Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké Q4 23/24

Published

on

Q4 visar 54% tillväxt i omsättning, ökad bruttovinst med 48% jämfört med föregående år och positivt nettoresultat efter nedskrivning av skulder.

 

2024-06-28
 

Styrelsen och verkställande direktören för My Beat AB avger härmed följande rapport för perioden 2024-02-01 – 2024-04-30. Styrelsen intygar härmed att rapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet.
 

Innehåll

Sammandrag

VD har ordet

Upplysningar och övrig information

Resultaträkning

Balansräkning

Balansräkning, forts.

Kassaflödesanalys

Förändring eget kapital

Kommande rapporter

 

Ekonomisk utveckling i sammandrag

KSEK

240201-240430

230201-230430

230501-240430

220501-230430

 

 

Nettoomsättning

2 788

2 083

11 348

7 524

 

Rörelseresultat

-1 149

-3 675

-7 570

-11 105

 

Resultat efter skatt

2 409

-4 698

-5 127

-12 350

 

Kassaflöde från löpande verksamheten

-1 209

-2 236

-8 062

 

Kassaflöde under perioden

85

879

799

 

Likvida medel

879

904

904

 

 

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Bruttoresultatet ökade med 45% under Q4 jämfört med Q3.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 703 tkr kronor trots att det totala resultatet var negativt med 1,1 miljoner kronor.
 • Genomförd kapitalförstärkning, samarbete med säljbolag och omstrukturering av säljstrategi, priser och produktportfölj med verkan från Q1 2024.
 • Slutförd fusionering av Karma Mobil AB i My Beat AB.
 • Jens Pettersson tillsatt som tillförordnad VD.
 • Omförhandling och avskrivning av skuld efter Karma-köpet, vilket ledde till extraordinära finansiella intäkter på 4,32 MSEK och ett EBIT-resultat på 2,7 MSEK.

 

VD har ordet

Kära aktieägare,

Det är med stor glädje jag som ny tillförordnad VD kan dela våra framsteg och prestationer under det fjärde kvartalet. Vi har fortsatt att bygga på de framgångar vi uppnått under året och tagit ytterligare steg mot en stark och hållbar framtid.

 

Vi är nöjda med ökningen av Bruttoresultatet med 45 % under Q4 jämfört med Q3. 

Denna tillväxt är ett tydligt bevis på vårt hårda arbete och vår strategiska inriktning på att förbättra vår lönsamhet, trots att detta kvartal inte påverkades av vår nya säljorganisation utan av de prisförändringar som genomfördes under tidigare kvartal. Dessa förändringar bidrog till en förbättring av rörelseresultatet med 703 tkrkronor, men resultatet var ändå negativt med 1,1 miljoner kronor.

 

Under perioden har Karma Mobil AB, som My Beat köpte 2023, helt integrerats i My Beat AB. Styrelsen är även nöjd med omförhandlingen och avskrivningen av skulden efter Karma-köpet, vilket ledde till extraordinära finansiella intäkter på 4,32 MSEK och resulterade i ett totalt EBIT-resultat på 2,7 MSEK för kvartalet.

 

Räkenskapsåret 2023 har som helhet visat en fin tillväxt på 4,0 MSEK, vilket motsvarar 54% och inkluderar effekten av köpet av Karma. Med de åtgärder som genomförts till och med Q4, och som kommer att ha effekt från Q1 2024, är styrelsen mycket nöjd med bolagets läge och anser att grunden är solid för lönsam tillväxt och ytterligare uppskalning av My Beat.

 

Bolagets långsiktiga strategi granskades under fjärde kvartalet av styrelsen och den nya ledningen, och alla alternativ analyserades noggrant. Slutsatsen var att genomföra en kapitalförstärkning i My Beat, utveckla samarbete med säljbolag och en total omstrukturering av säljstrategi, priser och produktportfölj med verkan från Q1 2024.

 

Som en följd av styrelsens analys har vi på investerarsidan framgångsrikt attraherat ytterligare kapital, vilket ger oss den finansiella stabilitet vi behöver för att accelerera vår tillväxt och genomföra våra strategiska planer. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra investerare och ser fram emot att leverera på våra ambitiösa mål.

 

Vi har även förstärkt vårt ledningsteam ytterligare genom att välkomna Erik Vennerlund som ny säljchef. Hans erfarenhet kommer att vara ovärderlig när vi fortsätter att expandera och utveckla vår säljstrategi-och organisation.

 

Sammanfattningsvis är jag övertygad om att vi är på rätt väg och har de nödvändiga resurserna och strategierna på plats för att fortsätta leverera värde till våra aktieägare och positionera oss för långsiktig framgång.

 

Tack för ert fortsatta förtroende och stöd.

 

Jens Pettersson

t.f. VD My Beat AB

 

 

Nyckeltal

 

 

 

 

 

 

(KSEK)

240201-240430

230201-230430

220501-230430

 

 

 

Avkastning på eget kapital

74%

-155%

-406%

 

 

 

Avkastning på totalt kapital

19%

-18%

-54%

 

 

 

Soliditet

19%

15%

15%

 

 

 

Kassalikviditet

51%

36%

36%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplysningar och övrig information

Den 17 april 2024 fusionerades My Beat AB och Karma Mobil AB, org nr 559197-8183, därefter är de inte längre en koncern.

 

Aktien

Aktiekapitalet uppgår till 2 428 245 SEK och är fördelat på 68 112 290 st aktier, vilket medför ett kvotvärde om 0,036 SEK. Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster.

 

 

240201-240430

230201-230430

220501-230430

Resultat per aktie

0,036

-0,35

-0,92

 

 

Redovisningsprinciper

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
My Beat AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande; varumärken och inventarier 5 år.

 

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Resultaträkning

(KSEK)

240201-240430

230201-230430

230501-240430

220501-230430

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

2 788

2 083

11 348

7 524

 

Övriga rörelseintäkter

12

72

85

-68

 

 

2 800

2 155

11 433

7 456

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

-1 900

-2 136

-9 537

-7 353

 

Övriga externa kostnader

-1 366

-2 373

-7 674

-7 772

 

Personalkostnader

-493

-1 213

-1 203

-3 005

 

Avskrivningar

-188

-107

-525

-417

 

Övriga rörelsekostnader

-3

0

-64

-14

 

 

-3 950

-5 829

-19 003

-18 561

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

-1 150

-3 674

-7 570

-11 105

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

3 558

-1 024

2 443

-1 245

 

Uppskjuten skatt

0

0

0

0

 

Periodens resultat efter skatt

2 408

-4 698

-5 127

-12 350

 

 

Balansräkning

(KSEK)

240430

 

230430

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

Goodwill

7 728

 

0

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

529

 

756

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

0

 

0

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 

 

10 887

Uppskjuten skattefordran

5 407

 

5 407

Andra långfristiga fordringar

0

 

0

Summa anläggningstillgångar

13 664

 

17 050

 

 

 

 

Varulager

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

65

 

73

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kundfordringar

166

 

197

Övriga fordringar

1 803

 

1 906

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

187

 

590

 

 

 

 

Kassa och bank

879

 

905

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

3 100

 

3 671

SUMMA TILLGÅNGAR

16 764

 

20 721

Balansräkning, forts.

(KSEK)

240430

 

230430

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

2 428

 

891

Fond för utvecklingsutgifter

529

 

  756

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

Fri överkursfond

49 944

 

43 582

Balanserad vinst eller förlust

-44 528

 

-29 838

Periodens resultat

-5 127

 

-12 350

Summa eget kapital

3 246

 

3 041

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Obligationslån

1 000

 

  1 000

Checkräkningskredit

1 157

 

1 031

Skulder till kreditinstitut

5 442

 

2 249

Övriga långfristiga skulder

0

 

3 467

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

1 010

 

2 684

Leverantörsskulder

2 808

 

3 607

Övriga skulder

1 002

 

1 926

Brygglån

0

 

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 099

 

1 716

Summa skulder

13 518

 

17 680

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 764

 

20 721

Kassaflödesanalys

(KSEK)

240201-240430

230201-230430

220501-230430

Den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

2 911

-3 804

-12 350

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-3 071

107

1 236

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-161

-3 697

-11 114

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

 

 

 

Förändring av varulager och pågående arbete

7

48

48

Förändring av kundfordringar

-60

-51

787

Förändring av kortfristiga fordringar

597

-428

1 494

Förändring av leverantörsskulder

-499

1 693

-288

Förändring av kortfristiga skulder

-1 094

199

1 011

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 209

-2 236

-8 062

Investeringsverksamheten

 

 

 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

0

-162

-162

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

Förvärv av dotterföretag

0

0

0

Effekt av fusion

2

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2

-162

-162

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Nyemission

1 422

0

7 375

Upptagna lån

0

3 379

2 090

Amortering av lån

-131

-102

-442

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 292

3 277

9 023

Periodens kassaflöde

85

879

799

Likvida medel vid periodens början

795

25

105

Likvida medel vid periodens slut

879

904

904

Förändring eget kapital
 

(KSEK)

Aktiekapital

Utvecklings-fond

Överkurs-fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Belopp vid periodens ingång

2024-02-01

2 428

501

48 521

-41 933

-7 535

1 982

Resultatdisposition

 

 

 

 

 

 

Fondemission

 

 

 

 

 

 

Nyemission

 

 

1 423

 

 

1 423

Förändring utvecklingsfond

 

28

 

-28

 

 

Fusionsresultat Karma Mobil AB

 

 

 

-2 567

 

-2 567

Resultat

 

 

 

 

2 409

2 409

Belopp vid periodens utgång

2024-04-30

2 428

529

49 944

-44 528

-5 126

3 247

Kommande rapporter

 • Delårsrapport Q1 för 2024/2025 kommer publiceras 15 sep 2024
 • Delårsrapport Q2 för 2024/2025 kommer publiceras 15 dec 2024
 • Delårsrapport Q3 för 2024/2025 kommer publiceras 15 mars 2025
 • Bokslutskommuniké för 2024/2025 kommer publiceras 15 juni 2025

 

 

Granskningsrapport

Bokslutskommuniké för Q4 har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, Styrelseordförande
E-post: olav.kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband med 5g uppkoppling för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna en bra produkt tillsammans med den bästa servicen och har därför en kundtjänst som alltid är lätt att nå, både via telefon och epost.

Continue Reading

Marknadsnyheter

RaySearch presenterar de senaste nyheterna i RayStation, RayCare och RayIntelligence på AAPM 2024

Published

on

By

RaySearch kommer visa upp sina senaste mjukvarunyheter på AAPM 2024 i Los Angeles, USA, den 21–25 juli i monter #1229. Besökare kommer kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* samt det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence®. Dessutom kommer flera vetenskapliga posters medförfattade av experter från RaySearch att presenteras.

Den senaste versionen av RayStation erbjuder förbättrad prestanda och har flera nya segmenteringsmodeller för deep learning-baserad bildsegmentering och snabb automatiserad plananpassning. Dessa nya funktioner gör det möjligt för användare att effektivt genomföra adaptiva strålbehandlingar i realtid. Arbetsflödet för utvärdering av kombinationer av behandlingsplaner har också förbättrats genom möjligheten att definiera kliniska planeringsmål för både den kombinerade planen och de ingående delplanerna.

Den senaste versionen av RayCare erbjuder interoperabilitet med Varians TrueBeam och ytterligare förbättringar av effektivitet och användbarhet i arbetsflödet för strålbehandling med nya och förbättrade funktioner för hantering av behandlingsförlopp.

RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi. Systemet gör det möjligt för användare att integrera alla kliniska data som samlats in över tid och omvandla denna information till underlag för beslut och åtgärder.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: ”Som alltid på AAPM väntar jag mig givande diskussioner med både kliniska och industriella partner samt befintliga och potentiella kunder. I synnerhet ser jag fram emot att diskutera de upplevelser som våra kunder kommer att få när de använder RayCare med Varians linjäracceleratorer inom TrueBeam-familjen.”

Klicka här för mer information om RaySearchs program under AAPM.

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 1 000 kliniker i 43 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ilija Batljan Invest AB (publ):s meddelande avseende återköp av egna obligationer i enlighet med obligationsvillkoren

Published

on

By

Ilija Batljan Invest AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 15 mars 2024 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) fått godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0016101810 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden och räntekonstruktionen för Obligationerna. I enlighet med de ändrade obligationsvillkoren (Amendment and Restatement Agreement relating to terms and conditions originally dated 9 June 2021) publicerade den 15 mars 2024 ska bolaget inom 6 månader ha återköpt egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av minst 300 000 000 kr.

Bolaget har idag från Euroclear erhållit skuldbok som uppvisar att villkoren är uppfyllt och att bolaget äger egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av 307 500 000 kr.

För ytterligare information kontakta: Ilija Batljan, VD, Ilija Batljan Invest AB (publ), ilija@sbbnorden.se.

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2024, klockan 20:00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma 2024 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Published

on

By

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma 2024 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), org.nr 556682-7464, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 21 augusti 2024 kl. 13.00 på Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Den som önskar delta i stämman ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 13 augusti 2024, och
 • anmäla sig till stämman senast den 15 augusti 2024. Anmälan görs per post till SensoDetect Aktiebolag, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, per e-post: info@sensodetect.com eller per telefon: 046-15 79 04.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 augusti 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1                    Stämman öppnas.

2                    Val av ordförande vid stämman.

3                    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4                    Godkännande av dagordning.

5                    Val av en eller två justeringsmän.

6                    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7                    Beslut om styrelsens förslag om incitamentsprogram för verkställande direktör, personal i Bolaget och externa nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner.

8                    Beslut om aktieägaren Thomas Holmgrens förslag om incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner.

9                    Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om styrelsens förslag om incitamentsprogram för verkställande direktör, personal i Bolaget och externa nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till den verkställande direktören och övrig personal i Bolaget, inklusive konsulter, samt en extern nyckelperson som Bolaget har strategiskt samarbete med avseende Menaregionen (”Deltagarna”) i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger Deltagarna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Målet är vidare att Deltagarna, vilkas insatser har en direkt inverkan på Bolagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, ska stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare och nyckelpersoner.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett incitamentsprogram till Deltagarna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1”), på följande villkor.

Styrelsens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 17 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 850 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 17 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst det antal teckningsoptioner som framgår av nedan tabell. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1.

Deltagarkategori

Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare

Maximalt antal teckningsoptioner per deltagarkategori

Verkställande direktör

5 000 000

5 000 000

Personal i Bolaget (maximalt 2)

1 000 000

2 000 000

Externa nyckelpersoner (maximalt 1)

10 000 000

10 000 000

Totalt:

17 000 000

 

 1. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.
 2. Respektive Deltagare ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 21 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027.
 4. Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 6. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:1 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
 7. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att varje Deltagare och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren/bolaget om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas.
 8. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Styrelsen anser att detta program till Deltagarna ger bäst förutsättningar att uppnå styrelsens mål med att införa programmet.

Värdering

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,14 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 0,50 kronor per aktie, 0,013 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,347 procent och volatilitetsantagande om 60,50 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,00 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till stämman den 21 augusti 2024.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 305 188 463 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 17 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,28 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 har aktieägaren Thomas Holmgren föreslagit att stämman också beslutar att införa Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 för Bolagets styrelse (se punkt 8 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman).

Om (i) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 22 000 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 6,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i slutet av 2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om aktieägaren Thomas Holmgrens förslag om incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Thomas Holmgren (”Aktieägaren”) föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till Bolagets befintliga styrelseledamöter (”Styrelseledamöterna”) i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägaren anser att ett teckningsoptionsprogram som ger Styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Således anser Aktieägaren det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att Styrelseledamöterna på detta sätt erbjuds att teckna teckningsoptioner i Bolaget samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Mot bakgrund av ovan föreslår Aktieägaren att stämman beslutar om ett incitamentsprogram till Styrelseledamöterna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2”), på följande villkor.

Aktieägarens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2

Aktieägaren föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 250 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 5 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Styrelseledamöterna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner vardera. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Styrelseledamöterna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2.
 3. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.
 4. Respektive Styrelseledamot ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 21 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027.
 6. Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:2 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
 9. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att varje Styrelseledamot och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Styrelseledamoten/bolaget om Styrelseledamotens styrelseuppdrag upphör eller om Styrelseledamoten/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas.
 10. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Aktieägaren anser att det kan vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att Styrelseledamöterna erbjuds att teckna teckningsoptioner i Bolaget samt att det i förlängningen kan leda till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Värdering

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,14 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 0,50 kronor per aktie, 0,013 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,347 procent och volatilitetsantagande om 60,50 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,00 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till stämman den 21 augusti 2024.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Aktieägarens bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 305 188 463 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 5 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,61 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 har styrelsen föreslagit att stämman också beslutar att införa Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 för den verkställande direktören och övrig personal i Bolaget, inklusive konsulter, samt en extern nyckelperson som Bolaget har strategiska samarbeten med (se punkt 7 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman).

Om (i) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 22 000 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 6,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i slutet av 2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 har beretts av Aktieägaren i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, åtminstone tre veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 305 188 463. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

__________

Malmö i juli 2024

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect Aktiebolag

+46 (0)73-068 64 20

pa.hedin@sensodetect.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.