abp har utsetts till ”solicitation agent” i det skriftliga förfarandet. Cirio agerar juridiskt ombud till Biokraft.

 

 

Ytterligare information

För frågor med anledning av Ändringsförslaget, vänligen kontakta Nordea på NordeaLiabilityManagement@nordea.com eller +45 6136 0379.

 

För frågor till Agenten med anledning av administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

 

 

Denna information tillhandahölls, genom omsorg av nedanstående kontaktperson, för publicering på tordagen den 1 februari 2024 klockan 21:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Biokraft International AB 
Telephone +46-70 597 99 38
Email: matti.vikkula(at)biokraft.com

Biokraft är ett nordiskt greentechbolag som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp genom att återvinna organiskt avfall och restprodukter i storskaliga bioraffinaderier. Biogasen är CO2-neutral och sänker GHG-utsläppen med upp till över 100 procent när den ersätter fossila bränslen. Biokraft ska bygga, äga och driva storskaliga biogasanläggningar med fokus på den Nordeuropeiska marknaden. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Biokraft har drygt 110 anställda och 2022 uppgick totala intäkter till 407 MSEK. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ.) www.biokraft.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.