Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké januari–december 2023

Published

on

Starkt kassaflöde och effektivitetsvinster avslutar ett 2023 kraftigt påverkat av marknadsmotvind
  
Huvudbudskap 

 • Svaga volymer i Nordamerika samt negativ pris- och mixpåverkan i båda regionerna 
 • På kvartalsbasis lägre insatskostnader, främst relaterat till massaved i Europa 
 • Ännu en stark leverans av vårt effektivitetsförbättringsprogram
 • Utmärkt kassaflöde genom fokus på rörelsekapitalet
 • Negativ resultatpåverkan från omvärdering av biologiska tillgångar i intresseföretaget BSÖ
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 2,00 per aktie (7,50)

Kvartalsdata Q4

 • Nettoomsättningen minskade med 20% till MSEK 9 566 (11 971)
 • Justerat EBITDA* MSEK 774 (2 092)
 • Justerad EBITDA-marginal 8% (17)
 • Rörelseresultat MSEK -191 (1 353) inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -244 (-52)
 • Periodens resultat MSEK -330 (940)
 • Resultat per aktie SEK -1,33 (3,79)

Utsikter för Q1

 • Marknadsförutsättningarna förväntas förbättras något från svaga nivåer
 • Förbättrade prispositioner i vätskekartong mer än uppväger prispress i övriga kategorier
 • Ökade totala insatskostnader
 • Positiv påverkan från effektivitetsförbättringsprogrammet

 

VD har ordet

2023 har varit ett extremt utmanande år. Tidigt under året stod vi inför ovanligt höga lagernivåer i hela värdekedjan. Hela branschen har behövt ha tålamod och vänta på att lageravecklingen ska fasas ut. I den meningen var det fjärde kvartalet inget undantag och i stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningsvolymerna kom in något svagare på grund av att kunderna skyddade sitt rörelsekapital inför årsskiftet samt logistiska utmaningar. Den goda nyheten är att vi in i 2024 ser tydliga tecken på att kundernas lager återgår till normaliserade nivåer.
 
Den organiska och valutaneutrala nettoomsättningen under det fjärde kvartalet minskade med 21% jämfört med samma period föregående år. Våra insatskostnader fortsatte att minska på kvartalsbasis, främst som ett resultat av lägre vedkostnader i Europa. Låga försäljningsvolymer i Nordamerika samt försämrade priser och ogynnsam kategorimix i båda regionerna ledde dock till en justerad EBITDA-marginal på 8%, ett resultat vi inte är nöjda med.
 
Vi har behållit ett starkt fokus på sådant vi kan påverka i en ogynnsam marknadsmiljö. I det sammanhanget är jag stolt över resultaten som vi har levererat under 2023. Vårt treåriga effektivitetsförbättringsprogram har ett mycket bra driv, och vi levererade över målet för 2023. Jag är också nöjd med kassaflödesgenereringen för året på 99%, främst driven av en framgångsrik lagerminskning. Det gjorde det möjligt för oss att avsluta året med en fortsatt stark balansräkning. Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om SEK 2,00 per aktie, 65% av det justerade nettoresultatet.
 
För det första kvartalet 2024 väntas marknadsförhållandena förbättras något från svaga nivåer för de flesta av våra produktkategorier. Vi kommer fortsätta vara proaktiva vad gäller prishantering eftersom de totala insatskostnaderna förväntas öka. För vätskekartong har vi säkrat förbättrade prispositioner för betydande volymer, vilket kommer mer än uppväga prispressen i övriga kategorier.
 
Inför 2024 har vi tre huvudprioriteringar: 1) Fortsätta med förberedelserna för våra strategiska investeringsprojekt, 2) Genomföra en selektiv strategiuppgradering för Region Europa och 3) Fortsätta att leverera EBITDA-lyft från vårt effektivitetsförbättringsprogram.
 
Vi är fortfarande övertygade om möjligheterna att konvertera vissa av våra papperstillgångar till kartongproduktion i USA, men transformationen måste ge ett starkt aktieägarvärde. Vi fortsätter att trimma projektets omfattning och fasning i nära dialoger med leverantörer. Samtidigt förstärker vi vår marknadsposition inom kartong i Nordamerika genom export från Europa. Våra planer på att starta BCTMP-produktion (blekt kemisk-termomekanisk massa) i Norge tillsammans med Viken Skog framskrider också. Vi har genomfört förstudien och lämnat in ansökan om erforderligt miljötillstånd.
 
Vi måste vara agila eftersom Region Europa står inför en ny verklighet med strukturellt högre priser på insatsvaror. Vårt tydliga mål är att förbättra lönsamheten och upprätthålla en positiv kassagenerering över alla produktionsenheter. Vi är fast beslutna att göra djärva drag för att säkra konkurrenskraftiga fiberinköp genom att ingå nya partnerskap, tillämpa tekniska förbättringar för att minska förbrukningen och öka våra fältinköp av ved. Vi ser även en betydande effektivitets-potential i hur vi arbetar och driver våra högkvalitativa bruk.
 
Vi har flera stora beståndsdelar för 2024 i vårt effektivitetsförbättringsprogram. Till exempel kommer vi att lägga om och optimera vår struktur för utgående logistik i Europa. Processen att minska personalstyrkan med 350 tjänster pågår och kommer att ge strukturella besparingar redan i år. Effektivitetsförbättringsprogrammet förväntas totalt ge ett ytterligare EBITDA-lyft om MSEK 700 i slutet av 2024. 
 
För 2024 är vi fortsatt optimistiska om att volymerna kommer att börja återhämta sig. Kundernas lageravveckling är i stort sett över, vilket bör ge oss ett tydligt lyft. Konsumtionen inom vissa kategorier kommer dock sannolikt påverkas negativt av ökade geopolitiska och makroekonomiska osäkerheter. Vi förblir fokuserade på saker och områden vi kan kontrollera och kommer att genomföra planer för att uppnå effektivitet. Vi är också förväntansfulla över de strategiska investeringsmöjligheterna som kommer att vara avgörande för Billeruds framtida inriktning.
  

Ivar Vatne
VD och koncernchef

 

Fjärde kvartalet
 
Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet minskade med 20% till MSEK 9 566 (11 971). Den organiska och valutaneutrala nettoomsättningen minskade med 21% på grund av lägre försäljningsvolymer i Region Nordamerika samt negativa pris- och mixförändringar i båda regionerna. Koncernens totala försäljningsvolymer uppgick till 872 kton (940), negativt påverkade av den låga efterfrågan, vilket ledde till produktionsbegränsningar i främst i Nordamerika, samt av logistikutmaningar.
 
Justerat EBITDA uppgick till MSEK 774 (2 092), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 8% (17). Det lägre resultatet berodde på försämrade priser, lägre försäljningsvolymer och negativa mixförändringar. Lägre kostnader för kemikalier, logistik och energi samt effekter från effektivitets-förbättringsprogrammet hade en positiv påverkan. 
 
Jämförelsestörande poster uppgick till MSEK -244 (-52) och inkluderade omstruktureringskostnader hänförliga till personalminskningar om MSEK 80 och ett negativt resultat från omvärdering av biologiska tillgångar i intresseföretaget BSÖ Holding AB Group om MSEK 164.

  

Marknadsutveckling och utsikter

Under det fjärde kvartalet förblev marknadsförutsättningarna svaga för alla produkter utom för vätskekartong, där villkoren var stabila på en normaliserad nivå. Billerud bedömer att kundernas lagerminskningar i huvudsak var avslutade vid periodens slut. Priserna minskade för säck-, kraft- och specialpapper, containerboard och förpackningskartong, och var i stort sett oförändrade för grafiskt papper. Priserna på avsalumassa steg.
 
För det första kvartalet 2024 förväntas marknadsförutsättningarna förbättras något från svaga nivåer. Volymerna förväntas öka sekventiellt. Förbättrade prispositioner i vätskekartong kommer sannolikt mer än uppväga prispress i övriga kategorier. Ökade kostnader för insatsvaror förväntas, främst drivet av energi och logistik.

 

Händelser under kvartalet

Försäljningen av Billeruds ägande i samägandebolagets (Joint Venture) Paboco samt tillhörande immateriella rättigheter till samägandepartnern Alpla slutfördes den 9 oktober. Transaktionen resulterade i en positiv kassaflödeseffekt om MSEK 81 i det fjärde kvartalet.
 
Den 25 oktober meddelades att ytterligare kostnadsåtgärder som innefattar personalminskningar kommer att genomföras för att förbättra Billeruds effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Antalet tjänster kommer att minskas med upp till 350 i hela organisationen. Dessa åtgärder beräknas generera årliga strukturella besparingar på MSEK 300 med huvuddelen av besparingarna under 2024. Omstruktureringskostnader relaterade till dessa åtgärder om MSEK 80 redovisades som en jämförelsestörande post i det fjärde kvartalet.

 
Styrelsen utsåg Ivar Vatne till VD och koncernchef för Billerud den 1 december. Ivar Vatne hade varit tillförordnad VD och koncernchef sedan juli 2023 och tillträdde den permanenta positionen med omedelbar verkan. Ivar Vatne började som CFO på Billerud i maj 2019 och utsågs till vice VD i oktober 2022. Han har en yrkesmässig bakgrund från ledande befattningar i Arla, Fiskars och P&G.
 
Den 20 december meddelades att Andrei Krés hade utsetts till CFO för Billerud. Andrei Krés hade varit tillförordnad CFO sedan augusti 2023 och tillträdde den permanenta tjänsten med omedelbar verkan. Andrei Krés började på Billerud 2011 och har innehaft ett flertal befattningar, bland annat Head of Group Treasury och Vice President Group Finance.  
 
Billerud Viken AS, det 50/50 joint venture som har bildats av Billerud och Viken Skog AS för att utforska möjligheterna att etablera produktion av BCTMP i Follum i Norge, fick ett positivt svar på sin ansökan om investeringsstöd från Enova, det statliga norska bolag som arbetar för att främja projekt som bidrar till att Norge uppfyller sina klimatåtaganden och omställningen till ett samhälle med låga utsläpp. Enova har beviljat Billerud Viken AS investeringsstöd om MNOK 87 för ett delprojekt med huvudmålet att snabbt kunna minska elförbrukningen och förskjuta den i tid vid behov, med hjälp av innovativa lösningar med stor flexibilitet.
 
Billeruds hållbarhetsarbete fick ett erkännande då bolaget behöll sin ställning i Dow Jones Sustainability Index. Billerud var bland de bästa 10% i branschen enligt Standard & Poor’s 2023 Global Corporate Sustainability Assessment.
 

Händelser under kvartalet

Från den 1 januari 2024 har Billerud bytt namn på rörelsesegmentet ”Solutions och Övrigt” till ”Övrigt” som en konsekvens av avyttringen av Managed Packaging och andra förpackningslösningsverksamheter under 2023.

 

* För nyckeltal och en avstämning av alternativa resultatmått inklusive justerat EBITDA, justerat rörelseresultat, justerad EBITDA-marginal, justerad rörelsemarginal, justerad ROCE och räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, se sidorna 15-17.

 

För mer information:
Andrei Krés, CFO, +46 8 553 335 72
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
ir@billerud.com

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 7.00 via ovanstående kontaktpersoner.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stort intresse för varmvattenmätning i brf:er

Published

on

By

Fjärrvärmepriserna stiger kraftigt på många platser i landet, inte minst i Stockholm där Stockholm Exergi nyligen meddelade att de chockhöjer priserna med 12 procent. Det har ökat brf:ers intresse för IMD, att individuellt mäta och debitera för faktisk vattenförbrukning. Det visar uppgifter från Infometric, ledande i Sverige när det gäller IMD.

– Vi har den senaste tiden sett ett kraftigt ökat intresse för IMD vatten bland landets bostadsrättsföreningar. Att mäta vattenförbrukning är rättvist och hållbart. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med vatten, säger Henrik Nygård, marknadschef på Infometric, som erbjuder IMD till brf:er och fastighetsägare.

IMD vatten är en energieffektivisering som betalar sig på kort tid och som är bra både för plånboken och miljön. Med tanke på att elpriserna också stigit rejält så har kostnaderna även ökat för de brf:er som själva värmer upp sitt varmvatten.

Varmvattenmätning är idag en obligatorisk energiåtgärd vid nybyggnation och stamrenoveringar. För befintliga fastigheter finns ännu inget krav på IMD vatten, men däremot finns mycket att vinna på att installera det.

– Att boende får betala för sin faktiska förbrukning uppskattas av de flesta. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när IMD införs. Med IMD vatten får de boende kostnaden för sin vattenförbrukning på månadsavin från sin förvaltare, säger Henrik Nygård.

I Infometrics webbportal Panorama kan de boende följa sin egen och grannarnas vattenförbrukning och de besparingar som görs.

Att införa IMD är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att reducera förbrukningen av vatten och energi. Faktum är att varje krona som investeras i IMD resulterar i en besparing på 100 liter vatten, visar en studie från Stockholms universitet. Utöver det så tillkommer sänkta koldioxidutsläpp, till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

– Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos storförbrukarna, de som gör av mest varmvatten. Om varmvattnet är inkluderat i avgiften eller hyran tenderar storförbrukarna annars att åka snålskjuts på andra, som är mer sparsamma, säger Henrik Nygård.

Henrik NygårdMarknads- och kommunikationschefhenrik.nygard@infometric.se

Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. Vi är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa våra kunder att hushålla med våra gemensamma resurser. Vi erbjuder moderna tekniska lösningar och hållbara energilösningar som lönar sig – för både plånboken och klimatet.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen AB på drygt 3,4 MSEK

Published

on

By

Holmen AB har avropat en option som tecknats i ett tidigare avtal med RemaSawco AB. Optionen gäller brädhanteringssystemet RS-ProSort till råsorteringen på företagets sågverk Braviken utanför Norrköping. Ordervärdet uppgår till drygt 3,4 MSEK.

Holmens sågverk Braviken utanför Norrköping är Skandinaviens modernaste sågverk och man väljer nu att befästa den positionen genom att fortsätta moderniseringen. Denna gång avropar man den option som fanns med i det avtal som tecknades under 2023. Beställningen innefattar RemaSawcos brädhanteringssystem RS-ProSort som ska installeras i råsorteringen på Holmen Braviken.

Leverans, installation och driftsättning är planerat till oktober 2024.

”Vi är mycket glada att Holmen nu tar nästa steg och går vidare med planerade investeringar i Braviken. Vi ser fram emot att hjälpa Holmen behålla positionen som Skandinaviens modernaste sågverk”

Säger Emilien Saindon, VD RemaSawco.

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis, och kunderna finns inom ett stort antal branscher globalt. Koncernen har cirka 70 anställda i Sverige, Finland och Norge samt säljkontor i USA, Frankrike, Israel och Kina. Huvudkontoret ligger i Linköping, Sverige. År 2022 omsatte koncernen 180 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diamyd Medical presenterar nya genetiska data på ASIT Summit i Boston

Published

on

By

Diamyd Medical är inbjuden talare vid 7th Antigen Specific Immune Tolerance Summit som hålls i Boston den 18–20 mars 2024. Vd Ulf Hannelius kommer att presentera uppdaterade frekvensdata på genetiska HLA-typer inom typ 1-diabetes som samlats in som en del av den pågående precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3. Den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® tilldelades nyligen som tidigare meddelats Fast Track designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

– De genetiska data som samlats in från den pågående fas 3-studien bekräftar den tidigare uppskattade prevalensen av den genetiska patientpopulation vi adresserar med Diamyd, samt också betydelsen och genomförbarheten av genetisk screening för precisionsmedicinska immunoterapier, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Datan ger dessutom insikter om hur det invecklade samspelet mellan kön, ålder och genetik kopplar till förekomsten av typ 1-diabetes, vilket belyser komplexiteten hos autoimmuna sjukdomar och vikten av individanpassade behandlingar som Diamyd.

Presentationen med rubriken ”Decoding the Future: Leveraging Biomarkers in Antigen-Specific Immunotherapy for Type 1 Diabetes”, kommer att fokusera på de senaste insikterna om genetisk HLA-bestämning i den pågående fas 3-studien DIAGNODE-3 och potentialen för framtidens diabetesvård inklusive screening och individanpassad behandling.

Som tidigare meddelas tilldelade nyligen den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® Fast Track designation för att förbättra blodsockerkontroll i nyligen diagnostiserad steg 3 typ 1-diabetes hos patienter med gentypen HLA DR3-DQ2.  

HLA-dataanalysen, baserad på 239 individer med typ 1-diabetes screenade fram till 9 januari 2024 inom ramen för den pågående DIAGNODE-3-studien, bekräftar att cirka 50% av alla screenade individer bär HLA DR3-DQ2-gentypen som i tidigare studier förknippats med ett positivt svar på Diamyd®-behandling. Också som förväntat uppfyller cirka 40% av de screenade patienterna alla inklusionskriterier för studien. Dessutom visar data att 53% av alla screenade manliga patienter bär gentypen DR3-DQ2 jämfört med 45% av alla screenade kvinnliga patienter. Detta fynd är i linje med vad man sett i tidigare kliniska studier med Diamyd® och indikerar att i den studerade åldersgruppen 12- till 29-åringar är DR3-DQ2-haplotypen vanligare hos manliga patienter med typ 1-diabetes jämfört med kvinnliga patienter.

Antigen-Specific Immune Tolerance Summit (https://as-immunetolerance.com/) som äger rum den 18-20 mars i Boston, samlar ledande experter för att diskutera de senaste framstegen inom antigenspecifik immunoterapi. Detta evenemang är avgörande för experter inom fältet som är dedikerade till att förstå och förbättra terapier som specifikt kan rikta in sig på och modulera immunsystemet på ett antigenspecifikt sätt för att behandla en mängd olika autoimmuna sjukdomar.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Designation (särläkemedelstatus) i USA och som i  i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. Betydande kliniska fördelar med bevarande av C-peptid och förbättrad glykemisk kontroll har tidigare visats i den relativt stora patientgruppen som bär på den genetiska HLA DR3-DQ2-markören identifierad med hjälp av rutinmässigt tillgängliga blodprov. Dessa statistiskt signifikanta effekter sågs i en större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Injektion i en ytlig lymfkörtel är en väl tolererad procedur som utförs inom några minuter och är avsedd att optimera immunsvaret. En anläggning för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd® inrättas i Umeå. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 13.10.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.