BrainCool AB (publ): kommuniké från årsstämma 2022

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Torsdagen den 30 juni 2022, har det hållits årsstämma i BrainCool AB (publ) på Medicon Village i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Det noterades att styrelsens ledamöter och VD inte deltog i beslutet.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Hans Henriksson, Roger Henriksson och Martin Waleij (omval), varav Hans Henriksson till ny ordförande. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

-Slutligen beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens ramar, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 150 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och grunden för emissionskursen vid utnyttjandet av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

r mer information

Martin Waleij – VD                                                                 
+46 – 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: [email protected]

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.