Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké 2023

Published

on

Helåret 2023

 • Substansvärdet ökade med 5,0 procent (minskade med 25,7 procent) och uppgick till 4.644 (4.707) Mkr motsvarande 102 (104) kronor per aktie
 • SIX Return Index steg med 19,2 procent (sjönk med 22,8 procent)
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,42 (–36,88) kronor
 • Föreslagen utdelning om 7,00 (6,80) kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar

Fjärde kvartalet 2023

 • Substansvärdet ökade med 10,5 procent
 • SIX Return Index steg med 13,9 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2023
Antal aktier Ägarandel kapital, % Kurs, kr[1] Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 860 000 10,2 134,40 1 325 29 28,5
Scandi Standard 10 100 000 15,3 57,10 577 13 12,4
Stenhus Fastigheter 33 016 084 8,9 10,54 348 8 7,5
Bahnhof 8 000 000 7,4 37,35 299 7 6,4
BioArctic 850 000 1,0 267,80 228 5 4,9
Handelsbanken 2 000 000 0,1 109,35 219 5 4,7
SEB 1 500 000 0,1 138,80 208 5 4,5
Ovzon 13 527 970 12,1 14,54 197 4 4,2
Securitas 1 500 000 0,3 98,50 148 3 3,2
Tele2 1 500 000 0,2 86,38 130 3 2,8
Övriga noterade värdepapper 237 5 5,1
Summa noterade värdepapper 3 914 86 84,3
Onoterade värdepapper 334 7 7,2
Övriga tillgångar och skulder, netto[2] 396 9 8,5
Totalt 4 644 102 100,0
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 5,0 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2023 till 4.644 Mkr (4.707 Mkr den 31 december 2022) motsvarande 102 kronor per aktie[3], vilket är en ökning med 5,0 procent justerat för lämnade utdelningar sedan utgången av 2022 (104 kronor per aktie den 31 december 2022). Detta är 14,2 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 19,2 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal ökade substansvärdet med 10,5 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 13,9 procent.

Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under 2023 hade innehaven i Bilia, Scandi Standard och SEB. Större negativ påverkan på substansvärdet under året hade innehaven i Ovzon och Catena Media.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 december 2023 var 106,80 kronor (107,60 kronor den 31 december 2022), vilket innebar en totalavkastning om 6 (–22) procent under 2023.

MARKNADSUTVECKLING

Börsåret 2023 fick en stark avslutning, vilket gjorde året som helhet till ett bra börsår. Samtidigt har året varit mycket oförlåtande mot bolag med svaga balansräkningar och dåliga kassaflöden som inte levt upp till förväntningarna. Uppgången har främst drivits av stora bolag och inte minst verkstadssektorn, som har gynnats av en svag krona och där marginalerna utvecklats bättre än befarat, medan mindre bolag har halkat efter. I slutet av året gick de flesta bolag starkt på förhoppningar om kommande räntesänkningar.

Under året har de flesta centralbanker höjt räntorna för att bekämpa en alltför hög inflation. Högre räntor har kylt av konsumtionen och ekonomin och i synnerhet pressat bolag med hög skuldsättning, svaga kassaflöden eller där kunderna ofta lånefinansierar inköp. Men långt ifrån alla bolag har pressats av räntehöjningarna. Verkstadsbolagen har exempelvis haft stora orderböcker att beta av samt gynnats av en svag krona, bankerna har höjt inlåningsmarginalerna och flera bolag har lyckats få igenom prishöjningar samtidigt som råvarukostnaderna stabiliserats. På aggregerad nivå har företagens vinstmarginaler klarat räntehöjningar betydligt bättre än marknadens förväntningar.

Geopolitiskt har vi under året haft mycket att oroa oss för. Kriget i Ukraina fortsätter utan någon lösning i sikte och ett nytt krig mellan Israel och Hamas har blossat upp. Trots dessa konflikter har inflationen i de flesta större länder successivt gått ner under 2023 och under det fjärde kvartalet har det kommit allt tydligare tecken från världens centralbanker att de är klara med räntehöjningarna samt planerar eventuella räntesänkningar under 2024. Marknadsräntan på en amerikansk 10-årig obligation gick ned kraftigt i slutet av året. Aktier i bolag som under 2023 pressats av högre räntor, vände kraftigt upp i slutet av året i kölvattnet av lägre obligationsräntor och förhoppningar om sänkta centralbanksräntor.

När vi blickar in i 2024 finns det ändå skäl att vara försiktig. Börsen avslutade 2023 starkt med förhoppning om lägre räntor och en ekonomisk mjuklandning, men vi är oroliga att marknaden inte kan få både och. Räntor biter med en fördröjning, vilket gör att ekonomin kan komma att utvecklas svagare under 2024 än marknaden tror och därmed resultera i fallande marginaler och vinster. En annan risk är att inflationen biter sig fast på grund av en stark arbetsmarknad i USA och nya störningar av varuleveranskedjorna, vilket gör att långräntorna åter skulle vända upp. Vi tror att 2024 blir ett år där bolag med måttliga värderingar och stabila kassaflöden borde kunna gå bättre än index.

Bokslutskommunikén (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 25 januari 2024

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08–402 33 00.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 klockan 08.00 CET.

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2] Varav likvida medel uppgick till 392 Mkr.

[3] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 december 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.194.981 till en genomsnittlig köpkurs om 98 kronor per aktie.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.