Connect with us

Marknadsnyheter

Blick Global Group genomför en företrädesemission om högst 24,9 miljoner kronor samt en riktad emission om upp till 4,1 miljoner kronor

Published

on

Styrelsen för Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av 1 036 667 units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”), där en Unit består av sex (6) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (”TO1”) till en teckningskurs om 24 kronor per Unit (”Företrädesemissionen”), motsvarande en rabatt om cirka 33 procent efter utspädning jämfört med stängningskurs per den 2 januari 2022. Genom Företrädesrättsemissionen tillförs Bolaget maximalt ca 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen garanteras till 61,5 procent genom teckningsåtaganden och garantier.

Därutöver föreslår aktieägare en riktad emission (”den Riktade Emissionen” och tillsammans med Företrädesemissionen ”Emissionerna”) om ca 4,1 miljoner kronor till ett mindre antal större investerare.

Emissionerna i korthet

 • Villkor för Företrädesemissionen: De som på avstämningsdagen den 11 januari 2023 är registrerade som aktieägare i Blick äger företrädesrätt att teckna Units. En befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av sex (6) aktier och en (1) TO1 till kursen 24 SEK. Det krävs en (1) TO1 för teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för TO1 är 7 SEK per aktie. Teckningsperioden är 1 – 29 mars 2024. Courtage utgår ej.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 1 036 667 Units motsvarande 6 220 002 nya aktier och 1 036 667 teckningsoptioner och kan vid full teckning tillföra Bolaget högst cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen är densamma som i den Riktade Emissionen, dvs. 24 kronor per Unit.
 • Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner som emitteras genom företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst 1 036 667 nya aktier och ca 7,2 miljoner kronor.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 11 januari 2023. Sista dag för handel i Blick aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 januari 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 13 – 30 januari 2023.
 • Handel med uniträtter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market under perioden 13 – 25 januari 2023.
 • Företrädesemissionen är garanterad till 61,5 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Blick beslutade den 3 januari 2022, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2022, om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer högst 6 220 002 nya aktier att emitteras, envar med ett kvotvärde om 3,7742 SEK per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 23 475 531,55 kronor. Efter att Företrädesemissionen har genomförts kommer antalet aktier i Blick att uppgå till högst 10 962 757, och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst 41 375 637,47 kronor. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 24 kronor per Unit, vilket motsvarar fyra (4) kronor per tecknad aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen kan Bolaget som högst tillföras cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 11 januari 2023 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 13 – 30 januari 2023. Sista dag för handel i Blick aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 9 januari 2023.

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 11 januari 2023, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Ett antal större aktieägare har avsagt sig sin företrädesrätt motsvarande 894 131 aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av emissionstekniska skäl.

Övriga aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av uniträtter.

Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat Units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units; och i andra hand till annan som anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om upp till cirka 56,7 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget. Den totala utspädningseffekten av Emissionerna uppgår maximalt till cirka 60,4 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Blick efter Emissionerna.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO1

 • Totalt emitteras maximalt 1 036 667 teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för Företrädesemissionen.
 • En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt till teckning av en (1) ny aktie under perioden 1 – 29 mars 2024. Teckningskursen för TO1 är sju (7) SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Blick tillföras ytterligare cirka 7,3 miljoner kronor och utspädningen kommer att uppgå till cirka 8,6 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i Företrädesrättsemissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer antalet aktier att öka med 1 036 667 från 10 962 757 till 11 999 424 stycken och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 912 588,59 kronor från cirka 41 375 637,47 kronor till cirka 45 288 226,06 kronor.
 • Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Den Riktade Emissionen

Större aktieägare i Blick föreslår extra bolagsstämma den 2 februari 2023 att besluta om den Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har satts genom ett emissionstekniskt upplägg så att prissättningen sätts på samma villkor som i Företrädesemissionen och uppgår till 24 kronor per Unit. De ägare som tecknar aktier i den riktade emissionen avstår att teckna aktier i företrädesemissionen. Den Riktade Emissionen förutsätter en ändring i bolagsordningen av maximalt antal aktier som kan emitteras, vilket föreslås beslutas på extra bolagsstämma den 2 februari 2023. Den Riktade Emissionen innebär att antalet aktier och röster i Blick ökar med maximalt 1 014 738 aktier och att aktiekapitalet ökar med upp till ca 3 829 824,16 kronor vilket medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 7,8 procent, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknats.

Den riktade emissionen tecknas av ett antal större privata investerare. Av dessa är vissa investerare sedan tidigare aktieägare i bolaget men har avstått från att teckna sin motsvarande andel i Företrädesrättsemissionen.

Användning av emissionslikviden från Emissionerna

Emissionslikviden från Emissionerna, som vid full teckning i Företrädesemissionen totalt kan uppgå till cirka 29,9 miljoner kronor före emissionskostnader, avses att användas till:

 1. Köpeskilling för Brand Legends (15 MSEK)
 2. Reglering av brygglån (1,4 MSEK)
 3. Potentiella framtida förvärv (resterande del av emissionslikviden)

Emissionskostnader relaterat till Emissionerna

Emissionskostnader relaterat till Emissionerna beräknas uppgå till totalt cirka 3,5 miljoner kronor.

Extra bolagsstämma

Större aktieägare föreslår den Riktade Emissionen att godkännas vid extra bolagsstämma den 2 februari 2023. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 12 januari 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

9 januari 2023                                    Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen.

10 januari 2023                                  Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen.

11 januari 2023                                  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen.

12 januari 2023                                  Beräknad dag för publicering av memorandum.

13 – 25 januari 2023                        Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.

13 – 30 januari 2023                        Teckningsperiod.

Omkring 1 februari 2023               Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Rådgivare

I samband med Emissionerna har Bolaget anlitat Skills Corporate Finance Nordic AB som finansiell rådgivare. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

[email protected]

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stork utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Lecanemab erhåller prioriterad granskning i Japan

Published

on

By

Stockholm, den 30 januari 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai meddelade idag att ansökan i Japan om tillverknings- och marknadsföringstillstånd för lecanemab (generiskt namn, amerikanskt varumärke: LEQEMBI™), tilldelats prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW). Lecanemab är en anti-amyloid-β (Aβ) protofibrillantikropp[1] för behandling av Alzheimers sjukdom. Prioriterad granskning ges i Japan till nya läkemedel som ses vara av stor medicinsk betydelse för allvarliga sjukdomar, och innebär att den totala granskningstiden förkortas.

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Ansökan baseras på resultaten från fas 3-studien Clarity AD och fas 2b-studien, som visade att behandling med lecanemab minskade den kliniska försämringen i tidig Alzheimers sjukdom.

Lecanemab binder selektivt till och eliminerar lösliga, skadliga Aβ-aggregat (protofibriller) som tros bidra till neurotoxiciteten vid Alzheimers sjukdom. Som sådan kan lecanemab ha potential, att ha en effekt på sjukdomspatologi och att bromsa utvecklingen av sjukdomen. I Clarity AD-studien med lecanemab uppnåddes både det primära effektmåttet och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. I november 2022 presenterades resultaten från Clarity AD vid CTAD-konferensen (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) samtidigt som de publicerades i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

I USA godkändes lecanemab under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023. Eisai lämnade samma dag in en kompletterande registreringsansökan till FDA för fullt godkännande. Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 9 januari 2023, vilken accepterades för granskning den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialiseringen av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023, kl. 00.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: [email protected]
Tel: +46 704 10 71 80

Om prioriterad granskning (Priority Review) i Japan
Prioriterad granskning ges till läkemedel som uppfyller alla följande krav. Dessutom kommer läkemedel som betecknas som särläkemedel och banbrytande läkemedel att prioriteras för granskning.
i. den kvalificerande sjukdomen anses vara allvarlig; och
ii. produktens effektivitet eller säkerhet anses vara klart överlägsen den för befintliga läkemedel, medicintekniska produkter eller regenerativa medicinska produkter eller behandlingsmetoder ur medicinsk synvinkel.

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). Lecanemab binder selektivt till och eliminerar Aβ-protofibriller som tros bidra till neurotoxiciteten vid Alzheimers sjukdom. Som sådan kan lecanemab ha potential att ha en effekt på sjukdomspatologi och att bromsa utvecklingen av sjukdomen. I USA godkändes Leqembi av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom den 6 januari 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör endast inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom dvs den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Denna indikation är godkänd under det accelererade förfarandet baserat på minskning av Aβ-plack som observerats hos patienter som behandlats med Leqembi. Fortsatt godkännande av denna indikation kan vara beroende av påvisande av klinisk nytta i en bekräftande studie. Fas 3-studien Clarity AD av lecanemab mötte den primära och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. Förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av Leqembi och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai.

Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75-500 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

LifeClean International AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK

Published

on

By

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) (”LifeClean International” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen i LifeClean International beslutar härom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 juni 2022, vilket tillsammans med tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Growth Market klockan 09:00 den 30 januari 2023. Bolaget avser att använda nettolikviden till fortsatt tillväxt inom främst PFAS-sanering som ställer krav på förstärkning av rörelsekapital och en utökad säljstyrka.

Bolagets styrelse har gjort en bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission men kommit fram till slutsatsen att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom nödvändig tid. Med tanke på volatiliteten i rådande marknadsklimat har styrelsen härutöver bedömt att en företrädesemission skulle kräva garantiåtaganden, vilket skulle föranleda merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som erläggs för sådana garantiåtaganden. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera Bolagets tillväxt, (ii) komplettera Bolagets aktieägarbas med nya investerare vilket kan stärka aktiens likviditet, (iii) att den Riktade Nyemissionen kan bedrivas på ett mer tidseffektivt sätt, till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för LifeClean International och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen för den Riktade Nyemissionen avses fastställas i förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella investerare för att återspegla rådande marknadsförhållanden, efterfrågan och därigenom marknadsmässighet.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Born Advokater agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2023 kl. 18:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean-koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bellpal Holding AB:s David Ziemsky medverkar i en VD-intervju

Published

on

By

David Ziemsky, VD för Bellpal Holding AB, medverkar i en VD-intervju med Diaz Agency Group, publicerad idag, söndag 29/1 2023.

Video-intervjun kan nås via följande länk:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NMCedJggzSE)

I avsnittet diskuteras bland annat kommersialiseringen av Bellpals mjukvara. Därtill potentialen och innebörden av det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Motorola. David Ziemsky beskriver också Bellpals kortsiktiga och långsiktiga övergripande mål.       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.