Connect with us

Marknadsnyheter

Bristfälliga tryckregulatorer för svensk gasol i flera butiker – risk för brand- och explosion vid användning

Published

on

Flera försäljningsställen har börjat att sälja tryckregulatorer för Sydeuropeisk gasol. Dessa är inte anpassade för att användas tillsammans med svensk flaskgasol och kan orsaka gasutsläpp, brand och i värsta fall explosion. Ska du t.ex. tända gasolgrillen eller terassvärmaren måste du därför säkerställa att tryckregulatorn passar att använda till den gasol som distribueras i Sverige.

Den svenska flaskgasolen utgörs till tills törsta del av gasen propan, medan Sydeuropeisk gasol till större delen består av gasen butan. Svensk gasol har ett betydligt högre tryck i gasolflaskan än den sydeuropeiska. Trycket i en svensk gasolflaska kan en varm dag uppgå till hela 16 bars tryck, medan den sydeuropeiska flaskans tryck i samma läge bara uppgår till ca 4,5 bars tryck.

Tryckregulatorn är den tefatsformade utrustningen som skruvas fast mellan en gasolflaska och en gasanordning t.ex. en gasolgrill. Den är till för att sänka trycket på gasen till det tryck som gasanordningen har konstruerats för att ta emot. Eftersom tryckregulatorer för butan är dimensionerade för ett väsentligt lägre tryck än tryckregulatorer för svensk gasol, så kan anslutning av butanregulatorer till en svensk gasolflaska orsaka gasläckage som bidrar till brand eller explosion med allvarliga person- och egendomsskador som följd.

Svensk gasol har ett maxtryck på 16 bar
–  Dessvärre har allt fler försäljningsställen börjat sälja sydeuropeiska tryckregulatorer till gasanordningar, som inte är anpassade för att användas tillsammans svensk flaskgasol. Det är livsfarligt att använda fel sorts regulator och därför är det viktigt att man kontrollerar att man har rätt sorts tryckregulator som klarar upp till 16 bar, säger Lars Brodin, expert och brandingenjör, Brandskyddsföreningen.

Regulatorer för svensk gasol ska vara märkta med antingen LPG eller Propan samt märkt med att klara av ett inkommande tryck (inlet pressure) på upp till 16 bar. Om du har en felaktig tryckregulator bör du att omgående byta ut den. Stäng alltid av ventilen på gasolflaskan när den inte används.

Gummipackningar som lossnar
–  Dessutom bör man kontrollera att gummipackningen inte lossnar vid byte av flaska. Det händer nämligen att packningen lossnar och fastnar i den gamla gasolflaskan, och därför saknas när den nya flaskan kopplas in. Om regulatorn saknar gummipackning kommer gasol läcka ut vilket också kan leda till en brand eller explosion, säger xx.

Läs mer i Brandskyddsföreningens Goda råd om gasolanvändning här:

Camilla Carlsson
Kommunikations- och marknadschef
Bradskyddsföreningen
Tel: 070-292 22 11
Mail:
camilla.carlsson@brandskyddsforeningen.se

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Continue Reading

Marknadsnyheter

NAXS AB, Halvårsrapport januari – juni 2024

Published

on

By

Första halvåret 2024

  • Resultat efter skatt uppgick till -30,9 (7,2) Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till -2,79 (0,65) kronor.
  • Substansvärdet uppgick till 844 Mkr (76,20 kronor per aktie) per den 30 juni 2024, jämfört med 922 Mkr (83,24 kronor per aktie) per den 31 december 2023.
  • Nettokassan uppgick till 187 Mkr (16,88 kronor per aktie) per den 30 juni 2024, jämfört med 209 Mkr (18,89 kronor per aktie) per den 31 december 2023.

Andra kvartalet 2024

  • Resultat efter skatt uppgick till -31,9 (3,3) Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till -2,88 (0,30) kronor.
  • Årsstämman 2024 beslutade att lämna en utdelning om 4,25 kronor per aktie och beslutade om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

Substansvärdet per aktie minskade med 8,6 % under andra kvartalet. Inklusive utdelningen för räkenskapsåret 2023 som betalades i april, minskade substansvärdet per aktie med 3,5 % under andra kvartalet och med 3,6 % under 12 månader.

Private equity-aktiviteten har sedan början av året varit under normal nivå. Det har dock funnits en del ljusglimtar i exit-marknaden, vilket återspeglades i NAXS portfölj med 2 avyttringar som undertecknades under kvartalet.

Gösta Lundgren

Kontaktpersoner

Gösta Lundgren, Interim VD
+46 70 710 47 88
gosta.lundgren@naxs.se

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagn om värdepappersmarknaden.. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2024 klockan 19.30 (CET).

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sileon offentliggör utfall i genomförd företrädesmission

Published

on

By

Läs original

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Sileon AB (publ), (”Sileon” eller ”Bolaget”), har slutfört den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som offentliggjordes den 17 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Förträdesemissionen var på förhand säkerställd till 90,8 procent genom teckningsförbindelser om cirka 29,6 procent och ett toppgarantiåtagande om cirka 61,2 procent. Totalt tecknades emissionen till 61,2 procent, varav cirka 60,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,0 procent utan stöd av teckningsrätter. Slutligen kommer 44 197 477 aktier, motsvarande cirka 38,8 procent av Företrädesemissionen, tecknas av Rieber & Søn AS som lämnat en toppgaranti. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningskursen i företrädesemissionen var 0,50 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Sileon cirka 57 MSEK före emissionskostnader vilket finansierar återbetalning av Bolagets konvertibla lån samt fortsatta kommersialiseringsaktiviteter.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Sileon med 28 513 352,25 SEK, genom emission av 114 053 409 aktier, och uppgår därefter till 41 185 953,75 SEK fördelat på 164 743 815 aktier.

Handel med BTA

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SILEON BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 30, 2024.

Tilldelning

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 1 juli 2024.

Minskning av aktiekapital

Extra bolagsstämman den 19 juni 2024 beslutade att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier för att justera kvotvärdet på Bolagets aktie till 0,01 SEK, beräknat på aktiekapitalet och antalet aktier efter Företrädesemissionen. Den totala minskningen av aktiekapitalet var därför beroende av utfallet i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen har fulltecknats har styrelsen fastställt aktiekapitalsminskningen till 39 538 515,60 SEK, vilket innebär att Bolagets aktiekapital efter registreringen av Företrädesemissionen och aktiekapitalsminskningen vid Bolagsverket kommer att uppgå till 1 647 438 SEK.

Rådgivare

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Sileon i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Kent Hansson, VD, Sileon AB
E-post: kent.hansson@sileon.com

Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 18 juli 2024 kl. 19:00 CEST.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Continue Reading

Marknadsnyheter

MoveByBike Europe AB (publ) har tillträtt aktierna i Chainge ApS och genomför tidigare aviserad kvittningsemission till säljarna

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, RYSSLAND, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget tillträtt aktierna i det danska logistikbolaget Chainge ApS (”Chainge”), i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 juli 2024. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad kvittningsemission av 23 745 717 aktier till säljarna av Chainge. Samtliga aktier som emitterats genom den riktade kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats. Bolagen slutför därmed samgåendet och påbörjar arbetet med att realisera tillväxtmöjligheter och synergier, vilket är ett viktigt steg i den gemensamma affärsplanen.

 

”Detta är ett viktigt steg i arbetet mot att bli en lönsam logistikaktör inom hållbara transporter,” säger interim VD Fredrik Videlycka.

 

Den 1 juli 2024 ingick MoveByBike avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Chainge för en köpeskilling om cirka 19 MSEK, som erlagts av MoveByBike genom utställande av revers till respektive säljare. De utställda reverserna, motsvarande köpeskillingsbeloppet, kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom den riktade kvittningsemissionen till teckningskursen 0,80 SEK per aktie (”Vederlagsaktierna”). Efter registreringen av Vederlagsaktierna kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 73 611 723 och aktiekapitalet kommer uppgå till cirka 7 361 177,5 SEK. Emissionen av Vederlagsaktierna innebär en utspädning om cirka 32 procent av rösterna och kapitalet i MoveByBike.

 

Enligt beslutet ökar aktiekapitalet med 2 374 571,70 kronor. Eftersom aktiekapitalet idag är 4.986.603,940 blir aktiekapitalet efter ökning 7 361 175,64 kr.

 

Chainge är ett väletablerat logistikbolag som opererar med eltransportcyklar i Köpenhamn. Verksamheten är uppbyggd med en liknande affärsmodell som MoveByBike, med gemensamma och kompletterande kunder, vilket skapar goda förutsättningar för framtida arbete. Chainge har cirka 60 anställda och har haft en omsättning på 4,9 MSEK med EBITDA på -0,75 MSEK för perioden januari till maj 2024. Eget kapital uppgick till cirka -4 MSEK vid utgången av maj 2024. Under 2023 omsatte Chainge cirka 8,4 MSEK och gjorde ett resultat på cirka -4,8 MSEK. I maj 2024 har Chainge varit kasseflödesneutrala.

 

Genom detta förvärv kan MoveByBike nu expandera sin verksamhet till den danska marknaden, vilket är en del av Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi. De främsta synergierna förväntas uppnås genom samutnyttjandet av kunder, fysiska resurser och mjukvara, samt en bättre förståelse för hur en effektiv och lönsam verksamhet ska drivas.

 

”Vi ser fram emot att arbeta nära och tillsammans med Chainge. Vi kompletterar varandra mycket bra när det gäller kunder, geografier och kompetens. Tillsammans kan vi skapa ännu mer effektiva och hållbara transportlösningar för våra kunder på den nordiska marknaden,” säger interim VD Fredrik Videlycka.

 

Teckningsberättigade i den riktade kvittningsemissionen var:

 

WBA Holding ApS

 

Ejlersen ApS

 

Omstillingen ApS

 

Winther & Aabo ApS

 

Astrid Haug ApS

 

TAKBTC ApS
 

EIT KIC Urban Mobility S.L

 

MJU Invest ApS

 

Kim Junge

 

Styrelsens överväganden

Inför beslutet att ingå avtal om att förvärva Chainge genom utställande av revers till respektive säljare, vilka i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom den riktade kvittningsemissionen, har Bolagets styrelse noggrant utvärderat olika alternativ för att finansiera förvärvet. Styrelsens bedömning, givet rådande marknadsförhållanden, var att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet som följer därav, var det mest lämpliga alternativet då det möjliggör för Bolaget att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor, inom uppsatt tidsram förvärva Chainge. Styrelsens samlade bedömning var således att skälen för att ingå avtal om att förvärva Chainge och att genomföra den riktade kvittningsemissionen till säljarna i Chainge på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med avtalet därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 0,80 SEK per aktie. Beräkningsgrunden för teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med säljarna i Chainge och är definierad utifrån en due diligence som genomförts av båda bolagen. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen genom detta förfarande återspeglar ett rättvist värde på MoveByBikes verksamhet.

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Fredrik Videlycka, Interims VD

Telefon: +46 (0) 739 46 26 20

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den riktade emissionen.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den riktade emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.