Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké 12 månader – 1 januari-31 december 2023

Published

on

FJÄRDE KVARTALET (1 OKT-31 DEC 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 1 601 Mkr (1 702). Den valutarensade försäljningen minskade med 8 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-1) ökade med 23 procent till 209 Mkr (170) 1).
 • Rörelseresultatet ökade med 56 procent till 142 Mkr (91) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,9 procent (5,3).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 80 procent till 137 Mkr (76).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 119 Mkr (58).
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 70 procent till 0,51 kr (0,30). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 kr (0,30). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 376 Mkr (469). 3)

 
RÄKENSKAPSÅRET (1 JAN-31 DEC 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 11 procent till 6 139 Mkr (6 868). Den valutarensade försäljningen minskade med 15 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-30) uppgick till 686 Mkr (704) 1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 432 Mkr (403) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,0 procent (5,9).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 385 Mkr (348).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 292 Mkr (243).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,24 kr (0,78) före utspädning respektive till 1,23 kr (0,78) efter utspädning. 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 810 Mkr (542). 3)
 • Soliditeten vid årets utgång uppgick till 56 procent (48). 2)
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 45 Mkr (399).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr (0,50) per stamaktie för 2023.

 

1) EBITDA respektive rörelseresultat för jämförelseperioderna avseende det fjärde kvartalet 2022 belastades med engångsposter om -1 Mkr samt med -30 respektive -40 Mkr avseende hela räkenskapsåret 2022. Engångsposterna består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) Inklusive Verksamhet under avveckling.
3) Jämförelseperioder är ej omräknade avseende Verksamhet under avveckling.

 

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • ITAB ingick i januari avtal om leverans av kassadiskar och försäljningslösningar till en ledande europeisk dagligvarukedja till ett totalt värde om minst 12 MEUR under tre år.
 • I februari tecknades nya partnerskap med Rapitag, Signatrix och Theory+Practice i syfte att stärka ITABs ekosystem av partners.
 • ITAB medverkade vid världens ledande detaljhandelsmässa EuroShop 2023 i Düsseldorf i februari-mars.
 • ITAB lanserade i mars Onred, en unik teknikplattform för detaljhandlare som kopplar samman koncernens portfölj av digitala och fysiska lösningar för ökad effektivitet och förbättrade butiksupplevelser.
 • ITAB ingick i maj avtal med en ledande dagligvarukedja i Argentina för leverans av inredningar och kassadiskar till ett totalt värde om cirka 13 MEUR under två år.
 • I samarbete med sin lokala partner påbörjade ITAB i juni leveransen av smarta grindar för entré- och utgångslösningar i cirka 650 butiker för en av Australiens största dagligvarukedjor. Värdet på de installerade produkterna uppgår till cirka 25 MEUR för koncernen under två år.
 • ITAB inledde i slutet av september ett aktieåterköpsprogram om maximalt 50 Mkr fram till årsstämman 2024.

 

VDs kommentarer –

STARK AVSLUTNING PÅ 2023 MED HÖG LÖNSAMHET

”En bra avslutning på 2023 ger helåret det högsta rörelseresultatet sedan 2017, starkt kassaflöde och signaler om en stabilisering av efterfrågan. Mycket jobb återstår att göra men vi har tagit ytterligare steg mot vår ambition att vara den ledande lösningsleverantören för detaljhandeln i Europa”, sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

Vänligen läs VDs hela kommentarer i bokslutskommunikén.

Jönköping den 7 februari 2024

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 7 februari 2024 kl. 10:30 CET
ITAB anordnar en webbsänd telefonkonferens idag den 7 februari 2024 kl. 10:30 CET där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar bokslutskommunikén för 2023 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/46053

 

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 kl. 07:00 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.