Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutsrapport 2023

Published

on

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023
(Jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 12,1 procent till 147 147 (131 320) MSEK. Försäljningstillväxten, inklusive
  organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 6,7 procent, varav volym -3,7 procent, pris/mix 9,5 procent och förvärv 0,9 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) ökade med
  68 procent till 16 607 (9 876) MSEK
 • Justerad EBITA ökade med 57 procent till 18 898 (12 047) MSEK och justerad EBITA marginal ökade med
  3,6 procentenheter till 12,8 (9,2) procent
 • Periodens resultat kvarvarande verksamhet ökade med 84 procent till 9 517 (5 165) MSEK
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet ökade till 13,44 (7,28) SEK och justerat resultat per aktie kvarvarande verksamhet ökade med 51 procent till 17,56 (11,60) SEK
 • Operativt kassaflöde ökade med 130 procent till 17 685 (7 680) MSEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital ökade till 14,4 (8,9) procent och justerad avkastning på sysselsatt kapital
  ökade med 5,5 procentenheter till 16,4 (10,9) procent
 • Isola Castle Ltd, ett bolag indirekt helägt av Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), har meddelat att det kommer att lämna ett villkorat offentligt bud till aktieägarna i Vinda International Holdings Limited (Vinda) att förvärva 100 procent av aktierna i Vinda för 23,50 HKD per aktie. Essity stöder budet och har undertecknat ett oåterkalleligt åtagande om att acceptera budet för hela sitt innehav om 51,59 procent av aktierna i Vinda.
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 7 procent till 7,75 (7,25) SEK per aktie
   

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Högsta lönsamheten någonsin och stark plattform för tillväxt

Essity uppnådde en nettoomsättning för 2023 om 147 miljarder SEK och ett justerat resultat om 18,9 miljarder SEK exklusive Vinda. Efter att ha kompenserat för kostnadsinflationen genom prishöjningar och förbättrat den strukturella lönsamheten har vi under fjärde kvartalet ökat fokus på volymtillväxt och marknadsandelar. Bolaget Isola Castle Ltd har meddelat att det kommer att lämna ett villkorat offentligt bud avseende aktierna i Vinda, vilket innebär ett skifte för Essity mot en produktportfölj med högre marginal och lägre volatilitet.
 

Strukturellt förbättrad lönsamhet

Vi lämnar ett år bakom oss med hög försäljningstillväxt och betydligt högre EBITA marginal, där alla affärsområden bidragit positivt genom lönsam tillväxt och marginalförbättringar. Åtgärder för strukturellt förbättrad lönsamhet har gett effekt. Inom Health & Medical har beslutsamma prishöjningar lett till en kraftig höjning av marginalen. Inom Professional Hygiene har omstrukturerings-åtgärderna i Nordamerika och Europa ökat den strukturella marginalen med cirka 2 procentenheter. Inom Consumer Goods fortsatte den starka volymtillväxten för Incontinence Products Retail och Feminine Care. Dessutom har vi under 2023 vänt utvecklingen för Baby Care som nu visar på en stark förbättring. För Consumer Tissue har prishöjningar lett till högre och stabilare marginaler.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade under 2023 med 5,5 procentenheter och uppgick till 16,4 procent. Justerat resultat per aktie uppgick till 17,56 SEK, en ökning med 51 procent. För verksamhetsåret 2023 föreslår styrelsen en höjning av utdelningen med 7 procent till 7,75 SEK per aktie.

Starkt fjärde kvartal

För det fjärde kvartalet uppgick försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, till -0,7 procent. Volymerna var lägre främst till följd av fokus på lönsam tillväxt och tidigare beslut under året om omstruktureringsåtgärder och avslut av kontrakt med för låg lönsamhet. Dessa beslut har långsiktigt förbättrat Essitys strukturella marginal och exklusive dessa åtgärder ökade volymerna med1,2 procent. Justerad EBITA ökade med 18 procent och marginalen med 2,1 procentenheter till 13,3 procent. Vårt arbete för ökad produktivitet och effektivare resursanvändning har lett till besparingar inom kostnader för sålda varor om 377 MSEK i fjärde kvartalet. Samtidigt har vi investerat för framtida volymtillväxt och högre marknadsandelar genom ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Vi har lanserat innovationer inom alla affärsområden som förbättrat kund- och konsumenterbjudandena och ökat våra marknadsandelar under kvartalet.

Portföljskiftet

Vi har fortsatt växa inom de kategorier och säljkanaler med högst marknadstillväxt och avkastning. De tidigare förvärven av exempelvis Knix, Hydrofera och Legacy har stärkt våra erbjudanden och bidragit med hög tillväxt. Vi har åtagit oss att acceptera budet från Isola Castle Ltd avseende samtliga aktier i Vinda. Det är ett mycket attraktivt bud för Essity och våra aktieägare som även ger en produktportfölj med högre och stabilare avkastning. Consumer Tissues andel av nettoomsättningen 2023 minskar från 41 procent till 33 procent.

Ett ännu mer hållbart Essity

Genom att tillhandahålla hygien- och hälsolösningar till en miljard människor varje dag världen över, har Essity en stor möjlighet att påverka människor och miljö. Vi har tagit ytterligare steg mot nettonoll-utsläpp av växthusgaser till 2050 och för Sciene Based Targets, Scope 1 och 2, uppgår minskningen till -26 procent för perioden 2016-2023.

Essity har utsetts till ett av världens mest hållbara bolag av Corporate Knights genom att inkluderas på Global 100 listan som representerar den 1 procent av världens företag som presterar bäst när det gäller hållbarhet. Vi utsågs till Diversity Leader av Financial Times för tredje året i rad och inkluderades i S&P Global Sustainability Yearbook för andra året i rad.

Fokus på lönsam tillväxt 2024

Efter många åtgärder 2023 och en strukturellt förbättrad lönsamhet har vi en stark plattform för framtida tillväxt.

Magnus Groth
Vd och koncernchef

 

KOMMANDE RAPPORTER
Essitys årsredovisning för 2023 avses att publiceras under vecka 9, 2024. Under 2024 publiceras delårsrapporter 25 april,
18 juli och 24 oktober.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma i Essity kommer att hållas den 21 mars 2024 i Stockholm.

INBJUDAN TILL PRESENTATION BOKSLUTSRAPPORT 2023
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation kl. 09:00 där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: torsdag den 25 januari 2024
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2024-01-25

Telefon: UK: +44 (0) 33 0551 02 00, USA: +1 786 697 35 01, SWE: +46 (0) 8 505 204 24. Ring in i god tid innan presentationen börjar och uppge ”Essity”.
Presentationen av bokslutsrapporten kommer även att sändas live på LinkedIn och X (Twitter).
 

Stockholm 25 januari 2024
Essity Aktiebolag (publ)

Magnus Groth
Vd och koncernchef
 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 (0) 8 788 51 31
Sandra Åberg, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Finance, +46 (0) 70 564 96 89
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 (0) 73 313 30 55

Notera

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom Karl Stoltz, Media Relations Director försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 klockan 07:00 CET.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.