Connect with us

Marknadsnyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 januari – 31 december 2023

Published

on

Oktober-december 2023 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 726,5 Mkr (771,6), en minskning med -5,9 % (65,2) jämfört med samma period 2022. Organisk tillväxt uppgick till -17,4 % (15,3). Justerat för valutakurseffekt var nettoomsättningstillväxten -3,6 % (0,0) samt organisk -15,8 % (15,3).
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITA) uppgick till 41,0 (57,6) vilket motsvarar 5,6 % (7,5) i marginal. Justeringen avser personalkostnader i samband med omstrukturering.
  • EBITA uppgick till 38,5 Mkr (57,9), vilket motsvarar 5,3 % (7,5) i marginal.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,4 Mkr (40,1).
  • Under perioden påbörjades Transtemas nya avtal med Telia Towers avseende förebyggande och avhjälpande underhåll på tekniska anläggningar. Avtalet sträcker sig över 3 år och har ett uppskattat ordervärde om ca 150 Mkr. 
  • Transtema ingick en avsiktsförklaring med en större teleoperatör avseende planering, design, projektering samt installation av tekniska anläggningar för kommunikationsnät. Avsiktsförklaringen avser 3 år och har ett uppskattat ordervärde om ca 300 Mkr. 

Januari-december 2023 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 688,7 Mkr (2 457,4), en ökning med 9,4 % (45,4). Organisk tillväxt uppgick till -11,2 % (11,9). Justerat för valutakurseffekt var nettoomsättningstillväxten 11,2 % (45,4) samt organisk -10,1 % (11,9).
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITA) uppgick till 120,3 (182,4) vilket motsvarar 4,5 % (7,4) i marginal. Justeringen avser förvärvs- samt omstruktureringskostnader. 
  • EBITA uppgick till 88,5 Mkr (174,4), vilket motsvarar 3,3 % (7,1) i marginal jämfört med samma period 2022.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64,9 Mkr (109,2).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I januari drabbades ett av Transtemas svenska dotterbolag av en tillfällig driftstörning till följd av ett dataintrång hos bolagets hostingleverantör Tietoevry. Driftstörningen påverkade främst serviceverksamheten och pågick under 10 dagar. 

VD-ord

De positiva signaler vi noterade sent i föregående kvartal har fortsatt under årets sista kvartal. Vi har vunnit flera anbud och därtill har ett antal upphandlingar kommit ut inom telekommarknaden, ett tecken på en fortsatt om än försiktig marknadsåterhämtning. 

Försäljningstillväxten, justerad för valutakurseffekt, uppgick under kvartalet till -3,6 %, varav -15,8 % organiskt, jämfört med samma period föregående år. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 5,6 % (7,5).

Årets försäljningstillväxt, justerad för valutakurseffekt, uppgick till 11,2 %, varav -10,1 % organiskt, jämfört med föregående år. Årets justerade EBITA-marginal uppgick till 4,5 % (7,4). För 2023 nådde vi våra finansiella mål vad gäller omsättningstillväxt (>10%) samt skuldsättning (<2,0) men inte EBITA-marginal (>7%). Viktigt att notera är att våra finansiella mål ligger fast på medellång sikt.

Även om vi såg tecken på återhämtning i slutet av året är marknadssituationen fortsatt svagare än för ett år sedan, då efterfrågan var mycket god i både Sverige och Norge. Den negativa organiska tillväxten i Sverige om -17,4 % är främst hänförlig till avvecklingen av kopparnätet men också till en lägre efterfrågan. I Norge är den negativa organiska tillväxten om -12,3 % en konsekvens av lägre efterfrågan. 

Den justerade EBITA-marginalen minskade jämfört samma period föregående år. Vi är inte nöjda med utfallet men stärkta av att marginalen förbättrats jämfört med tidigare kvartal. Arbetet med att omstrukturera verksamheten har fortsatt under kvartalet och kommer att fortgå under kommande kvartal för att säkerställa rätt organisation och kostnadsstruktur framåt. Exempel på åtgärder omfattar sammanslagning av organisationer inklusive personalreducering, sammanslagning av serviceområden inklusive ett minskat antal kontor samt fusioner av bolag. Samtidigt har vi förstärkt försäljningsorganisationen samt lanserat en ny projektorganisation för att säkra stabil lönsamhet över tid.

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 26,4 Mkr (40,1). Minskningen jämfört med samma kvartal föregående år är främst hänförlig till det lägre resultatet. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 64,9 Mkr (109,2).

Utmaning i inledningen av 2024
Likt 2023 möter vi en utmaning i inledningen av det första kvartalet då året inletts med sträng kyla och tjäle i princip i hela Sverige och Norge, vilket har påverkat installationsverksamheten. 

Vår riskexponering mot väder och vind har ökat de senaste åren i såväl Sverige som Norge, bland annat som en följd av förvärven av företagen Transtema Connect samt UBConnect. Hela installationsverksamheten, inklusive dessa förvärvade enheter, bidrar dock positivt till ett helhetserbjudande och stärker vår ambition att bli den marknadsledande aktören inom installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur. Framgent strävar vi efter att balansera dessa tre områden för att minska säsongsvariation över tid.

I januari påverkades vi av ett tillfälligt driftstopp i ett av de svenska dotterbolagen, som en följd av dataintrånget hos vår hostingleverantör Tietoevry. Jag är stolt över hur väl organisationen hanterade denna incident och att samtliga kritiska serviceuppdrag hanterades i tid för våra kunder. 

Den nordiska marknadsledaren år 2030
Vårt arbete för att nå vår vision i att vara drivande i den gröna omställningen och den nordiska marknadsledaren med hållbara leveranser inom installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur år 2030, fortgår oavbrutet. 

En viktig del i det arbetet är att tydligare rikta vårt erbjudande till en bredare kundgrupp. Transtema arbetar redan idag utanför den klassiska hemmaarena som telekomsegmentet utgör, exempelvis genom satsningar på infrastruktur för elfordon, batterilagring och underhåll av passiv utrustning i fastigheter. Därtill sker en utökning av tjänsteerbjudandet också inom telekom, vilket har förstärkts av det avtal som vi under kvartalet har ingått som omfattar planering, design, projektering samt installation av tekniska anläggningar för kommunikationsnät, med ett uppskattat ordervärde om ca 300 mkr.

Vi ser till att nätet fungerar 
I takt med att samhället och dess invånare digitaliseras ökar också kraven ständigt på uppkoppling, tillgänglighet, driftsäkerhet och säkerhet i alla kommunikationsnät. Vi på Transtema tar ett ansvar för hållbara leveranser inom installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur, vilket gör oss till en av de ledande leverantörerna i Norden. 

Jag vill tacka alla mina kollegor för deras fortsatta dedikerade arbete för att möta våra kunders behov på en marknad som ständigt förändras. Tillsammans skapar vi framtidens Transtema. 

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl 08:30 CET.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2023 var 2 689 Mkr (2 457). Antal anställda i koncernen är ca 1 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS. Företagets finansiella rapport finns tillgängligt på http://www.transtema.com/investerare

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.