BrainCool AB (publ): BrainCool korrigerar kolumn med jämförelsedata i delårsrapporten 2022.04.01-2022.06.30

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer
Koncernens resultaträkning 2021.01.01- 2021.06.30 Rörelseintäkter Nettoomsättning 3 843 472 Aktiverat arbete för egen räkning 1 162 019 Övriga rörelseintäkter 9 215 156 Summa rörelseintäkter 14 220 647 Rörelsekostnader Handelsvaror -2 030 828 Övriga externa kostnader -11 998 338 Personalkostnader -11 697 402 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 088 552 Övriga rörelsekostnader -211 057 Summa rörelsekostnader -28 026 177 Rörelseresultat -13 805 530 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 599 701 Summa finansiella poster -1 599 701 Resultat efter finansiella poster -15 405 231 Resultat före skatt -15 405 231 Skatter Skatt på årets resultat 0 Periodens resultat -15 405 231 Antal aktier vid periodens slut före utspädning 64 566 593 Antal aktier vid periodens slut efter utspädning 65 610 704 Medelantal aktier under perioden 61 636 396 Resultat per aktie före utspädning -0,25 Resultat per aktie efter utspädning -0,25

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.