Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké 2023/2024 för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2024

Published

on

 • Nettoomsättningen uppgick till med 1 510 872 kronor (2 445 578 kronor).
 • Rörselsresultat (EBIT) uppgick till – 6 024 229 kronor (- 3 636 455 kronor).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till – 9 767 786 kronor (- 5 885 452 kronor) efter orealiserade nettonedskrivningar i värdepappersportföljen om – 3 762 894 kronor.
 • Resultat efter skatt uppgick till – 9 767 786 kronor (-5 885 452 kronor).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,52 kronor (-0,317 kronor).
 • Substansvärdet (Moderbolaget) uppgick 32 917 691 kronor, eller till 1,775 kronor per aktie,

(42 160 071 kronor eller 2,27 kronor per aktie).

 • Soliditeten i koncernen uppgick till 95,12% (96,7%).
Halvårsrapport för perioden 1 november 2023 – 30 april 2024
 • Nettoomsättningen uppgick till 881 659 kronor (606 373 kronor).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till – 4 024 383 (–2 128 009 kronor).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till – 4 814 435 (–2 447 662 kronor).
 • Resultat efter skatt uppgick till – 4 814 435 kronor (–2 447 662kronor).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 kronor (-0,13 kronor).
Väsentliga händelser under rapportperioden 1 november 2023 – 30 april 2024
 • eBlitz Group ökar sitt ägande i Hello There Games genom att betala med nyemitterade aktier i eBlitz Group AB den 30 april 2024.
 • eBlitz Group Styrelse meddelar förändringar i verksamhetens ledning, varvid VD kontrakt är uppsagt per den 3 april 2024.
 • Portföljbolaget Hello There Games AB lanserar Invector Rhythm Galaxy globalt på Playstation, Xbox och Nintendo Switch den 9 februari 2024.
 • Portföljbolaget Hello There Games AB ingår strategiskt samarbete och riktad nyemission till Grey Tower AB den 5 februari 2024.
 • Försäljning av investeringsportföljen till Dividend Sweden AB avbruten, efter beslut hos Dividend Sweden AB extra stämma den 31 januari 2024.
 • eBlitz Group AB extra stämma godkänner försäljningen av investeringsportföljen till Dividend Sweden AB den 30 januari 2024.
 • Portföljbolaget Evendo genomför framgångsrikt nyemission den 10 januari.

eBlitz Group AB har idag ingått överlåtelseavtal om att avyttra investeringsportföljen till Dividend Sweden AB den 20 december 2023.

 • eBlitz Group tecknar avsiktsförklaring att sälja investeringsportföljen till Dividend Sweden AB den 7 december 2023.
 • Portföljbolaget Gold Town Games aviserar fortsatt positiv utveckling för mobilspelet Baseball Franchise Manager i USA den 17 november 2023.
 • Portföljbolaget Gold Town Games nyemission stängdes den 22 november 2023.
 • Portföljbolaget Shortcut Media Group har fått sin rekonstruktionsplan godkänd av Stockholms Tingsrätt den 8 november 2023.
 • Portföljbolaget Aftermath Interactive spel Hands of Victory finns i testversion hos Challengermode den 2 november 2023.
Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

VD och Styrelse information 

Bästa aktieägare i eBlitz Group AB (publ),

Vi kan bara konstatera att hösten och våren har varit fortsatt utmanande för både noterade och onoterade småbolag, vilket lett till fortsatt press och frustrerande höga rabatter på mindre noterade investeringsbolag likt eBlitz Group AB.  Även de stora svenska spelkonglomeraten såsom Embracer och Stillfront mfl har tvingats omorganisera sina verksamheter och ökat fokuseringen ytterligare på kassaflödena i denna miljö.

Givet rådande marknadsförutsättningar och ett svalt intresse (riskvilja) från investerare kommer flertalet småbolag, oavsett sektor, att behöva revidera, omstrukturera och konsolidera sina verksamheter under sommaren och hösten 2024. Även om centralbankerna och även svenska Riksbanken nu påbörjat räntesänkningarna, så kommer det ta tid innan vi ser en ljusning på marknaderna för mindre bolag.

Investeringsportföljen

eBlitz Group AB investeringsportfölj uppgår till cirka 25,3 miljoner, varav onoterade innehaven uppgår till närmare 93%.  Både Hello There Games AB och Evendo Ltd har genomfört lyckade nyemissioner under våren, samtidigt som Aftermath Interactive har fått internationellt intresse. Vi har ett stort förtroende för våra portföljbolag, varav merparten är väl finansierade i nuläget.

Vår genomsnittliga innehavstid ligger f n på drygt tre (3) år och vi har tidigare kommunicerat att eBlitz Group AB arbetar med en tidshorisont på 3-5 års period, varvid ett portföljbolag skall vara redo för en exit genom samgående, uppköp eller enskild notering på en marknadsplats. Vi upplever dock att under rådande marknadsklimat så kan innehavstiden för eBlitz Group AB portföljen kan behövas förlängas innan en optimal exit kan genomföras för de större innehaven. Vi bedömer att Evendo ligger närmast en exit.

eBlitz Group i siffor 2023/2024

Vi kan konstatera att vi inte är nöjda med utvecklingen under verksamhetsåret 2023/2024. Bolaget redovisade en omsättning på 1 510 872 kronor (2 445 578 kronor) och ett rörelseresultat på -6 024 229 kronor (-3 636 455 kronor). Resultat efter finansnetto uppgick till -9 767 847 kronor (- 5 885 452 kronor), efter skattemässiga realiserade förluster av noterade innehaven i Dividend Sweden AB, Goldtown Games mfl. Bolaget har även genomfört en större orealiserade nedskrivning hänförliga till Hello Theres Games nya värden efter nyemission på närmare 5,6 miljoner kronor, samtidigt som en uppvärdering i Evendo Ltd gjorts om närmare 3,3 miljoner kronor under andra halvåret.

Bolagets substansvärde per aktie minskat med cirka 22% till 1,775 kronor per aktie jämfört med årsbokslutet den 30 april 2023. Substansvärdet i moderbolaget uppgick till 32 917 691 kronor (37 998 655 kronor per 31 oktober 2023).  Ingen förändring av antalet aktier under verksamhetsåret, som uppgick till 18 544 409 st. Soliditeten uppgick till 95,12% (96,7%)

Till sist

Mitt mandat efter delårsrapporten i november från eBlitz Group AB styrelse, utöver förvaltningen av bolagets investeringar, har varit att aktivt arbeta med att utvärdera olika strategiska möjligheter för att skapa än tydligare aktieägarevärden till våra ägare. Styrelsen och jag har inte alltid haft samma synsätt om vägen framåt, men har alltid varit överens om att bolaget behöver växa i storlek.

Det strategiska arbetet resulterade bland annat i ett tilltänkt indirekt samgående med Dividend Sweden AB under december-januari, vilken tyvärr avbröts efter beslut på Dividend Sweden AB extrastämma. Alla former av samgående kräver ett totalt engagemang och vision från bolagens ledningar och naturligtvis stöd från aktieägarna.

Det strategiska arbetet kommer att framgent att fortgå utan mig och man skall ha i minnet att alla investeringar i mindre bolag kräver tid, tålamod och hårt arbete innan vi vet om utfallet motsvarade våra initiala höga förväntningar och prognoser.  

Jag vill avsluta med NFL coachen Vince Lombardi citatet” The only place “success “comes before “work” is in the dictionary”.

Tack för alla åren jag har haft ert förtroende att vara VD för eBlitz Group AB.

Stockholm den 11 juni 2024

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ)

Information från Styrelsen 

Styrelsen har under den strategiska översynen vidtagit åtgärder som möjliggör framtida affärs- och investeringsmöjligheter. Bolaget har idag likvida tillgångar och är skuldfritt. Detta, tillsammans med minskade löpande kostnader, möjliggör en effektiv omställning för att optimera aktieägarvärdet. Styrelsen utvärderar därmed kontinuerligt strukturella alternativ inom verksamhetsutveckling och investeringar, inklusive potentiella förvärvsprocesser.

Kommande rapporttillfällen

eBlitz Group AB (publ) rapporterar halv- och helårsrapporter. Dessa finns tillgängliga på www.eblitz.se eller www.cision.se.

Nästa rapport

Årsredovisning                                                                                                            28 juni 2024

Årsstämma                                                                                                                 13 augusti 2024

Halvårsrapport                                                                                                            30 november 2024

Stockholm den 11 juni 2024

Styrelsen eBlitz Group AB (publ)

Bertil Rydevik, Ordförande      Joakim Dahl, Ledamot                  Patric Sjölund, Ledamot
 

Detta är sådan information som eBlitz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2024, kl. 17:30 CET.

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen tar nästa steg för ett förbättrat järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Published

on

By

Regeringen tar nu nästa steg för ett förbättrat skydd för resenärer i järnvägs- och kollektivtrafiken. I linje med regeringens tidigare aviserade intentioner får Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

– Resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt i Sverige och det är ett ansvar som delas mellan flera olika aktörer. Tanken är att ett nationellt program ska tydliggöra ansvarsfördelningen och skapa förutsättningar för att på ett strukturerat och samordnat sätt säkerställa att det finns väl avvägda skyddsåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juli 2023 gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Mot bland annat den bakgrunden gav regeringen den 18 augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

De båda myndigheterna redovisade uppdraget den 31 januari 2024 genom rapporten Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. I rapporten redovisar myndigheterna bland annat ett förslag till utformning och process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. 

Regeringen ger nu Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta genom att utarbeta förslag på vidareutvecklade strategiska förutsättningar för, och genomförande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2025.

Bakgrund

Rapporten: Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet – Transportstyrelsen

Tidigare pressmeddelande: Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas – Regeringen.se

Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Prekliniska data för Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS585 som visar hög selektivitet för IP-receptorn presenterade på EHA 2024 Hybrid Congress

Published

on

By

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett banbrytande bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att en vetenskaplig sammanfattning för den prekliniska läkemedelskandidaten, den nya IP-receptoragonisten CS585, presenterats på EHA 2024 Hybrid Congress i Madrid, den 15 juni 2024.

Den vetenskapliga sammanfattningen, med titeln “Superior Selectivity of CS585 to The Prostacyclin Receptor Translates to A New Viable Target for Prevention of Thrombosis”, var författad av L. Stanger, P Yalavarthi, A. Rickenberg, K. Goerger, D. Gilmore och M. Holinstat, vid University of Michigan, Ann Arbor, USA; och B. Dahlöf, Cereno Scientific.

 

Den muntliga presentationen hölls av Livia Stanger, från Holinstat Lab vid University of Michigan, som leds av Dr. Michael Holinstat, Professor vid Department of Pharmacology, Department of Internal Medicine (Division of Cardiovascular Medicine), och Department of Vascular Surgery vid University of Michigan. Dr. Holinstat är ansvarig för Cerenos tidiga utvecklingsprogram vid University of Michigan och är Director of Translational Research för Cereno Scientific.

 

”Vår prekliniska läkemedelskandidat CS585 fortsätter att visa potential att förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar, i detta fall det vanligt förekommande tillståndet trombos. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete att utveckla CS585 för klinisk användning och till patienter”, sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

 

”Vi är glada att ha varit en del av detta arbete tillsammans med Dr. Michael Holinstat och hans globalt erkända forsknings-labb på University of Michigan. De prekliniska data som presenterats på EHA-konferensen stödjer hög selektivitet av vår kandidat CS585”, sa Björn Dahlöf, CSO, Cereno Scientific.

 

Presentationen kan nås via EHA:s webbsida.

 

Om CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

 

Ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan ger Cereno Scientific exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering av CS585.

 

I början av november 2023 lyftes CS585 fram i den topp-rankade medicinska tidskriften Blood, som en lovande anti-trombotisk strategi utan risk för blödning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 70-817 59 96

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1:s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. I april 2024 skickade Cereno in ansökan för att starta en klinisk studie (CTA) för en Fas I-First-in-Human-studie, som förväntas starta under andra kvartalet 2024. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som pulmonell hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning. CS585 licensierades från University of Michigan 2023. Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studsvik ingår avtal om förvärv av Extrem Borr och Sågteknik AB

Published

on

By

Studsvik har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Extrem Borr och Sågteknik AB, specialister på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin. Enligt avtalet ska tillträde för förvärvet äga rum den 1 juli 2024.

Extrem Borr och Sågteknik AB (EBS) är specialiserade på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin (kapning, sågning, borrning etc). Företaget är beläget i Ängelholm, har 8 anställda och arbetar som projektledare och problemlösare vid olika typer av demonteringsprojekt, i huvudsak på kärntekniska anläggningar. Vid utförande av projekten ingår ofta utveckling och/eller anpassning av utrustning  för kundens behov. EBS omsätter drygt 30 Mkr per år med en operativ marginal i storleksordningen 30 procent.

Företaget kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, främst genom att den kompetens och de maskiner EBS tillhandahåller kompletterar verksamheten i affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster (DRPS). Tillsammans med EBS kan Studsvik erbjuda kunderna en mer komplett tjänst, där EBS bidrar med att bredda kompetensen, vilket underlättar för en expansion på den svenska marknaden.

Enligt avtalet ska Studsvik erlägga en initial köpeskilling uppgående till 35 MSEK samt en årlig tilläggsköpeskilling om upp till 7 % av det initiala beloppet under 3 år, baserat på om EBS uppnår fastställda finansiella mål.

”EBS kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, och vi ser många synergifördelar med detta förvärv – både på kort och lång sikt” konstaterar Camilla Hoflund, vd och koncernchef Studsvik.

Jan och Dorthe Sjöholm, ägarna till EBS, tillägger ”Vi känner oss mycket nöjda med att ha funnit en långsiktig ägare till vårt livsverk, och är trygga i att EBS kommer att utvecklas och växa inom Studsvik.”

Förvärvet förväntas få en positiv inverkan på bolagets resultat under 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Extrem Borr & Sågteknik AB

Extrem Borr & Sågteknik AB arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i exterma och känsliga miljöer. Vi erbjuder totallösningar men även uthyrning/försäljning av maskiner samt konsultering av arbetsmetoder.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl.18:00..

www.studsvik.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.