Connect with us

Marknadsnyheter

Boule Diagnostics (publ) Delårsrapport Q3 januari–september 2022

Published

on

Utmanande tredje kvartal

Kvartalet juli–september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 125,6 MSEK (111,8), motsvarande en ökning med 12,4 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med – 8,1 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 803 (996) vilket är en minskning med 19,4 procent.
  • Rörelseresultatet, uppgick till 3,6 MSEK (13,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,9 procent (11,7).
  • Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (7,1).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,12 SEK (0,37) och efter utspädning till 0,12 SEK (0,36).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 MSEK (10,6).
  • Nettoskulden uppgick per den 30 september till 73,7 MSEK att jämföra med föregående år om 6,5 MSEK.
  • Den 4 augusti meddelades att Annette Colin lämnar posten som CFO för Boule Diagnostics på grund av familjeskäl.
  • Den 6 september meddelades att Clinical Diagnostic Solutions, Inc. (CDS), ett dotterbolag till Boule Diagnostics AB, har mottagit observationer (en s.k. form 483) från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA).

VD Jesper Söderqvist kommenterar
Omsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 126 MSEK. Justerat för valuta minskade den organiska tillväxten med 8,1 procent. Minskningen förklaras av utmanande marknadsförhållanden samt brist på elektronikkomponenter för produktion av instrument under juli och augusti som vi inte lyckades återhämta i september.

Vår försäljning sker till stor del i dollar och omsättningen påverkades positivt av en starkare dollar. Försäljningstillväxten påverkas däremot negativt eftersom den starka dollarkursen driver upp priserna på våra produkter i lokal valuta. Prishöjningarna kunde inte kompensera för lägre volym och bruttomarginalen på 41 procent pressades av produktionsstörningar, höga komponentkostnader för inköp till spotpriser samt retroaktiva tullavgifter. Fördyrade komponentinköp och retroaktiva tullavgifter motsvarar 4,4 procentenheter. Rörelseresultat uppgick till 3,6 MSEK och rörelsemarginalen till knappa 3 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 MSEK vilket förklaras av ett sämre resultat och minskade rörelseskulder. För att motverka det svaga operativa kassaflödet har vi tillfälligt minskat på investeringsnivån i utvecklingen av den nya produktplattformen. I kvartalet investerade vi 15 MSEK.

För att möta nuvarande tuffa marknadssituation tidigarelägger vi vissa materialinköp, bygger buffertlager för kritiska komponenter samt säkerställer att vi specificerar elektronikkomponenter med bättre tillgång. Åtgärderna minskar riskerna för produktionsstopp, men utmaningarna i försörjningskedjan kvarstår.

Licensavtal för tillverkning av reagens i Indien

Vi har under kvartalet tecknat ett strategiskt licensavtal med Q-Line Biotech för lokal tillverkning av hematologireagens i Indien. Indien är en stor och viktig marknad för oss där det utförs över 30 miljoner tester per år i våra automatiserade hematologisystem. Vi har under en tid analyserat möjligheten att etablera en lokal reagensproduktion då det skulle vara fördelaktigt för oss vid offentliga upphandlingar samt att det skulle innebära, kortare leveranstider samt lägre transportkostnader och en minskad miljöpåverkan. Analysen ledde till att vi ingick ett avtal om licenstillverkning vilket kommer att bidra positivt till bruttomarginalutvecklingen. Den lokala tillverkningen av reagens planeras starta under tredje kvartalet 2023.

Kvalitetsarbete är fortsatt i fokus

FDA genomförde en ny rutininspektion av verksamheten i vårt amerikanska dotterbolag och utfärdade en ”Form 483” innehållande observationer avseende dokumentation i vissa nyckelprocesser. Jag ser mycket allvarligt på det inträffade och vi har utan dröjsmål kontrakterat erforderlig expertis för att identifiera och bistå i implementeringen av åtgärder för att förbättra vårt kvalitetsarbete. Åtgärderna omfattar bl a digitalisering av vårt kvalitetssystem och implementeringen av ett modernt IT-stöd för att ge oss en bra överblick av alla processer. Det nya systemet införs först i USA och det är vår avsikt att på sikt implementera detta globalt. Försäljningen begränsas ej som en följd av dessa observationer.

Pågående förbättringsarbete och implementeringen av det nya regulatoriska regelverket IVDR i Europa tidigare i år gör oss bättre rustade för att möta framtida ökade regulatoriska krav på in vitro diagnostikprodukter. Kvalitetsarbetet medför ökade kostnader och kräver resurser för genomförande.

Företrädesemission för att säkra utvecklingen av modern teknikplattform

Styrelsen beslutade den 3 oktober om en företrädesemission om 150 MSEK som godkändes av en extra bolagsstämma 1 november. Kapitaltillskottet ska användas till att slutföra utvecklingen av vår nya produktplattform, förbereda för lansering av det första instrumentet ett avancerat 5-partsinstrument, ett framtida 3-partsinstrument och molnuppkoppling. Vi fortsätter göra framsteg med det nya 5-partsinstrumentet och färdigställer nu prototyper och planerar inför kommande verifierings- och valideringsstudier.

Fokus på organisation och kultur i utmanande tider

De senaste 12 månaderna har varit minst sagt utmanande. Ständigt ändrade förutsättningar ställer krav på engagemang, kreativitet och hög flexibilitet, egenskaper som såväl medarbetare och distributörer visat prov på för att få fram produkter till våra slutkunder.

Koncernledningen har förstärkts med Aishat Bislieva som ny ”People and Culture” manager. Aishat har en internationell och gedigen bakgrund inom HR. Aishat ska fokusera på Boule’s kontinuerliga arbete med värdegrund, kultur och medarbetar och ledarskapsutveckling.

Jag vill passa på att tacka CTO Helena Börjesson och SVP instrumentproduktion Mikael Ekholm i koncernledningen för deras insatser i Boule. Helena har bestämt sig för att gå vidare till ett annat internationellt uppdrag i mitten av januari och Mikael har valt att gå vidare utanför Boule. Helena har skapat en stark R&D organisation som är fullt dedikerad att ta vår nya plattform till marknaden. Jörgen Jehander som varit hos oss det senaste halvåret kommer att bli interim utvecklingschef tills en permanent chef tillträder. Vi kommer att slå ihop tillverkning av instrument och förbrukningsvaror till en organisation för att skapa synergier och förbättra effektivitet. Denna kommer att ledas av Eduardo Pagani, som idag är ansvarig för produktion av förbrukningsvaror. Eduardo har jobbat på Boule sedan 2015 och sitter i Boules koncernledning sedan 2020.

Avslutningsvis, vill jag trots en tuff marknadssituation i närtid, lyfta att jag ser positivt på vår plan för att bygga ett långsiktigt starkt Boule. Stort tack för förtroendet från våra ägare som beviljat nyemissionen. Vi är i en spännande utvecklingsfas med mål att helt förnya vår produktportfölj och därmed stärka vår position på den decentraliserade hematologimarknaden.

DELÅRSRAPPORTEN ÅTERFINNS NEDAN SOM PDF SAMT SOM WEBVERSION PÅ BOULE.COM

Presentation av delårsrapporten

Klockan 10.00 presenterar och kommenterar VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin delårsrapporten.
Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46
 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 07:30 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.